พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๒๑

“… การที่จะร่วมมือกันทำให้งานราบรื่นสำเร็จ และดำเนินก้าวหน้าต่อเนื่องกันไปได้…