เชิญร่วม แสดงมุทิตาจิต วันเกิดแม่หิ่งห้อยน้อย

 เฟื่องฟ้า   18 ม.ค. 2554  ยี่สิบมกราคม

ขอเริ่มต้น กล่าวนำ คำอวยพร
ช่วงชิงก่อน ใครๆ ในคราวนี้
ขอให้แม่ มีความสุข ทุกราตรี
ทั้งวจี กายและใจ ให้งดงาม

ที่ยี่สิบ มกราฯ ใกล้มาถึง
วันที่ซึ่ง ฉันตั้งใจ ใคร่ขอถาม
ว่าอะไร คือสาเหตุ กิเลสกาม
อ่านข้อความ แม่เขียนไว้ ไม่เห็นมี

ขอกลับมา อวยพร ยัอนอีกครั้ง
ขอให้แม่ ผิวสุกปลั่ง ดั่งเชอรี่
ให้อายุ หิ่งห้อยน้อย เกินร้อยปี
สุดท้ายนี้ หวังสิ่งใด ให้ได้พลัน...เฟื่องฟ้า

ขอให้แม่หิ่งห้อยน้อย จงมีแต่ความสุขความเจริญ ตลอดไป

 

     กุศลใดเกิดแล้ว          .ในตน
กอบกิจก่อมงคล               มั่นแล้ว
สัจจะแห่งเหตุผล               ประกอบ     กรรมดี
คำสัจจ์ที่จิตแผ้ว               กล่าวแล้วจงจริง

     พรโดยสัจจะนี้          ทรงธรรม     พี่เฮย
ขอแม่พ้นบ่วงกรรม          ชาตินี้
บุญส่งอุปถัมภ์               ยกจิต     บรรลุธรรม
สำเร็จดังหวังนี้               สุขถ้วนใจกาย


     ฌายึ วิรชมาสีนํ
กตกิจฺจํ อนาสวํ
อุตฺตมตฺถํ อนุปฺปตฺตํ
ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ


เรากล่าวบุคคล ผู้เพ่งฌาน
ปราศจากธุลี นั่งอยู่ผู้เดียว
ทำกิจเสร็จแล้ว ไม่มีอาสวะ
บรรลุประโยชน์อันสูงสุดนั้น ว่าเป็นพราหมณ์

สวัสดีพี่ๆที่เคารพ
ตัวฉันเองมิได้หลบหายไปไหน
ยังอยู่ดอยช่วยทำไร่และเรียนไป
แสนสุขใจได้หลีกเลี่ยงเลี้ยงหมูดอย

พี่เฟื่องฟ้าอวยพรเป็นกลอนล้ำ
เกริ่นกล่าวนำมอบให้แด่แม่หิ่งห้อย
ท่านน้ำเค็มสำนวนเด็ดดั่งเพชรพลอย
หิ่งห้อยน้อยคงปลื้มลืมไม่ลง

ฉันผ่านมาพอดีที่ยี่สิบ
ย่องเงียบกริบงงงันฉันเกือบหลง
มัวทำนาทำไร่ในป่าดง
และยังหาจุดประสงค์ไม่ลงตัว

ขออวยพรให้แด่แม่หิ่งห้อย
จงล่องลอยออกจากถ้ำดำสลัว
ดุจปทุมชูช่อพ้นบ่อบัว
มีพระธรรมเป็นแนวรั้วกั้นหมู่มาร

ให้ครอบครัวมีความสุขทุกถ้วนหน้า
เป็นยายย่าที่ดีถ้ามีหลาน
มีจิตใจบริสุทธิ์ดุจสายธาร
ส่วนอายุให้ยืนนานผ่านร้อยปี

ขออวยพรให้มีความสุขนะครับ
ขออำนาจ คุณพระฯ มาสถิต
อวยพิพิธ พรชัย ให้สุขสันต์
กิเลสอันใด ให้เหือดแห้ง ในเร็ววัน
บรรลุธรรม ขั้นสูง ยิ่งขึ้นเทอญ....
เจริญในธรรมค่ะคุณแม่....
# อวยพรวันเกิดแด่...แม่หิ่งห้อยน้อย #

@ ๒๐ มกรา ฯ มาบรรจบ
เป็นวันครบ รอบวันเกิด ประเสริฐศรี
แม่หิ่งห้อยน้อยคนเก่งเคร่งวจี
บทกวีธรรมะ ประทับใจ

@ มิได้เคยหย่อนข้อต่อความผิด
แม้เพียงนิดต้องดูแลต้องแก้ไข
วัตรปฏิบัติชัดเจนเห็นความใน
พึ่งพาได้แน่แท้และแน่นอน

@ ขอให้บุญกุศลจงดลช่วย
ความเจ็บป่วย อย่าได้มี หนีไปก่อน
เอาความสุข ความดี ที่อรชอน
เช่นคำสอน ธรรมะ พระพุทธองค์

@ ให้มีสุข ปิติ วิมุติเถิด
ให้สุขเกิด ตลอดไป ใจสูงส่ง
ให้ตัดภพ ชาติได้ ใจน้อมลง
ดิ่งสู่ตรง ฟากฟ้า มหานฤพาน...พุดเดิล


โย เว กตญฺญู กตเวธิ ธีโร
ผู้ใดเป็นผู้มีปัญญา มีความกตัญญูกตเวที
กลฺยาณมิตฺโตทฬฺหภตฺติ จ โหติ
เป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนอย่างมั่นคง
ทุกฺขิตสฺส สกฺกจฺจ กโรติ กิจฺจํ
ย่อมกระทำกิจช่วยเหลือบุคคลผู้มีความทุกข์โดยเคารพ
ตถาวิธํ สปุปุริสํ วทนุติ
บัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุคคลเช่นนี้ว่า เป็นสัตบุรุษ
Happy Birthday, ครับท่านแม่
อี๊ด

กราบนมัสการ ท่านยะมุนี
กราบท่านอาจารย์อิทธิ เจ้าค่ะกราบท่านอาจารย์ผู้     เมตตา
มากล้นด้วยกรุณา       หิ่งห้อยฯ
ขอมอบถ้อยวาจา       บูชา ท่านเฮย
ในวาระมงคลร้อย       คล้ายเกิด วันวาร

หิ่งห้อยน้อยกำเนิด     เกิดกาย ธัมมา
มั่นไตรรัตน์มิคลาย     เพราะท่าน
จากที่ทิ้งธรรมทั้งกาย. และจิต ข้าฯเอย
หวนชิดสัทธรรมมิคร้าน เร่งสร้างทางกุศล

รับพรน้อมใส่เกล้า           เกศี
พรอื่นหมื่นพันทวี            ไป่เทียบ
นำพรเข้าสู่ฤดี                จิตปลื้ม
พรบัณฑิตให้เปรียบ          ยิ่งแล้วพรธรรม

ผลบุญใด หิ่งห้อยน้อย       เพียรมา
ขอน้อมด้วยจินตนา          มอบให้
ทุกท่านปราศโรคา           ในนอก จิตเฮย
อย่ามีอุปสรรคใดกั้น          หลุดแร้วผองพาลเจริญในธรรม เจ้าค่ะ
ที่ยี่สิบ มกราฯ ใกล้มาถึง
วันที่ซึ่ง ฉันตั้งใจ ใคร่ขอถาม
ว่าอะไร คือสาเหตุ กิเลสกาม
อ่านข้อความ แม่เขียนไว้ ไม่เห็นมี ... เฟื่องฟ้า

กิเลสกาม นอนเนื่อง มานานแล้ว
ดุจดั่งแร้ว ดักไว้ ไม่ให้หนี
หาต้นเหตุ เท่าไร ไม่เคยมี
กิเลสนี้ ที่มี ในจิตเรา

มีแต่ว่า ทำไฉน ไม่ให้งอก
ทำอย่างไร ให้สำรอก สิ้นความเขลา
ทำอย่างไร จึงจะละกิเลส ในจิตเรา
ให้สิ้นทราก สิ้นเงา หมดกันที

กิเลสกามเป็นไฉน?

ความพอใจ ความกำหนัด ความพอใจและความกำหนัด ความดำริ ความกำหนัดมาก
ความดำริและความกำหนัด ความพอใจคือความใคร่ ความกำหนัดคือความใคร่
ความเพลิดเพลินคือความใคร่ ในกามทั้งหลาย ความปรารถนาในกาม ความเสน่หาในกาม
ความเร่าร้อนในกาม ความหลงในกาม ความติดใจในกาม ห้วงคือกาม ความประกอบในกาม
ความยึดถือในกาม เครื่องกั้นกางคือกามฉันทะ ชื่อว่า กาม.เจริญในธรรม เจ้าค่ะ# สวัสดีปีใหม่...ครับเฟื่องฟ้า #

@ ขออนุญาต พื้นที่ ที่นี่หน่อย
แม่หิ่งห้อย คงไม่ว่า นะขอครับ
นานนานเห็น "เฟื่องฟ้า" มาขยับ
คิดว่าหลับ ลืมกวี ที่นี่แล้ว

@ โอกาสดี ช่วงนี้ ยังปีใหม่
ขออวยชัย ให้ชีวิต จิตใสแจ๋ว
ให้ปลอดโปร่ง โล่งสบาย ไร้แขตแนว
ให้คลาดแคล้ว ไร้ทุกข์โศก ไร้โรคภัย

@ให้มีสุข ทุกอย่าง ที่สร้างอยู่
ให้เป็นผู้ มีจิต คิดแต่ให้
ให้สิ่งของ ให้ธรรมะ ประทับใจ
ไปทางไหน มีคนรัก สมัครปอง

@ให้เทวดา รักษา คุณพระคุ้ม
ให้เป็นหนุ่ม สดใส ไร้เศร้าหมอง
ให้ร่ำรวย สุขี มีเงินทอง
เป็นก่ายกอง สุดยอด ตลอดปี

@ หากยังทำ งานอยู่ ให้ดูขลัง
มีพลัง มีปัญญา มีราศี
ลูกน้องรัก เชื่อฟัง เป็นอย่างดี
ทั้งชีวี มีแต่สุข ทุกวันเอย...พุดเดิล

.....ไม่ได้เจอ"เฟื่องฟ้า" เสียนาน คิดถึง "พุดเดิล" มาอยู่ไกล...(ไกลบ้านไกลเมือง ไกลเพื่อนพ้องน้องพี่)...บางครั้งก็คิดถึงคนนั้น คิดถึงคนนี้ เคยเจอ เคยพูด เคยคุย แต่ปัจจุบัน มาอยู่กับเด็ก ๆ ซึ่งก็ดีไปอีกแบบ เพราะเด็ก ๆ เขาจะดูไร้เดียงสา จริงใจ น่ารัก...จะสู้ต่อไป "พุดเดิล"
สาธุฯ สาธุฯ สาธุฯ
อายุ วรรณะ สุขะ พละ
สิ่งใดในโลกล้วนจะ
เวียนว่ายในวัตตะต่อไป

จนกว่าจะถึงวันหนึ่ง
วันซึ่งรู้ละกำเหนิด..ใส
รู้แจ้งเห็นธรรมอำไพ
สงบนิ่งเย็นได้ด้วยตน

ขอน้อมเคารพนบนอบ
คำแม่เคยตอบ..หายสับสน
บุญแล้วที่ข้าฯยังเป็นคน
รู้ผลรู้เหตุเจตนา

ครบรอบวันคล้ายวันเกิด
แม่หิ่งห้อยเลิศกัลยา
ป่าปี๋ขอตั่งมุตทิตา
แม่ข้าฯอย่ามีเพศภัย
 เปิดอ่านหน้านี้  5731 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย