ความเป็นมา งานบุญกฐิน

 อธิวัฒน์  

มรดกไทยประเพณีมีคุณค่า พัฒนาจิตใจให้ใหญ่สูง
คอยเกื้อหนุนคุณธรรมนำชักจูง ช่วยพยูงความยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน
วัฒนธรรมฮีตคองของอีสาน ประเพณีตามกาลงานกฐิน
ปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นอาจิณ ชั่วชีวินหลายชั่วอายุคน
ทำตามกาลเวลาพาจำกัด ให้รู้ชัดในหนึ่งปีมีหนึ่งหน
หลังพรรษาหนึ่งเดือนผ่านกาลเวียนวน มหากุศลยิ่งใหญ่ในหนึ่งปี
มีมูลเหตุภิกษุเมืองปาฐา ชวนกันมาเข้าเฝ้าพระชินสีห์
เดินทางฝ่าทนแดดฝนจนชีวี กว่าถึงที่จีวรเปียกเปื้อนโคลนตม
พระพุทธองค์ทรงเห็นใจในความยาก ทนลำบากตรากตรำเฝ้าสั่งสม
อนุญาตผ้ากฐินอันอุดม หานุ่งห่มเปลี่ยนผืนใหม่ใจสบาย
วิสาขาอุบาสิกาพอทราบเรื่อง จิตปราดเปรื่องถวายผ้าอย่างมั่นหมาย
ตั้งศรัทธากุศลใหญ่ไม่เสื่อมคลาย ดำรงหมายพุทธศาสตร์ชาติก้าวไกล
เริ่มต้นกาลถวายทานผ้ากฐิน จนอาจิณเรื่อยมาพาขานไข
ประเพณีที่สำคัญของชาวไทย ดำรงมั่นสืบไปในทุกกาล
สังฆกรรมสำคัญของพระสงฆ์ ผู้ดำรงธรรมวินัยได้สืบสาน
สาธุชนชาวพุทธเราทุกวงวาน เหล่าลูกหลานให้สานต่อมรดกไทยฯ

6,081


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย