13

พระราชดำรัส – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘

line-3

line-4

“… สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่…”

line-1

พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ 36 ปีของสโมสรออนไลน์แห่งกรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทาน

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘

 ·

Comments

comments