พระราชดำรัส วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐

line-3

line-4

“…กายที่มีสุขภาพดีก็หมายความว่ากายที่แข็งแรง ที่เดินได้ยืนได้นั่งได้มีกำลัง มีทุกอย่าง รวมทั้งมีความคิดที่ดี ถ้ามีสุขภาพจิตที่ดีก็มีกำลัง ที่จะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวและมีความเจริญรุ่งเรืองในสังคม…”

line-1

พระราชดำรัส ในโอกาสที่คณะจิตแพทย์นักวิชาการสุขภาพจิต อาจารย์จากมหาวิทยาลัย

และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐

 ·

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์