คำถามเพิ่มปัญญาบารมี

 มหาราชันย์   30 พ.ย. 2553

       คำถามประจำวันนี้

     พระอรหันต์มีจิตชนิดไหนบ้าง ?
     และพระอรหันต์ไม่มีจิตชนิดไหนบ้าง ?


ใครสนใจเพิ่มปัญญาบารมี ก็ลองเข้ามาตอบกันได้ครับ ?เจริญในธรรมครับ. 
พระอรหันต์ ไม่เป็นผู้สร้างเหตุแล้ว เนื่องจากสำเร็จกิจในศาสนานี้แล้ว สำหรับพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ คิดว่าคงจะเสวยแต่วิบากอย่างเดียวรอเข้านิพพาน ดังนั้น กลุ่มจิตของท่านจึงน่าจะมีแต่ อกุศลวิบากจิต กามาวจรวิบากจิต รูปาวจรวิบากจิต อภิญญาจิตและอรหันตผลจิต ...... นี้เป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นนะครับ เพราะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

กลับเข้าบ้าน ลานตา พาปีติ
ปัญญาผลิ เบ่งบาน ปานบุปผา
ธรรมคือจิต ติดตามไป ในวัฏฏา
เวียนสังสาร์ หาต้นไม่ได้ หาปลายไม่มี

แต่มีจิต ของบุคคล อยู่กลุ่มหนึ่ง
เป็นจิตซึ่ง หยุดว่ายเวียน หยุดเปลี่ยนวิถี
หยุดวัฏฏา หยุดสังสาร์ จบกันที
พรหมจรรย์นี้ สิ้นสุด หยุดกิจจา

จิตของพระอรหันต์
ผู้ยังอยู่
ยืนหยัดสู้ ภัยโลกา น่าสิกขา
เป็นวิบากจิต ทั้งอกุศล และกุสลา

ยังวิบาก ติดตามมา ให้ผลนำ

ยังเจ็บป่วย เมื่อยล้า หิว กระหาย
เกิดกับกาย ส่วนจิตไซร้ ไม่ถลำ
ไร้จิตเหตุ ที่จะก่อ อกุศลกรรม
หรือกุศล ที่จะนำ ว่ายเวียนภพ


องค์สมเด็จ พระสัมมา สัมพุทธะ
ผู้ทรงละ ตัณหา ที่ประสบ
ยังอาพาธ อกุศลวิบาก ยังพาพบ
ได้ประสบ ทั้งร้อน หนาว เหลือบ ริ้นไร

อรหัตผลจิตเป็น ประธาน
นำ
กริยาจิต ที่กระทำ ล้วนผ่องใส
สิ้นจิตเหตุ ที่จะก่อ อุปธิไซร้
นี่คือนัย ตอบปุจฉา มหาราชันย์เจริญในธรรม เจ้าค่ะสวัสดียามดึกครับ

พระอรหันต์นั้นมี 6 ประเภท

1.พระสุขวิปัสสโก มีอรหัตตผลจิตที่มีลักขณูปณิชฌาน 1 หรือ 2 หรือ 3 เป็นบาท
และเป็นประธานในกลุ่มจิต
นอกจากนี้ยังมีจิตอื่นที่เป็นกิริยาจิตอีกได้แก่ อกุศลวิบากจิต กามาวจรกุศลวิบากจิต

2.พระเตวิชโช มีอรหัตตผลจิตที่มีลักขณูปณิชฌาน 4 เป็นบาท และเป็นประธานในกลุ่มจิต
นอกจากนี้ยังมีจิตอื่นที่เป็นกิริยาจิตอีกได้แก่ อกุศลวิบากจิต กามาวจรกุศลวิบากจิต รูปาวจรกุศลวิบากจิต 1-2-3-4 และอภิญญาจิต

3.พระฉลภิญโญ มีอรหัตตผลจิตที่มีลักขณูปณิชฌาน 4 เป็นบาท และเป็นประธานในกลุ่มจิต
นอกจากนี้ยังมีจิตอื่นที่เป็นกิริยาจิตอีกได้แก่ อกุศลวิบากจิต กามาวจรกุศลวิบากจิต รูปาวจรกุศลวิบากจิต 1-2-3-4 อรูปาวจรกุศลวิบากจิต 5-6-7-8 และอภิญญาจิต

4.พระปฏิสัมภิทา 4 มีอรหัตตผลจิตที่มีลักขณูปณิชฌาน 4 เป็นบาท และเป็นประธานในกลุ่มจิต
นอกจากนี้ยังมีจิตอื่นที่เป็นกิริยาจิตอีกได้แก่ อกุศลวิบากจิต กามาวจรกุศลวิบากจิต รูปาวจรกุศลวิบากจิต 1-2-3-4 อรูปาวจรกุศลวิบากจิต 5-6-7-8 บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติและอภิญญาจิต

5.พระปัจเจกพุทธเจ้า มีอรหัตตผลจิตพร้อมด้วยปัจเจกโพธิ์ญาณที่มีลักขณูปณิชฌาน 4 เป็นบาท และเป็นประธานในกลุ่มจิต
นอกจากนี้ยังมีจิตอื่นที่เป็นกิริยาจิตอีกได้แก่ อกุศลวิบากจิต กามาวจรกุศลวิบากจิต รูปาวจรกุศลวิบากจิต 1-2-3-4 อรูปาวจรกุศลวิบากจิต 5-6-7-8 บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติและอภิญญาจิต

6.พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีอรหัตตผลจิตพร้อมด้วยสัมมาสัมโพธิ์ญาณที่มีลักขณูปณิชฌาน 4 เป็นบาท และเป็นประธานในกลุ่มจิต
นอกจากนี้ยังมีจิตอื่นที่เป็นกิริยาจิตอีกได้แก่ อกุศลวิบากจิต กามาวจรกุศลวิบากจิต รูปาวจรกุศลวิบากจิต 1-2-3-4 อรูปาวจรกุศลวิบากจิต 5-6-7-8 บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติและอภิญญาจิต


บางคนอาจสงสัยว่าทำไมพระอรหันต์ยังมี อกุศลวิบากจิต
อกุศลวิบากจิต เป็นผลและวิบากที่เคยกระทำกรรมไม่ดีมาแต่อดีตชาติ
ยังให้ผลได้แม้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ตาม
เช่นพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงปวดพระเศียร ปวดพระปริษฎางค์ ทรงห้อพระโลหิต เป็นต้น
เนื่องเพราะอกุศลวิบากที่ทรงเคยกระทำมาในอดีตชาติตามมาให้ผล
ยังมีขันธ์อยู่ตราบใด อกุศลวิบาก และกุศลวิบาก ยังติดตามให้ผลอยู่ตราบนั้น .


การดับขันธ์ปรินิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งครับเจริญในธรรมครับ.
 เปิดอ่านหน้านี้  5688 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย