ใน ลุ่ม หลง...!

 larndewa   3 ก.พ. 2555

แลโลกหลากล้วน ความลุ่มหลง...!

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๐ เพราะลุ่มหลงหลากล้วน .. โลกา
จิตจ่อมจมตัณหา ......... มากยิ่ง
ยึดขันธรูป เวทนา ........ สัญญา อีกนา
สังขาร วิญญาณ บ่ทิ้ง ... เกาะไว้พาจมกวีงดงามมากค่ะท่านลานเทวา ยังระลึกถึงอยู่ค่ะ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
อนุโมทนา สาธุ
 เปิดอ่านหน้านี้  5700 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย