หน้าแรก หน้าหลักกวีธรรมะ กวีธรรมะที่ 351
ปัจจเวกขณญาณ/สืบเนื่องจากบทกวีธรรมะที ๐๓๑๙


      _/|\_ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น _/|\_


      กราบนมัสการท่านยะมุนีเจ้าค่ะ

********************************

     ปัญญาในการพิจารณาเห็นธรรมที่เข้ามาประชุมในขณะนั้น


     ปัจจเวกขณญาณ หมายถึง ญาณหยั่งรู้ด้วยการพิจารณาทบทวน คือ สำรวจรู้มรรค ผล กิเลสที่ละแล้ว กิเลสที่เหลืออยู่ และนิพพาน เว้นแต่ว่าพระอรหันต์ไม่มีการพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู่ (บางทีเรียกว่า โสฬสญาณ ซึ่งแปลว่าญาณ 16)
     ปัญญาในการพิจารณาเห็นธรรมที่เข้ามาประชุมในขณะนั้นเป็นปัจจเวกขณญาณอย่างไร ฯ


      ในขณะแห่งโสดาปัตติมรรค ญาณ.....
..... ชื่อว่าสัมมาทิฐิ      เพราะอรรถว่าเห็น
..... ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะ      เพราะอรรถว่าดำริออก
..... ชื่อว่าสัมมาวาจา      เพราะอรรถว่ากำหนดเอา
..... ชื่อว่าสัมมากัมมันตะ      เพราะอรรถว่าเป็นสมุฏฐาน
..... ชื่อว่าสัมมาอาชีวะ      เพราะอรรถว่าขาวผ่อง
..... ชื่อว่าสัมมาวายามะ      เพราะอรรถว่าประคองไว้
..... ชื่อว่าสัมมาสติ      เพราะอรรถว่าตั้งมั่น
..... ชื่อว่าสัมมาสมาธิ      เพราะอรรถว่าไม่ฟุ้งซ่าน
..... ชื่อว่าสติสัมโพชฌงค์      เพราะอรรถว่าตั้งมั่น
..... ชื่อว่าธรรมวิจยสัมโพชฌงค์      เพราะอรรถว่าเลือกเฟ้น
..... ชื่อว่าวิริยสัมโพชฌงค์      เพราะอรรถว่าประคองไว้
..... ชื่อว่าปีติสัมโพชฌงค์      เพราะอรรถว่าแผ่ซ่านไป
..... ชื่อว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์      เพราะอรรถว่าสงบระงับ
..... ชื่อว่าสมาธิสัมโพชฌงค์      เพราะอรรถว่าไม่ฟุ้งซ่าน
..... ชื่อว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์      เพราะอรรถว่าพิจารณาหาทาง
..... ชื่อว่าสัทธาพละ      เพราะอรรถว่าไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธา
..... ชื่อว่าวิริยพละ      เพราะอรรถว่าไม่หวั่นไหวเพราะความเกียจคร้าน
..... ชื่อว่าสติพละ      เพราะอรรถว่าไม่หวั่นไหวเพราะความประมาท
..... ชื่อว่าสมาธิพละ      เพราะอรรถว่าไม่หวั่นไหวเพราะความฟุ้งซ่าน
..... ชื่อว่าปัญญาพละ      เพราะอรรถว่าไม่หวั่นไหวเพราะอวิชชา
..... ชื่อว่าสัทธินทรีย์      เพราะอรรถว่าน้อมใจเชื่อ
..... ชื่อว่าวิริยินทรีย์      เพราะอรรถว่าประคองไว้
..... ชื่อว่าสตินทรีย์      เพราะอรรถว่าตั้งมั่น
..... ชื่อว่าสมาธินทรีย์      เพราะอรรถว่าไม่ฟุ้งซ่าน
..... ชื่อว่าปัญญินทรีย์      เพราะอรรถว่าเห็น
..... ชื่อว่าอินทรีย์      เพราะอรรถว่าเป็นใหญ่
..... ชื่อว่าพละ      เพราะอรรถว่าไม่หวั่นไหว
..... ชื่อว่าสัมโพชฌงค์      เพราะอรรถว่านำออก
..... ชื่อว่ามรรค      เพราะอรรถว่าเป็นเหตุ
..... ชื่อว่าสติปัฏฐาน      เพราะอรรถว่าตั้งมั่น
..... ชื่อว่าสัมมัปปธาน      เพราะอรรถว่าตั้งไว้
..... ชื่อว่าอิทธิบาท      เพราะอรรถว่าสำเร็จ
..... ชื่อว่าสัจจะ      เพราะอรรถว่าจริงแท้
..... ชื่อว่าสมถะ      เพราะอรรถว่าไม่ฟุ้งซ่าน
..... ชื่อว่าวิปัสสนา      เพราะอรรถว่าพิจารณาเห็น
..... ชื่อว่าสมถวิปัสสนา      เพราะอรรถว่ามีกิจอย่างเดียวกัน
..... ชื่อว่าเป็นคู่      เพราะอรรถว่ไม่ล่วงเกินกัน
..... ชื่อว่าสีลวิสุทธิ      เพราะอรรถว่าสำรวม
..... ชื่อว่าจิตตวิสุทธิ      เพราะอรรถว่าไม่ฟุ้งซ่าน
..... ชื่อว่าทิฐิวิสุทธิ      เพราะอรรถว่าเห็น
..... ชื่อว่าวิโมกข์      เพราะอรรถว่าหลุดพ้น
..... ชื่อว่าวิชชา      เพราะอรรถว่าแทงตลอด
..... ชื่อว่าวิมุติ      เพราะอรรถว่าปล่อย
..... ชื่อว่าขยญาณ      เพราะอรรถว่าตัดขาด
..... ชื่อว่าฉันทะ      เพราะอรรถว่าเป็นมูล
..... ชื่อว่ามนสิการ      เพราะอรรถว่าเป็นสมุฏฐาน
..... ชื่อว่าผัสสะ      เพราะอรรถว่าเป็นที่รวม
..... ชื่อว่าเวทนา      เพราะอรรถว่าเป็นที่ประชุม
..... ชื่อว่าสมาธิ      เพราะอรรถว่าเป็นประธาน
..... ชื่อว่าสติ      เพราะอรรถว่าเป็นใหญ่
..... ชื่อว่าปัญญา      เพราะอรรถว่ายิ่งกว่าธรรมนั้นๆ
..... ชื่อว่าวิมุติ      เพราะอรรถว่าเป็นแก่นสาร
..... ชื่อว่านิพพานอันหยั่งลงในอมตะ      เพราะอรรถว่าเป็นที่สุด

      พระโยคาวจรออกจากสมาบัติแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นว่าธรรมเหล่านี้เข้ามาประชุมกันในขณะนั้น ฯ
หิ่งห้อยน้อย (203.155.14.*) [ วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2548 เวลา 11:46 น. ]

      ในขณะแห่งโสดาปัตติผล ญาณ....

.....ชื่อว่าสัมมาทิฐิ      เพราะอรรถว่าเห็น
.....ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะ      เพราะอรรถว่าดำริออก ..ฯลฯ..
.....ชื่อว่าอนุปปาทญาณ (ญาณในความไม่เกิดขึ้น)       เพราะอรรถว่าระงับ
.....ชื่อว่าฉันทะ       เพราะอรรถว่าเป็นมูล
.....ชื่อว่ามนสิการ      เพราะอรรถว่าเป็นสมุฏฐาน
.....ชื่อว่าวิมุติ      เพราะอรรถว่าเป็นแก่นสาร
.....ชื่อว่านิพพานอันหยั่งลงในอมตะ เพราะอรรถว่าเป็นที่สุด (ธรรมเหล่านี้)เข้ามาประชุมกันในขณะนั้น

     พระโยคาวจรออกจากสมาบัติแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นว่า ธรรมเหล่านี้เข้ามาประชุมกันในขณะนั้น ฯ
      ในขณะแห่งสกทาคามิมรรค ฯลฯ       ในขณะแห่งสกทาคามิผล
      ในขณะแห่งอนาคามิมรรค ฯลฯ      ในขณะแห่งอนาคามิผล ฯลฯ
     ในขณะแห่งอรหัตมรรค ญาณ.....


.....ชื่อว่าสัมมาทิฐิ      เพราะอรรถว่าเห็น ...ฯลฯ ...
.....ชื่อว่าขยญาณ       เพราะอรรถว่าตัดขาด
.....ชื่อว่าฉันทะ      เพราะอรรถว่าเป็นมูล ...ฯลฯ...
.....ชื่อว่านิพพานอันหยั่งลงในอมตะ       เพราะอรรถว่าเป็นที่สุด (ธรรมเหล่านี้) เข้ามาประชุมกัน

     ในขณะนั้น พระโยคาวจรออกจากสมาบัติแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นว่า ธรรมเหล่านี้
เข้ามาประชุมกันในขณะนั้น ฯ     ในขณะแห่งอรหัตผล ญาณ.....

.....ชื่อว่าสัมมาทิฐิ      เพราะอรรถว่าเห็น...ฯลฯ...
.....ชื่อว่าอนุปปาทญาณ       เพราะอรรถว่าระงับ
.....ชื่อว่าฉันทะ      เพราะอรรถว่าเป็นมูล ...ฯลฯ...
.....ชื่อว่านิพพานอันหยั่งลงในอมตะ       เพราะอรรถว่าเป็นที่สุด (ธรรมเหล่า
นี้) เข้ามาประชุมกันในขณะนั้น

     พระโยคาวจรออกจากสมาบัติแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นว่า ธรรมเหล่านี้เข้ามาประชุมกันในขณะนั้น ฯ      ชื่อว่าญาณ เพราะอรรถว่ารู้ธรรมนั้น ชื่อว่าปัญญา เพราะอรรถว่ารู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในการพิจารณาเห็นธรรมที่มาประชุมกันใน
ขณะนั้น เป็นปัจจเวกขณญาณ ฯ      เจริญในธรรมเจ้าค่ะ

     
หิ่งห้อยน้อย [ 22 ต.ค. 2548 เวลา 12:17 น. ] [ 1 ]


Warning: fopen(./data/351.dat) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 102

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 103

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 104

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 105

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 106
กลับหน้าหลักกวีธรรมะ
ปิดหน้าต่างนี้
จำนวนคนอ่าน 222 คน 


ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย