ทรูปลูกปัญญา
 DhammathaiTeam   20 ก.ค. 2562

หมวดหมู่ : องค์กร/มูลนิธิ/สถานศึกษา
เยี่ยมชมเว็บไซต์ : ทรูปลูกปัญญา

หนึ่งในสิ่งดี ๆ เพื่อสังคม โดยกลุ่มทรู

โครงการทรูปลูกปัญญา

ด้วยความตระหนักว่า การสื่อสารเป็นองค์ประกอบและปัจจัยพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนของสังคม กลุ่มทรูจึงมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
จากความตั้งใจของคุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ริเริ่มก่อตั้งโครงการ “ทรูปลูกปัญญา” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ที่มุ่งมั่นนำศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารทุกรูปแบบของบริษัท เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมด้านต่างๆ เพื่อเป็น การปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็ก เยาวชน และคนไทยทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้เท่าเทียมกับเด็กในเมืองใหญ่ ผ่านชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลของทรูปลูกปัญญา รวมถึงส่งเสริมการ ปลูกความรู้ ปลูกความดี และปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม แก่เยาวชนทุกระดับและประชาชนทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมีการพัฒนาช่องทางการกระจายความรู้อย่างต่อเนื่องจนเกิดโครงการ ทรูปลูกปัญญา มีเดีย ในเวลาต่อมา


ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/true/about_us.php

DT0005

DhammathaiTeam

20 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  915 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย