สภาวธรรมที่ควรรู้ 4 ประการ สมถะ วิปัสสนา สติ ปัจจุบันขณะ เป็นไฉน ??

 มหาราชันย์   18 ม.ค. 2554

 
สภาวธรรมที่ควรรู้ 4 ประการ
1.สมถะ
2.วิปัสสนา
3.สติ
4.ปัจจุบันขณะ
เป็นไฉน ??.    
สภาวะธรรมที่ควรรู้
๑.สมถะ สมถะมี ๕ สภาวะต่างกัน

๑.๑.สมถะที่ประกอบด้วยกามสัญญา ในอกุศลจิตและอกุศลวิบากจิต มีโลภะ โทสะ และโมหะเกิดขึ้นในจิต

๑.๒.สมถะที่ประกอบด้วยกามสัญญา ในกามาวจรกุศลจิตและกามาวจรกุศลวิบากจิต ขณะให้ทาน รักษาศีล เจ...ริญเมตตาธรรม เกื้อกูลแบ่งปัน มี อโลภะ อโทสะและอโมหะในจิตขณะนั้น

๑.๓.สมถะที่ประกอบด้วยรูปสัญญา ใน รูปาวจรกุศลจิตและรูปาวจรกุศลวิบากจิต ขณะเจริญรูปฌาน ๔ จิตนั้นเป็นจิตที่สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย

๑.๔.สมถะที่ประกอบด้วยอรูปสัญญา ในอรูปาวจรกุศลจิตและอรูปาวจรกุศลวิบากจิต ขณะเจริญอรูปฌาน ๔ จิตนั้นเป็นจิตที่สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย

๑.๕.สมถะที่ประกอบด้วยปัญญาเครื่องทำลายกิเลสสังโยชน์ ๑๐ ในโสดาปัตติมัคคจิต โสดาปัตติผลจิต สกทาคามีมัคคจิต สกทาคามีผลจิต อนาคามีมัคคจิต อนาคามีผลจิต อรหัตตมัคคจิต อรหัตตผลจิต ขณะเจริญมัคค ๔ ผล ๔ จิตนั้นเป็นจิตที่สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย.

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย