เชิญร่วมไหว้ครู..และ แสดงมุทิตาจิต วันเกิดพระอาจารย์อิทธิธโร ภิกขุ

 หิ่งห้อยน้อย   7 มิ.ย. 2553
 
      วันเกิดท่านครบรอบ       เวียนมา
หิ้งห้อยฯ น้อมวันทา             ด้วยเกล้า
พุทธภูมิดั่งปรารถนา             ให้ท่าน ลุเทอญ
เสวยสุขด้วยธรรมเคล้า          สู่ห้วงพุทธธรรม

     กาลมงคลดลดิถีนี้          มีปีติ
กรานกราบ ท่านอิทธิ            เฉลิมศรี
สิบมิถุนาพาดำริ                  นบนอบ
ขอพระธรรมนำท่านนี้           สู่ห้วงนฤพาน

     ด้วยจิตท่านถึงพร้อม       เมตตา
สู่มวลมิตรกัลยา                 พร้อมทั่ว
ขยายธรรมนำภาวนา            เผยพุทธ พจน์เฮย
ให้ศิษย์พ้นแหล่งกลั้ว           ถิ่นเถ้าโลกีย์เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
     

กราบนมัสการท่านพระอาจารย์ อิทธิฯ เจ้าค่ะ


     ท่านเพียรสอน ให้ศิษย์ นำไปคิด
ให้อัญเชิญ พุทธภาษิต สถิตมั่น
หมั่นสำรวม กายใจ ให้ทุกวัน
เจริญฌาน ไว้ให้มั่น อย่าเสื่อมไป

     อย่าตามรู้ ดูสัญญา ที่ดับแล้ว
จิตผ่องแผ้ว กลับฟุ้งซ่าน พล่านหวั่นไหว
สิ่งที่เกิด เกิดแล้ว ก็ดับไป
สิ่งล่วงไซร้ อย่าตามไป เสียเวลา

     หิ่งห้อยน้อย มีแสง ก็เพราะท่าน
ชี้ ประสาน แหล่งธรรม นำศึกษา
มอบขุมทอง อริยทรัพย์ให้ ได้ปัญญา
หิ่งห้อยน้อย น้อมวันทา ระลึกคุณ

     คล้ายวันเกิด ประเส่ริฐยิ่ง ในวันนี้
มอบบุญที่ ข้าฯกระทำ นำเกื้อหนุน
เป็นบาทให้ พระอาจารย์ ผู้การุญ
ผสานในบุญ ที่ท่าน สั่งสมมา

     ท่านประสงค์ สิ่งใด ที่ผ่องแผ้ว
มรรคผลแก้ว ตามที่ท่าน ปรารถนา
ให้ลุธรรม ดังท่าน ปฏิญญา
หิ่งห้อยน้อย น้อมบูชา ด้วยดวงใจ


เจริญในธรรมเจ้าค่ะ     

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย