หน้าแรก หน้าหลักกวีธรรมะ กวีธรรมะที่ 496
...“ภาพปริศนา”..สำหรับวันมาฆบูชา


     


      สาธุเจ้าค่ะ       ท่านเงาฯ       นำภาพมาให้
ด้วยดวงใจ      ใฝ่ธรรม      นำกุศล
จึงขอนำ      “ภาพม้าขาว”       มาให้ยล
เปรียบดั่งจิต       ที่หลุดพ้น       ด้วยธัมมา


      ภาพม้าขาว       มีปีก      ลิงโลดยิ่ง
ดุจความจริง      ของจิต       ปลิดตัณหา
เจ้าโลดแล่น      สะบัดทิ้ง      สิ่งมายา
มิหันมา      มองสมุทร      เคยยุดตน


      ดุจดวงจิต      ที่พิสุทธิ์      ด้วยธรรมมะ
จิตลดละ       กิเลสเศร้า      เคล้าสับสน
จิตที่ดิ้น      ออกจาก       ซากความตรม
พาขื่นขม      มากี่กัปป์       นับคณา


      ปีกทั้งสอง      พาล่องลู่       สู่อิสระ
จิตพุทธะ      คือสองปีก      หลีกตัณหา
พาทะยาน      หลุดจากสาย      วัฏฏ์ธารา
พ้นอวิชชา      พ้นวัฏฏา       ที่น่ากลัว


     มาเถิดมา     เพื่อนเอ๋ย     อย่าเฉยช้า
ก้าวเข้ามา     สู่แสงสว่าง     พ้นจากสลัว
ปลุกจิตให้     หลุดพ้นทาง     ที่น่ากลัว
พ้นจากชั่ว     จากอวิชชา     พามืดมน


     ด้วย “ละชั่ว”      ที่มัวเมา     ในอบาย
มันสลาย     กุศลธรรม     นำอกุศล
ละชั่วแล้ว     เร่ง “ทำดี”     ศรีมงคล
สร้างกุศล     ให้ชีวิต     เพื่อปลิดกรรม์


     น้อมธัมมา      “ฟอกจิต     ให้บริสุทธิ์”
สู่วิมุตติ     หลุดวัฏฏา     พาสุขสันต์
น้อมโอวาท์     ปาติโมกข์     ของทรงธรรม์
เริ่มใน “วัน     มาฆะ” นี้      กันเถิด...เอย


หิ่งห้อยน้อย (58.147.127.*) [ วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 06:08 น. ]

     กราบนมัสการท่านยะมุนี ท่านอิทธิฯ เจ้าค่ะ


                "โอวาทปาฏิโมกข์"


      “สพฺพปา      ปสฺส      อกรณํ”
จงหยุดยั้ง      ทำชั่ว      มั่วอกุศล
“กุสลสฺสู     ปสมฺปทา”      พาจิตดล
สร้างกุศล     ผลบุญ     หนุนจิตใจ


      “สจิตฺต     ปริโย     ทปนํ”
ไร้ความชัง     จิตพิสุทธิ์     ผุดผ่องใส
พระพุทธองค์     ตรัสสอน     ด้วยดวงใจ
เกิดขึ้นใน     เพ็ญมาฆะ     นะเพื่อน...เอย


     เจริญในธรรมเจ้าค่ะ
หิ่งห้อยน้อย [ 13 ก.พ. 2549 เวลา 06:14 น. ] [ 1 ]

     กราบนมัสการท่านยะมุนี / ท่านอิทธิฯ เจ้าค่ะ


     กุศลวิบากที่ข้าฯ สร้าง.     นานมา
ดลให้พบมรรคา...                รัตน์แก้ว
ธรรมฉาบอาบวิญญา...          ฉ่ำชื่น จิตเฮย
แลยิ่งได้พบแก้ว ..                แกร่งกล้า มิตรธรรม


     กราบบาทสมณเจ้า          โคดม
องค์พระปิ่นบรม...               โลกหล้า
ยื่นหัตถ์ช่วยจากตรม..           หลุมหล่ม กิเลสนา
เพียงแต่เราจักคว้า               หัตถ์ท่านทันฤา


     มาฆะเวียนครบขวบ..          จวบปี
พุทธมามกะล้วนยินดี                แซ่ซร้อง
วัน"พระธรรม"ครบศรี               ไตรรัตน์
“โอวาทปาฏิโมกข์” ก้อง          จิตเข้าสู่ธรรม


*******************

     http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/view.php?No=475


     เจริญในธรรมเจ้าค่ะ
     
หิ่งห้อยน้อย [ 13 ก.พ. 2549 เวลา 06:25 น. ] [ 2 ]


      กราบท่านยะมุนี/ ท่านอิทธิฯ เจ้าค่ะ

      ดูกรภิกษุทั้งหลาย .......

     .....จิตที่เศร้าหมองด้วยราคะ ย่อมไม่หลุดพ้น
     .....หรือปัญญาที่เศร้าหมองด้วยอวิชชา ย่อมไม่เจริญด้วยประการฉะนี้แล

     ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะสำรอกราคะได้ จึงชื่อว่าเจโตวิมุติ
เพราะสำรอกอวิชชาได้จึงชื่อว่าปัญญาวิมุติ ฯ


***************************************


     วิมุตติความหลุด.                พ้นอวิชชา
ด้วยสมาธิและปัญญา ..           จิตมั่น
รู้แจ้งแจ่มในวิชชา.                  วิเศษ ยิ่งแฮ
คลายปมสังโยชน์นั้น ....           หลุดเข้านิพพาน


     ความหลุดหยุดอวิชชา....      ประหาน กิเลสทราม
เจโตวิมุตติหลุดด้วยฌาน            สมาธิมั่น
วิชชา อภิญญาญาน.                 ปฏิสัม-ภิทา นา
ปัญญาวิมุตติจิตมั่น.                 หลุดพ้นวัฏฏา


     เจโตฯประหารสิ้น..            ราคะทราม
จัดในสังโยชน์ตาม                  ท่านว่า
อภิญญาปรากฎตาม                 กำลัง ฌานเอย
สมาธิแน่วแน่หนา...                 ฆ่าเจ้านิวรณ์


     ปัญญาฯพาหลุดสิ้น            อวิชชา
ด้วยปฏิสัมภิทา                      สี่นั้น
รู้แจ้งแห่งธรรมา...                  อรรถ ธรรมเอย
นิรุตติและปฏิภาณนั้น...           ร่วมสร้างวิชชา


     เจริญในธรรมเจ้าค่ะ


     
หิ่งห้อยน้อย [ 13 ก.พ. 2549 เวลา 07:23 น. ] [ 3 ]      อ้างอิง..........


     ปัญญาฯพาหลุดสิ้น..            อวิชชา
ด้วยปฏิสัมภิทา                      สี่นั้น
รู้แจ้งแห่งธรรมา                       อรรถ ธรรมเอย
นิรุตติและปฏิภาณนั้น                ร่วมสร้างวิชชา

******************************                          “ปฏิสัมภิทา”


      “ปฏิสัมภิทา” หมายถึง ปัญญาที่แตกฉาน


ประกอบด้วย...

     ๑. อัตถปฏิสัมภิทา
     ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา
     ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา
     ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา

     ยังมีต่อค่ะ

     
หิ่งห้อยน้อย [ [ 13 ก.พ. 2549 เวลา 07:49 น. ] [ 4 ]


      “อัตถปฏิสัมภิทา” หมายถึง .........

     ..........ปัญญาแตกฉานในอรรถ

     ..........ปรีชาแจ้งในความหมาย

     ..........เห็นข้อธรรมหรือความย่อ ก็สามารถแยกแยะอธิบายขยายออกไปได้โดยพิสดาร

     ..........เห็นเหตุอย่างหนึ่ง ก็สามารถแยกแยะอธิบายขยายออกไปได้โดยพิสดาร

     ..........เห็นเหตุอย่างหนึ่ง ก็สามารถคิดแยกแยะกระจายเชื่อมโยงต่อออกไปได้จนล่วงรู้ถึงผล


     ยังมีต่อค่ะ
     
หิ่งห้อยน้อย [ 13 ก.พ. 2549 เวลา 07:50 น. ] [ 5 ]

      “ธัมมปฏิสัมภิทา” หมายถึง .........

     ..........ปัญญาแตกฉานในธรรม

     ..........ปรีชาแจ้งในหลัก

     ..........เห็นอรรถาธิบายพิสดาร ก็สามารถจับใจความมาตั้งเป็นกระทู้หรือหัวข้อได้

     ..........เห็นผลอย่างหนึ่ง ก็สามารถสืบสาวกลับไปหาเหตุได้


     ยังมีต่อค่ะ


     
หิ่งห้อยน้อย [ 13 ก.พ. 2549 เวลา 08:28 น. ] [ 6 ]


      “นิรุตติปฏิสัมภิทา” หมายถึง……

     ..........ปัญญาแตกฉานในนิรุตติ

     ..........ปรีชาแจ้งในภาษา

     ..........รู้ศัพท์ ถ้อยคำบัญญัติ และภาษาต่างๆ

     ..........เข้าใจใช้คำพูดชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจและเห็นตามได้


     ยังมีต่อค่ะ
     
หิ่งห้อยน้อย [ 13 ก.พ. 2549 เวลา 08:30 น. ] [ 7 ]

      “ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” หมายถึง ……..

     ..........ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ

     ..........ปรีชาแจ้งในความคิดทันการ

     ..........มีไหวพริบ

     ..........ซึมซาบในความรู้ที่มีอยู่ สามารถนำมาเชื่อมโยงกันเข้าสร้างความคิดและเหตุผลขึ้นใหม่

     ..........ใช้ประโยชน์ได้เหมาะสม เข้ากับกรณีเข้ากับเหตุการณ์


     เจริญในธรรมเจ้าค่ะ

     
หิ่งห้อยน้อย [ 13 ก.พ. 2549 เวลา 08:32 น. ] [ 8 ]นมัสการพระคุณเจ้าทั้งหลาย..
กราบสวัสดีท่านพี่หิ่งห้อยน้อย...

ขอบพระคุณ ในวันสมมติ สมมติเป็นวันครบรอบ มาฆบูชา อีกคำรบหนึ่ง...
ซึ่งมีกิจของพุทธบริษัททั้งหลาย ทุกหมู่เหล่า พึงประพฤติปฏิบัติหลายประการ...

ท่านพี่ ฯ น้อมนำธรรม มามอบแก่น้อง ๆ ทั้งหลาย ให้ได้ปีติ บันเทิง ปราโมทย์
อย่างมากมาย หลายบทธรรม...

ยิ่งได้อ่านทบทวนบทธรรม "ปฏิสัมภิทา 4 ประการ"...
แล้วชอบใจ ๆ มากครับ...
จะตั้งใจขวนขวาย ในธรรมนี้ให้มาก ๆ ให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ต่อ ๆ ไป..!
สมดังที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงดำรัสว่า..
ถูกจริตธรรมใด พึงน้อมนำธรรมนั้น มาพิจารณาเสมอ ๆ ..
ข้อธรรมที่พระพุทธองค์ ทรงประกาศไว้ มีมากมาย..
สาธุชนทั้งหลาย ผู้ขวนขวาย จักได้พบธรรมอันถูกจริต แน่นอน..เวียนครบรอบ--อีกกาล--วันมาฆะ...สู่วาระ--สำคัญ--วันคนพุทธ
ถือโอกาส--ตรวจใจ--ให้พิสุทธิ์......บริสุทธิ์--ห่างไกล--ไม่เศร้าหมอง

ย้อนทวนทบ--ทบทวน--ปีที่ผ่าน.....ว่าสำราญ--ในธรรมดี--ที่สนอง
ผลแห่งดี--มีความสุข--ตามครรลอง...ไม่ลำพอง--เหิมฟู--หมั่นดูใจ

ขอคุณพระ--รัตนตรัย--ในสามโลก.....มาปักปก--คุ้มรักษา--มิตรสหาย
ที่ดำเนิน--อยู่ในทาง--ให้ปลอดภัย....ถึงจุดหมาย--ปลายทาง--มรรคาธรรม


เจริญธรรมอำนวยพรทุก ๆ ท่านครับ เวียนเทียนค่ำคืนนี้ 3 รอบ แล้วคิดพิจารณาข้อธรรมต่าง ๆ ที่ศึกษาปฏิบัติอยู่ ไม่แน่ว่า อาจจะบรรลุธรรม
ข้อใดข้อหนึ่ง...ก็เป็นได้..

ในความสงบเงียบ ขณะเดินวนไป อาจเห็นความสลดสังเวชใจ จากอะไร ๆ
ในเวลานาทีนั้น ๆ ก็เป็นได้..

เคยมีตัวอย่าง ภิกษุสาวกขณะท่านกวาดลานวัด ท่านพิจารณาใบไม้ที่ล่วงหล่นลง
สู่พื้น จิตท่านพ้นอาสวะกิเลสทั้งหลาย .....ด้วยสลดในชีวิต ที่วันหนึ่งต้องตกล่วง
ไปเช่นดั่งใบไม้ ทั้งหลายเหล่านั้น..!


เจริญธรรมทุก ๆ ท่านครับ (ผมไปที่วัดใกล้ ๆ บ้านแหล่ะครับ ประมาณครึ่ง กม.)
ฐิต ฯ [ 13 ก.พ. 2549 เวลา 09:42 น. ] [ 9 ]

     ขอผลบุญคุ้มเกล้า....           เกศา
ท่านฐิตฯ ยิ่งปัญญา..                 เพริศแพร้ว
เยี่ยมเยียนพร้อมวาจา                 ยิ่งธรรม น้องเอย
ขอกุศลผลแผ้ว ..                      ปกป้องพ้นพาล


     กุศลที่พี่ได้จัด           ฝึกจิตตา น้องเอย
ขอท่านอนุโมทนา            เถิดท่าน
ฌานแกล้วกล้าปัญญา.      ก่อเกิด อริยชน
ทหารแกร่งจิตซาบซ่าน      อิ่มแท้เสพฌาน


     ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญ เพี่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เจ้าค่ะ


     เจริญในธรรมเจ้าค่ะ

     
หิ่งห้อยน้อย [ 13 ก.พ. 2549 เวลา 11:48 น. ] [ 10 ]

      ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญ เพี่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เจ้าค่ะ


     กุศลข้าฯได้จัด          ฝึกจิตตา
เชิญร่วมอนุโมทนา          เถิดท่าน
ฌานแกล้วกล้าปัญญา.     ก่อเกิด อริยชน
ทหารแกร่งจิตซาบซ่าน     อิ่มแท้เสพฌาน

      เจริญในธรรมเจ้าค่ะ
หิ่งห้อยน้อย [ 13 ก.พ. 2549 เวลา 12:10 น. ] [ 11 ]

     ข้าราชการทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดทหารบก นำโดยท่านผู้การ พันเอก นิวัติชัย ถนอมธรรม เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2549 ณ วัดไก่เขีย ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลกเจ้าค่ะ

หิ่งห้อยน้อย [ 13 ก.พ. 2549 เวลา 12:17 น. ] [ 12 ]

     ใครเอ่ย คุณ ช.ช้าง ตอบด้วยเจ้าค่ะ


     
หิ่งห้อยน้อย [ 13 ก.พ. 2549 เวลา 12:24 น. ] [ 13 ]

      แต่รูปนี้ขอคุณ "หนูนิด" ตอบเจ้าค่ะ คุณ ช.ช้าง ห้ามตอบเจ้าค่ะ

     ภาพเด็ดขอทีหลังนะเจ้าคะคุณ "หนูนิด" อิอิอิ....


     
หิ่งห้อยน้อย [ 13 ก.พ. 2549 เวลา 12:28 น. ] [ 14 ]ขอร่วมจิต--โมทนา--บุญกุศล...เมื่อได้ยล--พระคุณเจ้า--เหล่าพี่น้อง
ต่างมุ่งมั่น--เสริมส่งจิต--ตามครรลอง.....ไม่เป็นสอง--แต่หนึ่งเดียว--เพื่อพ่อเทอญ

ร่วมเฉลิม--ฉลองใจ--เทิดในหลวง......พ่อของปวง--ประชาเหล่า--เฝ้าสรรเสริญ
ขอพระองค์--ทรงพระ--ราชดำเนิน.......สู่ชนม์ชีพ--ยั่งยืนนาน--นับร้อย (ๆ) ปี......

ขอส่งใจร่วมอนุโมทนาบุญกุศล ที่ท่านญาติธรรมทั้งหลาย ได้บำเพ็ญเป็น
บารมี ด้วยความ วิริยะ ขันติ .. ทุก ๆ ท่านด้วยครับ... สา....ธุ
ฐิต ฯ [ 13 ก.พ. 2549 เวลา 13:44 น. ] [ 15 ]ขออนุโมทนาด้วยครับ... สาธุ สาธุ สาธุ
ผู้ดูแลเว็บฯ [ 13 ก.พ. 2549 เวลา 18:42 น. ] [ 16 ]


     มุทิตาจิตโดย....ธรรมานุสารี(พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก)

********************************
มยา กตํ เต ปุญฺญํ
ตยา กตํ ปุญฺญํ มยฺหํ ทาตพฺพํ
สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ฯ


     อันบุญใด      ได้สั่งสม      อบรมเลิศ
บุญประเสริฐ      เปิดใจคน      พ้นโมหันธ์
ป้าหิ่งห้อยฯ      คอยชี้นำ      บำเพ็ญธรรม์
ทหารพลัน      ผันปีศาจ      ปราศเวรภัย

     ได้ฝึกจิต      วันมาฆ-     บูชาพระ
ให้ลดละ      อบายธรรม      นำสดใส
ท่านอิทธิ-     ธโรธรรม      นำจิตใจ
ทหารไทย      ไม่เป็นทาส      ปีศาจสุรา

     เหล่าทหาร      ผ่านกรำศึก      ที่ฮึกเฮิม
ใจไม่เคลิ้ม     เพิ่มใจรัก      พิทักษ์หล้า
เข้าประหาร      ผลาญไพรี      ที่บีฑา
ให้ประชา      ชาวไทย      ได้ภูมิใจ

     แต่ครานี้      มีศึกหนัก      หักหาญจิต
ให้พิชิต      ปิดอบาย      หายสงสัย
ได้น้อมธรรม      สัมมาเจ้าฯ      เข้าจิตใจ
ยกจิตใจ      บูชาชาติ      กษัตริย์เอย ฯ

****************************
มยา กตํ เต ปุญฺญํ
ตยา กตํ ปุญฺญํ มยฺหํ ทาตพฺพํ

สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ฯ
เราขออนุโมทนาบุญที่ท่านทำแล้ว และที่ท่านแผ่ให้แก่เรา


     
ธรรมานุสารี [ 14 ก.พ. 2549 เวลา 15:07 น. ] [ 17 ]

อนุโมทนาสาธุค่ะ... รอดูภาพตอนต่อไปค่ะ คุณแม่ คิๆๆๆๆๆๆๆ
มดตัวนิด [ 14 ก.พ. 2549 เวลา 16:18 น. ] [ 18 ]สวัสดีขอรับ คุณท่าน หิ่งห้อยน้อย !

ผม ช.ช้าง กำลังจะ คอมเพลน ช่างภาพ น่ะครับ ไม่มีฝืมือในการถ่ายทำเลย
เนียะ ! อันทีจริง ช.ช้าง กำลังจะถูกติดต่อไปเป็นนักแสดง อยู่พอดี .......นะเนี่ยย !

ถ้าคุณท่านไม่เข้าใจ ก็คงจะต้องเข้าใจ ช่วยไม่ได้จริงๆครับ ! ผมกำลังมองหาตัวยาเพื่อช่วยลดความหล่อเหลาอยู่พอดีครับ

พอผู้กำกับเห็นภาพนี้เข้า สงสัยจะต้องเปลี่ยนตัวแสดงแน่ๆเลย พอมาเจอภาพนี้เข้า ผมเลยล้มเลิกความคิดนั้นไป ช่วยประหยัดได้แยะเหมียนกัลล์ ......ล้อเย่นนนนน !

ธรรมสวัสดีครับ
ช.ช้าง ณ กุญชร [ 14 ก.พ. 2549 เวลา 22:19 น. ] [ 19 ]สวัสดีขอรับ คุณท่าน หิ่งห้อยน้อย !

ผม ช.ช้าง กำลังจะ คอมเพลน ช่างภาพ น่ะครับ ไม่มีฝืมือในการถ่ายทำเลย
เนียะ ! อันทีจริง ช.ช้าง กำลังจะถูกติดต่อไปเป็นนักแสดง อยู่พอดี .......นะเนี่ยย !

ถ้าคุณท่านไม่เข้าใจ ก็คงจะต้องเข้าใจ ช่วยไม่ได้จริงๆครับ ! ผมกำลังมองหาตัวยาเพื่อช่วยลดความหล่อเหลาอยู่พอดีครับ

พอผู้กำกับเห็นภาพนี้เข้า สงสัยจะต้องเปลี่ยนตัวแสดงแน่ๆเลย พอมาเจอภาพนี้เข้า ผมเลยล้มเลิกความคิดนั้นไป ช่วยประหยัดได้แยะเหมียนกัลล์ ......ล้อเย่นนนนน !

ธรรมสวัสดีครับ
ช.ช้าง ณ กุญชร [ 14 ก.พ. 2549 เวลา 22:19 น. ] [ 20 ]
ขออนุ--โมทนา ค่าประเสริฐ

ความดีเลิศ เกิดเป็นคน พ้นภูมิสี่

สัตว์นรก อสุรกาย เปรตพลี

เกิดภูมินี้ ที่เป็นคน กุศลกรรม

เป็นคนแล้ว ยังไม่แคล้ว พบแก้วสาม

ไตรรัตน์งาม ล้ำเลิศค่า พาชุ่มฉ่ำ

หมั่นทานศีล ภาวนา บูชาธรรม

ย่อมถึงความ สุขสดชื่น วันคืนเอย ฯ


จาก....ฉันเองแหละ
ฉันเองแหละ [ 16 ก.พ. 2549 เวลา 08:24 น. ] [ 21 ]
     สวัสดีเจ้าค่ะ คุณ "ฉันเองแหล่ะ


     ยินดีบัณฑิตร่วม...      เสวนา
มาทักด้วยปัญญา .           เพริศแพร้ว
ชมชื่นรื่นธรรมมา...            สมสั่ง
รืนรมย์ชมธรรมแก้ว            คือรัตนตรัย


     เกิดเป็นมนุษย์นั้น     ยากแท้ เพื่อนเอย
สมสั่งทาน-ศีลแล้           จึ่งได้
เป็นมนุษย์พบพุทธแท้      ยิ่งยาก กว่านา
ใยเพื่อนจักทิ้งให้           จิตเคล้าโคลนตรม


     “นรก” “เดรัจฉาน” “เปรต”       “อสุรกาย”
ทั้งสี่ภูมิคือ “อบาย”                     ต่ำช้า
“มนุษย์- เทวา” สาย..                 “กามา-วจรภูมิ”
      “รูปาฯ” “อรูปาฯ”          แม่นแท้ชั้นพรหม


     ดินแดน “อบาย” ล้วนทุกข์...     เกินใด
“กามาวจร” แดนใจ                     หยาบแท้
“รูปาวจร” ยังห่วงใน                    สมาบัติ ฌานนา
“อรูปาฯ ภูมิ” สูงยิ่งแท้....               ห่างห้วงนิพพาน


     เจริญในธรรมค่ะ

     
หิ่งห้อยน้อย [ 17 ก.พ. 2549 เวลา 05:49 น. ] [ 22 ]      สาธุค่ะ


     
ศกุนตลา [58.147.120.34] [ 20 ก.พ. 2549 เวลา 13:03 น. ] [ 23 ]


Warning: fopen(./data/496.dat) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 102

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 103

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 104

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 105

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 106
กลับหน้าหลักกวีธรรมะ
ปิดหน้าต่างนี้
จำนวนคนอ่าน 1293 คน 


ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย