วัดโสมนัสวิหาร
 DhammathaiTeam   19 ก.ค. 2562

หมวดหมู่ : วัดไทย
เยี่ยมชมเว็บไซต์ : วัดโสมนัสวิหาร

วัดโสมนัสวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เรียกชื่อเต็มว่า “วัดโสมนัสราชวรวิหาร” พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างพระราชอุทิศ สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี จึงได้พระราชทานนามว่า "วัดโสมนัสวิหาร" ในต้นรัชกาลของพระองค์.

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ เมื่อวัน ๑ ฯ ๒ ค่ำ ปีฉลู จ.ศ. ๑๒๑๕ ตรงกับวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๓๙๖ เนื้อที่วัด ประมาณ ๓๑ ไร่เศษ (รวมทั้งที่ขุดคู) พระราชทานเป็นวิสุงคามสีมา ด้านหน้า จดคลองผดุงกรุงเกษม (ตามรูปเขียนแผนผังวัดโสมนัสวิหาร) ด้านข้าง ขุดคูเป็นเขตทั้ง ๓ ด้าน.

คลิกที่ภาพ ชมภาพใหญ่
ในเนื้อที่วิสุงคามสีมา ที่เป็นตัววัดนั้น ได้สมมุติเป็นมหาสีมา เฉพาะภายในกำแพง เว้นนอกกำแพงไว้ เป็นอุปจารสีมา และคู เพื่อกันเขตบ้าน ในที่ธรณีสงฆ์ กับมหาสีมา ที่อยู่ของพระสงฆ์ ให้ห่างกัน เฉพาะพระอุโบสถ สมมุติเป็นขัณฑสีมา มีสีมันตริก ที่ลานรอบพระอุโบสถ ภายในกำแพง จากด้านหน้าไปด้านหลัง แบ่งออกเป็น ๓ แถบ มีพระอุโบสถ พระวิหาร วิหารคต พระเจดีย์ ซึ่งเป็นเขตพุทธาวาส อยู่แถบกลาง.

หมู่กุฎี ที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ ซึ่งเป็นเขตสังฆาวาส อยู่แถบข้างทั้ง ๒ แถบ ๆ ละ ๓ คณะ. ระหว่างคณะนั้น ๆ มีอุปจาร มีบริเวณเป็นระเบียบ ไม่ยัดเยียดกัน ส่วนด้านหน้าวัด มีลานกว้าง ในปัจจุบันใช้เป็นเขตโรงเรียน ด้านหลังวัด ใช้เป็นเขตฌาปนสถาน ของกองทัพบก ด้านข้าง เป็นสุสานด้านหนึ่ง เป็นถนนทางเข้าผ่านไปหลังวัดอีกด้านหนึ่ง.

ครั้นสิ่งก่อสร้างสำเร็จลงบ้าง พอเป็นที่อาศัยจำพรรษา ของภิกษุสามเณรได้แล้ว พอถึงเดือนแปด ขึ้นเก้าค่ำ วันพฤหัสบดี พ.ศ. ๒๓๙๙ เวลาเช้า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงอาราธนา "พระอริยมุนี" (พุทธสิริเถระ ทับ ป. ๙) จากวัดราชาธิวาส พร้อมด้วยพระสงฆ์ราว ๔๐ รูป โดยขบวนแห่ทางเรือ เสด็จมาประทับที่กุฎี ทรงถวายอาหารบิณฑบาต และสมณบริขารแก่พระอริยมุนี และพระฐานานุกรม เปรียญอันดับทั้งปวง แล้วเสร็จกลับ พระเถรานุเถระทั้งปวง มีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ์ เสด็จมาประทับเป็นประธาน ณ ที่นั้น ได้ถวายดอกไม้ธูปเทียน แก่พระอริยมุนีโดยฉันทานุรักษ์ ตามธรรมเนียมขึ้นกุฎีใหม่ทุกองค์์์.

ภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เลื่อนตำแหน่งพระอริยมุนี เป็นพระพรหมมุนี ในปีมะเส็ง ๒๔๐๐ ถึงรัชกาลที่ ๕ ในปีวอก ๒๔๑๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เลื่อนตำแหน่งพระพรหมมุนี เป็นพระพิมลธรรม และในปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๒๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาพระพิมลธรรม เป็นสมเด็จพระวันรัต.


ที่มา : http://www.watsomanas.com/thai/history/history01.php

DT0005

DhammathaiTeam

19 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  220 

  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย