การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

— # —

“…เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy
…คำว่า Sufficiency Economy นี้ ไม่มีในตำราเศรษฐกิจ.
จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่
…Sufficiency Economy นั้น ไม่มีในตำรา
หมายความว่าเรามีความคิดใหม่…
และท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่า
เราก็สามารถที่จะไปปรับปรุงหรือไปใช้หลักการ
เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น…”

พระราชดำรัสเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒


 

การประยุต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

 


 

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์