ความเป็นมา งานบุญกฐิน

 อธิวัฒน์   16 ต.ค. 2554

มรดกไทยประเพณีมีคุณค่า พัฒนาจิตใจให้ใหญ่สูง
คอยเกื้อหนุนคุณธรรมนำชักจูง ช่วยพยูงความยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน
วัฒนธรรมฮีตคองของอีสาน ประเพณีตามกาลงานกฐิน
ปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นอาจิณ ชั่วชีวินหลายชั่วอายุคน
ทำตามกาลเวลาพาจำกัด ให้รู้ชัดในหนึ่งปีมีหนึ่งหน
หลังพรรษาหนึ่งเดือนผ่านกาลเวียนวน มหากุศลยิ่งใหญ่ในหนึ่งปี
มีมูลเหตุภิกษุเมืองปาฐา ชวนกันมาเข้าเฝ้าพระชินสีห์
เดินทางฝ่าทนแดดฝนจนชีวี กว่าถึงที่จีวรเปียกเปื้อนโคลนตม
พระพุทธองค์ทรงเห็นใจในความยาก ทนลำบากตรากตรำเฝ้าสั่งสม
อนุญาตผ้ากฐินอันอุดม หานุ่งห่มเปลี่ยนผืนใหม่ใจสบาย
วิสาขาอุบาสิกาพอทราบเรื่อง จิตปราดเปรื่องถวายผ้าอย่างมั่นหมาย
ตั้งศรัทธากุศลใหญ่ไม่เสื่อมคลาย ดำรงหมายพุทธศาสตร์ชาติก้าวไกล
เริ่มต้นกาลถวายทานผ้ากฐิน จนอาจิณเรื่อยมาพาขานไข
ประเพณีที่สำคัญของชาวไทย ดำรงมั่นสืบไปในทุกกาล
สังฆกรรมสำคัญของพระสงฆ์ ผู้ดำรงธรรมวินัยได้สืบสาน
สาธุชนชาวพุทธเราทุกวงวาน เหล่าลูกหลานให้สานต่อมรดกไทยฯ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

๐ ขอร่วมบุญ สืบต่อ ท่านอธิวัฒน์
เพื่อขจัด ความไม่รู้ สู่พ้นเขลา
กรานกฐิน พิธีสงฆ์ คงนานเนา
เพื่อให้เข้า ใจกระจ่าง สว่างนัย

๐ ขออัญเชิญ จากพระไตรฯ ให้สดับ
เพื่อร้อยรับ ความเป็นมา ที่กล่าวไว้
กรานกฐิน นั้นทำ กันอย่างไร
หายสงสัย กระจ่างไซร้ โปรดจงฟังฯ
สงฆ์พึงให้ผ้ากฐินแก่ภิกษุผู้กรานกฐินด้วยญัตติทุติยกรรม.

ภิกษุผู้กรานกฐินนั้น พึงซักขยำให้สะอาดแล้ว กะ ตัด เย็บ ย้อม ทำพินทุกัปปะ
แล้วกรานกฐินในวันนั้นเทียว ถ้าประสงค์จะกรานกฐินด้วยผ้าสังฆาฏิ
พึงถอนผ้าสังฆาฏิผืนเก่าเสีย พึงอธิษฐานผ้าสังฆาฏิผืนใหม่ เปล่งวาจาว่า
ข้าพเจ้ากรานกฐินด้วยผ้าสังฆาฏิผืนนี้,

ถ้าประสงค์จะกรานกฐินด้วยผ้าอุตราสงค์ พึงถอนผ้าอุตราสงค์ผืนเก่าเสีย
พึงอธิษฐานผ้าอุตราสงค์ผืนใหม่ เปล่งวาจาว่า
ข้าพเจ้ากรานกฐินด้วยผ้าอุตราสงค์ผืนนี้,

ถ้าประสงค์จะกรานกฐินด้วยผ้าอันตรวาสก
พึงถอนผ้าอันตรวาสกผืนเก่าเสีย
พึงอธิษฐานผ้าอันตรวาสกผืนใหม่ เปล่งวาจาว่า
ข้าพเจ้ากรานกฐินด้วยผ้าอันตรวาสกผืนนี้.

อันภิกษุผู้กรานกฐินนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
ประคองอัญชลีกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า กฐินของสงฆ์กรานแล้ว การกรานกฐินเป็นธรรม
ขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาเถิด.

ภิกษุผู้อนุโมทนาเหล่านั้น พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
ประคองอัญชลี กล่าวอย่างนี้ว่า
ผู้มีอายุ กฐินของสงฆ์กรานแล้ว
การกรานกฐินเป็นธรรม เราทั้งหลายอนุโมทนา.


ภิกษุผู้กรานกฐินนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป
ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ประคองอัญชลีกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า กฐินของสงฆ์กรานแล้ว การกรานกฐินเป็นธรรม
ขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาเถิด.

ภิกษุผู้อนุโมทนาเหล่านั้น พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
ประคองอัญชลีกล่าวอย่างนี้ว่า
ผู้มีอายุ กฐินของสงฆ์กรานแล้ว
การกรานกฐินเป็นธรรม เราทั้งหลายอนุโมทนา.


ภิกษุผู้กรานกฐินนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง
ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ประคองอัญชลีกล่าวอย่างนี้ว่า
ผู้มีอายุ กฐินของสงฆ์กรานแล้ว การกรานกฐินเป็นธรรม
ขอท่านอนุโมทนาเถิด.

ภิกษุผู้อนุโมทนานั้น พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
ประคองอัญชลีกล่าวอย่างนี้ว่า
ผู้มีอายุ กฐินของสงฆ์กรานแล้ว
การกรานกฐินเป็นธรรม ข้าพเจ้าอนุโมทนา.

**********************************
จากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๘ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๘ ปริวาร


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
ออกพรรษาลาองค์พระสงฆ์เจ้า
วิถีเราทำทุนบุญกฐิน
สามัคคีหมู่บ้านงานได้ยิน
กองกฐินกลางศาลาประชาคม

เข้าพรรษางดเหล้าไม่เมามั่ว
สามเดือนทั่วทำใจให้สุขสม
ออกพรรษายิ่งพาใจภิรมย์
ชาวพุทธบ่มนิสัยในงานบุญ

กาลทานหนึ่งเดือนเตือนใจมั่น
แรมหนึ่งคำเริ่มงานการอุดหนุน
ถึงกลางเดือนสิบสองต้องเจือจุน
ทอดทำบุญกฐินทานงานบ้านเรา

งานบุญเสร็จจับเคียวเกี่ยวข้าวปลูก
พ่อแม่ลูกช่วยทำทุกค่ำเช้า
นี้แหละหนาชาวนาค่าอย่างเรา
ทั้งทำเอาทำบุญเกื้อหนุนกันไป
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร พรุ่งนี้แล้วซินะ

ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า นมัสการพระธรรม นอบน้อมพระสงฆ์

วันนี้ยังมีพระรัตนตรัย มหาราชในดวงใจทรงค้ำชู

ใครหนอประชวรอยู่ยังสู้ต่อ
ใครหนอวิกฤติจ่อไม่ท้อทอย
ใครหนอหนักแน่นไม่เลื่อนลอย
ใครหนอไม่เหงาหงอยคอยค้ำชู

ใครหนอสงฆ์ตกยากหลากทุกเข็ญ
ใครหนอแม้ลำเค็ญยืนหยัดสู้
ประดับไว้รัตนางามน่าดู
อยู่คู่ชาวไทยให้งดงาม

วัดกัลยาณมิตรสถิตล้ำ
หนึ่งแดนงามพุทธศาสตร์ชาติสยาม
ความยิ่งใหญ่ของชาวไทยในลุ่มน้ำ
วิกฤติตามประชาครองป้องแผ่นดิน

พระดำริการณ์ไกลใครจะสู้
ท่านค้ำชูปีนี้ “มีกฐิน”
รัตนตรัย ยืนยงเพราะองค์ภูมินทร์
“คืนถิ่น” ซาบซึ้งใจในพระคุณ

กฐินพระราชทานวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร โดยคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะกายภาพบำบัด พรุ่งนี้(4 พ.พ.2554) ตอนบ่ายสองโมงครับ

คำราชาศัพท์ที่เป็นกริยาแทบทั้งหมดต้องมีคำว่า "ทรง" นำหน้าครับ ที่ไม่มี
มิใช่ผมคิดจะตีเสมอท่านผู้ที่สูงกว่าชาวไทยทุกคนด้วยชาติสกุลหรือไร้กาลเทศะนะครับ
แต่ถูกบังคับโดยฉันทลักษณ์ของกลอนแปดน่ะครับต้องเรียนว่า "แม้ราชาศัพท์จะไม่จบ แต่ความเคารพเช่นเดิม" คือ สูงมาก ครับ

ขออนุโมทนากับกุศลสูงมากที่พระองค์ได้สร้างไว้ในบวรพุทธศาสนาและทุกท่านผู้โชคดีที่ได้มีโอกาสร่วมบุญด้วยศรัทธาในครั้งนี้ด้วยครับ

ได้มีโอกาสนมัสการพุทธเจดีย์ที่ท่าน้ำโรงพยาบาลศิริราชใกล้ๆแล้วครับ พระองค์เป็นพระพุทธรูปประทับยืน(เสด็จพระราชดำเนิน) ปางลีลา ครับ
ขอบคุนข้อมูลค่ะ
http://www.job-parttimes.com/
http://part-time-jobjob.blogspot.com/
http://jobs.jobteenee.com/
http://job.jobteenee.com/
อ่านข่าวสาร สาระดีๆค่ะ

 เปิดอ่านหน้านี้  5771 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย