@ ตอนที่หนึ่ง : วัฏฏจักร

 motorola31313@gmail.com   14 ต.ค. 2555

*** ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง มิใช่เพื่อความไม่รู้ยิ่งเห็นจริง (ในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น) เราแสดงธรรมประกอบด้วยเหตุ มิใช่ไร้เหตุ (ที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้) เราแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ มิใช่ไม่มีปาฏิหาริย์ (คือความอัศจรรย์ที่ผู้ปฏิบัติตาม ย่อมได้รับผลสมควรแก่ความประพฤติปฏิบัติ)

(อังคุตตรนิกาย. ติกนิบาต. โคตมสูตร)

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้ว จึงแสดงธรรม ไม่รู้ไม่แสดง
แสดงธรรมมีเหตุ ไม่ใช่แสดงธรรมไม่มีเหตุ
แสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ ไม่ใช่แสดงธรรมไม่มีปาฏิหาริย์

ท่านทั้งหลายควรทำโอวาท ควรทำอนุสาสนี
ก็แหละท่านทั้งหลายควรที่จะยินดี ควรที่จะชื่นชม ควรที่จะโสมนัสว่า
พระผู้มีพระภาคตรัสรู้เองโดยชอบ
พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว
พระสงฆ์ปฏิบัติชอบแล้ว


http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=20&A=7269


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 เปิดอ่านหน้านี้  5577 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย