เชิญร่วมอนุโมทนาบุญ การปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน สพป กาญจนบุรี

 หิ่งห้อยน้อย   26 ก.ย. 2555

 
กลับมาพร้อมบุญ อันวิจิตรเจ้าค่ะ หายไป ๓ วัน ๒ คืน
เพราะไปเป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเอกชน
สังกัด สพป กาญจนบุรี เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ค่ะ

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

คณะวิทยากร ผู้บริหาร และคุณครู

๏ กลับมาแล้ว มาพร้อมบุญ หนุนกุศล
ธรรมทานดล กุสลา พาสดใส
หิ่งห้อยน้อย หายจาก หน้าเพจไป
ด้วยไม่มี สัญญาณไซร้ ให้ทักมา


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๏ กลุ่มบุคคล ผู้บริหาร และคุณครู
จิตเชิดชู พุทธศาสน์ ปรารถนา
เ้ขาอบรม ปฏิบัติธรรม ตามพุทธวาจา
ขององค์พระ ศาสดา มหามุนี


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๏ ใช้เวลา สามวัน สองคืนไซร้
แม่ชื่นใจ ทุกคนได้ พบวิถี
ตั้งใจรับ สัทธรรม พระภูมี
จิตยินดี น้อมสดับ รับสัทธรรม

๏ สถานที่ วัดตะคร้ำเอน กาญจนบุรี
น่าแปลกที่ ไร้สัญญาณเน็ต จักอุปถัมภ์
จึงเหมือนแม่ ขาดติดต่อ ก่อกุศลกรรม
วิทยากรนำ ทั้งกลางวัน และกลางคืน

๏ เชิญผู้อ่าน ร่วมอนุโมทนา สาธุการ
ซร้องผสาน มุทิตาจิต สถิตรื่น
ให้ผู้อบรม สงบ สุข ทุกวันคืน
จิตแช่มชื่น ดื่มด่ำ รสธัมมาฯ

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ๑
การบำเพ็ญแต่ความดี ๑
การทำจิตของตนให้ผ่องใส ๑
นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่
สำเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว
พูดอยู่ก็ดี ทำอยู่ก็ดี ความสุขย่อมไปตามเขา
เพราะเหตุนั้น เหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้น.


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


เจริญอานาปานสติ ในอิริยาบถนั่ง

จิตที่ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวดังภูเขาศิลา
ไม่กำหนัด ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด
ไม่โกรธ ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธ
จิตของบุคคลใดอบรมได้ดั่งนี้
ความทุกข์จักมีมาแต่ที่ใดเล่า


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


เจริญอานาปานสติ ในอิริยาบถยืน และเดิน

บุตรทั้งหลาย ไม่มีเพื่อต้านทาน,
บิดาก็ไม่มี ถึงพวกพ้องก็ไม่มี,

เมื่อบุคคลถูกความตาย ครอบงำแล้ว
ความต้านทานในญาติทั้งหลาย ย่อมไม่มี;

บัณฑิตทราบอำนาจประโยชน์นั้นแล้ว สำรวมในศีล
พึงชำระทางไปพระนิพพานโดยเร็วทีเดียว.


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


ธรรมจากพระไตรปิฎก พุทธพจน์ คาถาธรรมบถ และพระสูตรต่างๆ ที่ครูควรรู้


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


ผศ.ดร.สุวัฒน์ วรานุสาสน์ กับการบรรยาย
-:- ธรรมกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู -:-
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


เจริญอานาปานสติ ในอิริยาบถนอน

โย โข วกฺกลิ
ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ
โย มํ ปสฺสติ โส ธมฺมํ ปสฺสติ ฯ

ดูกรวักกลิ
ผู้ใดแล เห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเรา
ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรม.


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

อุทิศส่วนกุศล

ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้
ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี
ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้
และขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้
ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพาน


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

เรือนรับรอง ที่พักวิทยากร ณ วัดตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

คณะวิทยากร ผู้บริหาร และคณะครู


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 เปิดอ่านหน้านี้  5433 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย