เชิญร่วมอนุโมทนาบุญ การปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน สพป กาญจนบุรี

 หิ่งห้อยน้อย   26 ก.ย. 2555

 
กลับมาพร้อมบุญ อันวิจิตรเจ้าค่ะ หายไป ๓ วัน ๒ คืน
เพราะไปเป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเอกชน
สังกัด สพป กาญจนบุรี เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ค่ะ

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ   

คณะวิทยากร ผู้บริหาร และคุณครู

๏ กลับมาแล้ว มาพร้อมบุญ หนุนกุศล
ธรรมทานดล กุสลา พาสดใส
หิ่งห้อยน้อย หายจาก หน้าเพจไป
ด้วยไม่มี สัญญาณไซร้ ให้ทักมา


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย