เชิญร่วม แสดงมุทิตาจิต ครบรอบวันเกิด 12 พย. ....คุณอิ๊ด (เจ้าเก่า) เจ้าค่ะ

 หิ่งห้อยน้อย   15 พ.ย. 2553


 
ขออภัย คุณจิระชัย ให้อายยิ่ง
ด้วยความจริง จำเดือนผิด น่าหยิกไหม
แม่จำว่า เดือนธันวา อีกไม่ไกล
จึงพลาดไป ขออวยพร ย้อนหลังวัน


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 


 
กิเลสเครื่องกังวลใด มีอยู่ในกาลก่อน
เธอจงยังกิเลส เครื่องกังวลนั้น
ให้เหือดแห้งหายไป

กิเลสเครื่องกังวลใด
จงอย่ามีแก่เธอในภายหลัง

ถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันธ์ในท่ามกลาง
ก็จักเป็นมุนีผู้สงบระงับแล้วเที่ยวไป ... ดังนี้


    


ครบรอบวาร วันเกิด เพราพิสุทธิ์
อิ๊ด จงหลุด จากมือมาร สู่สานฝัน
ให้สดชี่น ระรื่นจิต ทุกคืนวัน
สิ่งใดฝัน อยู่ในธรรม จงเป็นจริง

พรใดเล่า จะเลิศ ประเสริฐศรี
เท่ากวี พุทธวัจนะ ละทุกสิ่ง
ให้มีญาณ ปัญญา ในสี่จริง
อริยสัจ คือสิ่ง แจ้งจินตนา

ที่อยากหลุด จากนิวรณ์ ขอให้หลุด
ที่อยากหยุด สิ่งชั่วร้าย กรายตัณหา
จงหลุดพ้น หมู่มือมาร ดังจินตนา
ประสบแต่สุข ทุกทิวา ราตรีกาล

พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอให้พบ
ให้ประสบ สุขสวัสดิ์ ดั่งคำขาน
จิตตั้งมั่น ผ่องใส ไปแสนนาน
สิ้นสงสาร สิ้นภพ สิ้นวงวัฏฏ์


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย