พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก กวีธรรมะ
เชิญร่วม แสดงมุทิตาจิต วันเกิดแม่หิ่งห้อยน้อยยี่สิบมกราคม

ขอเริ่มต้น กล่าวนำ คำอวยพร
ช่วงชิงก่อน ใครๆ ในคราวนี้
ขอให้แม่ มีความสุข ทุกราตรี
ทั้งวจี กายและใจ ให้งดงาม

ที่ยี่สิบ มกราฯ ใกล้มาถึง
วันที่ซึ่ง ฉันตั้งใจ ใคร่ขอถาม
ว่าอะไร คือสาเหตุ กิเลสกาม
อ่านข้อความ แม่เขียนไว้ ไม่เห็นมี

ขอกลับมา อวยพร ยัอนอีกครั้ง
ขอให้แม่ ผิวสุกปลั่ง ดั่งเชอรี่
ให้อายุ หิ่งห้อยน้อย เกินร้อยปี
สุดท้ายนี้ หวังสิ่งใด ให้ได้พลัน...เฟื่องฟ้า

ขอให้แม่หิ่งห้อยน้อย จงมีแต่ความสุขความเจริญ ตลอดไปอนุโมทนาโดย หิ่งห้อยน้อย


DT02096

เฟื่องฟ้า

18 ม.ค. 2554 เวลา 09:47 น.

กวีโพสต์: 38
อนุโมทนา: 3
ได้รับอนุโมทนา: 9Warning: getimagesize(./data/imagedb/R86-1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/dbview.php on line 430

     กุศลใดเกิดแล้ว          .ในตน
กอบกิจก่อมงคล               มั่นแล้ว
สัจจะแห่งเหตุผล               ประกอบ     กรรมดี
คำสัจจ์ที่จิตแผ้ว               กล่าวแล้วจงจริง

     พรโดยสัจจะนี้          ทรงธรรม     พี่เฮย
ขอแม่พ้นบ่วงกรรม          ชาตินี้
บุญส่งอุปถัมภ์               ยกจิต     บรรลุธรรม
สำเร็จดังหวังนี้               สุขถ้วนใจกาย


     ฌายึ วิรชมาสีนํ
กตกิจฺจํ อนาสวํ
อุตฺตมตฺถํ อนุปฺปตฺตํ
ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ


เรากล่าวบุคคล ผู้เพ่งฌาน
ปราศจากธุลี นั่งอยู่ผู้เดียว
ทำกิจเสร็จแล้ว ไม่มีอาสวะ
บรรลุประโยชน์อันสูงสุดนั้น ว่าเป็นพราหมณ์
 
น้ำเค็ม 18 ม.ค. 2554 เวลา 20:04 น. กวีโพสต์: 11 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 1 

Warning: getimagesize(./data/imagedb/R86-2.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/dbview.php on line 430

สวัสดีพี่ๆที่เคารพ
ตัวฉันเองมิได้หลบหายไปไหน
ยังอยู่ดอยช่วยทำไร่และเรียนไป
แสนสุขใจได้หลีกเลี่ยงเลี้ยงหมูดอย

พี่เฟื่องฟ้าอวยพรเป็นกลอนล้ำ
เกริ่นกล่าวนำมอบให้แด่แม่หิ่งห้อย
ท่านน้ำเค็มสำนวนเด็ดดั่งเพชรพลอย
หิ่งห้อยน้อยคงปลื้มลืมไม่ลง

ฉันผ่านมาพอดีที่ยี่สิบ
ย่องเงียบกริบงงงันฉันเกือบหลง
มัวทำนาทำไร่ในป่าดง
และยังหาจุดประสงค์ไม่ลงตัว

ขออวยพรให้แด่แม่หิ่งห้อย
จงล่องลอยออกจากถ้ำดำสลัว
ดุจปทุมชูช่อพ้นบ่อบัว
มีพระธรรมเป็นแนวรั้วกั้นหมู่มาร

ให้ครอบครัวมีความสุขทุกถ้วนหน้า
เป็นยายย่าที่ดีถ้ามีหลาน
มีจิตใจบริสุทธิ์ดุจสายธาร
ส่วนอายุให้ยืนนานผ่านร้อยปี

ขออวยพรให้มีความสุขนะครับ
 
ลูกศร 20 ม.ค. 2554 เวลา 10:15 น. กวีโพสต์: 10 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 3 คำตอบที่ 2 

Warning: getimagesize(./data/imagedb/R86-3.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/dbview.php on line 430
ขออำนาจ คุณพระฯ มาสถิต
อวยพิพิธ พรชัย ให้สุขสันต์
กิเลสอันใด ให้เหือดแห้ง ในเร็ววัน
บรรลุธรรม ขั้นสูง ยิ่งขึ้นเทอญ....
เจริญในธรรมค่ะคุณแม่....
 
รุ้งเดือน 20 ม.ค. 2554 เวลา 11:03 น. กวีโพสต์: 4 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 2 คำตอบที่ 3 

Warning: getimagesize(./data/imagedb/R86-4.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/dbview.php on line 430
# อวยพรวันเกิดแด่...แม่หิ่งห้อยน้อย #

@ ๒๐ มกรา ฯ มาบรรจบ
เป็นวันครบ รอบวันเกิด ประเสริฐศรี
แม่หิ่งห้อยน้อยคนเก่งเคร่งวจี
บทกวีธรรมะ ประทับใจ

@ มิได้เคยหย่อนข้อต่อความผิด
แม้เพียงนิดต้องดูแลต้องแก้ไข
วัตรปฏิบัติชัดเจนเห็นความใน
พึ่งพาได้แน่แท้และแน่นอน

@ ขอให้บุญกุศลจงดลช่วย
ความเจ็บป่วย อย่าได้มี หนีไปก่อน
เอาความสุข ความดี ที่อรชอน
เช่นคำสอน ธรรมะ พระพุทธองค์

@ ให้มีสุข ปิติ วิมุติเถิด
ให้สุขเกิด ตลอดไป ใจสูงส่ง
ให้ตัดภพ ชาติได้ ใจน้อมลง
ดิ่งสู่ตรง ฟากฟ้า มหานฤพาน...พุดเดิล


 
นิวพุดเดิล 20 ม.ค. 2554 เวลา 14:13 น. กวีโพสต์: 76 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 24 คำตอบที่ 4 

โย เว กตญฺญู กตเวธิ ธีโร
ผู้ใดเป็นผู้มีปัญญา มีความกตัญญูกตเวที
กลฺยาณมิตฺโตทฬฺหภตฺติ จ โหติ
เป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนอย่างมั่นคง
ทุกฺขิตสฺส สกฺกจฺจ กโรติ กิจฺจํ
ย่อมกระทำกิจช่วยเหลือบุคคลผู้มีความทุกข์โดยเคารพ
ตถาวิธํ สปุปุริสํ วทนุติ
บัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุคคลเช่นนี้ว่า เป็นสัตบุรุษ
 
แสงเทียน 22 ม.ค. 2554 เวลา 12:07 น. กวีโพสต์: 4 อนุโมทนา: 1 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 5 

Warning: getimagesize(./data/imagedb/R86-6.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/dbview.php on line 430
Happy Birthday, ครับท่านแม่
อี๊ด
 
jira3518 23 ม.ค. 2554 เวลา 03:16 น. กวีโพสต์: 10 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 6 
What ever will be ,will be

Warning: getimagesize(./data/imagedb/R0086-7.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/dbview.php on line 430

กราบนมัสการ ท่านยะมุนี
กราบท่านอาจารย์อิทธิ เจ้าค่ะกราบท่านอาจารย์ผู้     เมตตา
มากล้นด้วยกรุณา       หิ่งห้อยฯ
ขอมอบถ้อยวาจา       บูชา ท่านเฮย
ในวาระมงคลร้อย       คล้ายเกิด วันวาร

หิ่งห้อยน้อยกำเนิด     เกิดกาย ธัมมา
มั่นไตรรัตน์มิคลาย     เพราะท่าน
จากที่ทิ้งธรรมทั้งกาย. และจิต ข้าฯเอย
หวนชิดสัทธรรมมิคร้าน เร่งสร้างทางกุศล

รับพรน้อมใส่เกล้า           เกศี
พรอื่นหมื่นพันทวี            ไป่เทียบ
นำพรเข้าสู่ฤดี                จิตปลื้ม
พรบัณฑิตให้เปรียบ          ยิ่งแล้วพรธรรม

ผลบุญใด หิ่งห้อยน้อย       เพียรมา
ขอน้อมด้วยจินตนา          มอบให้
ทุกท่านปราศโรคา           ในนอก จิตเฮย
อย่ามีอุปสรรคใดกั้น          หลุดแร้วผองพาลเจริญในธรรม เจ้าค่ะ 
หิ่งห้อยน้อย 25 ม.ค. 2554 เวลา 07:42 น. กวีโพสต์: 462 อนุโมทนา: 75 ได้รับอนุโมทนา: 93 คำตอบที่ 7 
ราตรีของคนผู้ตื่นอยู่ นาน, โยชน์ของคนล้าแล้ว ไกล, สงสารของคนพาลทั้งหลายผู้ไม่รู้อยู่ซึ่งสัทธรรม ย่อมยาว

Warning: getimagesize(./data/imagedb/R86-8.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/dbview.php on line 430

ที่ยี่สิบ มกราฯ ใกล้มาถึง
วันที่ซึ่ง ฉันตั้งใจ ใคร่ขอถาม
ว่าอะไร คือสาเหตุ กิเลสกาม
อ่านข้อความ แม่เขียนไว้ ไม่เห็นมี ... เฟื่องฟ้า

กิเลสกาม นอนเนื่อง มานานแล้ว
ดุจดั่งแร้ว ดักไว้ ไม่ให้หนี
หาต้นเหตุ เท่าไร ไม่เคยมี
กิเลสนี้ ที่มี ในจิตเรา

มีแต่ว่า ทำไฉน ไม่ให้งอก
ทำอย่างไร ให้สำรอก สิ้นความเขลา
ทำอย่างไร จึงจะละกิเลส ในจิตเรา
ให้สิ้นทราก สิ้นเงา หมดกันที

กิเลสกามเป็นไฉน?

ความพอใจ ความกำหนัด ความพอใจและความกำหนัด ความดำริ ความกำหนัดมาก
ความดำริและความกำหนัด ความพอใจคือความใคร่ ความกำหนัดคือความใคร่
ความเพลิดเพลินคือความใคร่ ในกามทั้งหลาย ความปรารถนาในกาม ความเสน่หาในกาม
ความเร่าร้อนในกาม ความหลงในกาม ความติดใจในกาม ห้วงคือกาม ความประกอบในกาม
ความยึดถือในกาม เครื่องกั้นกางคือกามฉันทะ ชื่อว่า กาม.เจริญในธรรม เจ้าค่ะ 
หิ่งห้อยน้อย 26 ม.ค. 2554 เวลา 00:06 น. กวีโพสต์: 462 อนุโมทนา: 75 ได้รับอนุโมทนา: 93 คำตอบที่ 8 
ราตรีของคนผู้ตื่นอยู่ นาน, โยชน์ของคนล้าแล้ว ไกล, สงสารของคนพาลทั้งหลายผู้ไม่รู้อยู่ซึ่งสัทธรรม ย่อมยาว

Warning: getimagesize(./data/imagedb/R86-9.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/dbview.php on line 430
# สวัสดีปีใหม่...ครับเฟื่องฟ้า #

@ ขออนุญาต พื้นที่ ที่นี่หน่อย
แม่หิ่งห้อย คงไม่ว่า นะขอครับ
นานนานเห็น "เฟื่องฟ้า" มาขยับ
คิดว่าหลับ ลืมกวี ที่นี่แล้ว

@ โอกาสดี ช่วงนี้ ยังปีใหม่
ขออวยชัย ให้ชีวิต จิตใสแจ๋ว
ให้ปลอดโปร่ง โล่งสบาย ไร้แขตแนว
ให้คลาดแคล้ว ไร้ทุกข์โศก ไร้โรคภัย

@ให้มีสุข ทุกอย่าง ที่สร้างอยู่
ให้เป็นผู้ มีจิต คิดแต่ให้
ให้สิ่งของ ให้ธรรมะ ประทับใจ
ไปทางไหน มีคนรัก สมัครปอง

@ให้เทวดา รักษา คุณพระคุ้ม
ให้เป็นหนุ่ม สดใส ไร้เศร้าหมอง
ให้ร่ำรวย สุขี มีเงินทอง
เป็นก่ายกอง สุดยอด ตลอดปี

@ หากยังทำ งานอยู่ ให้ดูขลัง
มีพลัง มีปัญญา มีราศี
ลูกน้องรัก เชื่อฟัง เป็นอย่างดี
ทั้งชีวี มีแต่สุข ทุกวันเอย...พุดเดิล

.....ไม่ได้เจอ"เฟื่องฟ้า" เสียนาน คิดถึง "พุดเดิล" มาอยู่ไกล...(ไกลบ้านไกลเมือง ไกลเพื่อนพ้องน้องพี่)...บางครั้งก็คิดถึงคนนั้น คิดถึงคนนี้ เคยเจอ เคยพูด เคยคุย แต่ปัจจุบัน มาอยู่กับเด็ก ๆ ซึ่งก็ดีไปอีกแบบ เพราะเด็ก ๆ เขาจะดูไร้เดียงสา จริงใจ น่ารัก...จะสู้ต่อไป "พุดเดิล"
 
นิวพุดเดิล 26 ม.ค. 2554 เวลา 07:15 น. กวีโพสต์: 76 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 24 คำตอบที่ 9 

สาธุฯ สาธุฯ สาธุฯ
อายุ วรรณะ สุขะ พละ
สิ่งใดในโลกล้วนจะ
เวียนว่ายในวัตตะต่อไป

จนกว่าจะถึงวันหนึ่ง
วันซึ่งรู้ละกำเหนิด..ใส
รู้แจ้งเห็นธรรมอำไพ
สงบนิ่งเย็นได้ด้วยตน

ขอน้อมเคารพนบนอบ
คำแม่เคยตอบ..หายสับสน
บุญแล้วที่ข้าฯยังเป็นคน
รู้ผลรู้เหตุเจตนา

ครบรอบวันคล้ายวันเกิด
แม่หิ่งห้อยเลิศกัลยา
ป่าปี๋ขอตั่งมุตทิตา
แม่ข้าฯอย่ามีเพศภัย
 
ป่าปี๋ 28 ม.ค. 2554 เวลา 02:55 น. กวีโพสต์: 36 อนุโมทนา: 69 ได้รับอนุโมทนา: 17 คำตอบที่ 10 

   
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 13654 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย