การวิเคราะห์ค้นหาตัวตน บุคลิกภาพ และสุขภาพของคุณแบบองค์รวม
การวิเคราะห์ค้นหาตัวตน บุคลิกภาพ และสุขภาพของคุณแบบองค์รวม

  จากภูมิปัญญาโบราณทีสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน ที่เรียกว่า มรดกแห่งการดูแลสุขภาพ ตามหลักวิถีพุทธ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อเน้นให้เกิดสมดุลทางกาย จิตอารมณ์ และจิตวิญญาณ เพราะมนุษย์ทุกชีวิตล้วนแล้วแต่ประกอบด้วย สามเหลี่ยมสมดุลแห่งชีวิต


  ด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ มีวิชาการพยากรณ์ และทฤษฏีต่าง ๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ค้นหาตัวตน บุคลิกภาพ ตลอดจนปูมของโรคที่อาจเกิดจาก กาย จิตอารมณ์ และจิตวิญญาณ ของมนุษย์แต่ละคนได้ โดยการใช้เพียง วัน เดือน ปีเกิด ราศี มาวิเคราะห์หรือพยากรณ์ตัวตน บุคลิกภาพของคนคนนั้น ตลอดจนปูมโรคที่อาจเกิดกับร่างกายคน ๆ นั้นได้


มาร่วมค้นหาตัวตนของคุณผ่านศาสตร์แห่งการพยากรณ์กันค่ะ

การวิเคราะห์ธาตุ 4

- การค้นหาตัวตนของคุณผ่านฐานกายตามแนวแพทย์แผนไทย กับการวิเคราะห์ธาตุ 4 กายคุณมีธาตุอะไรเป็นธาตุเจ้าเรือน ที่ถือครองลักษณะกาย และส่งผลการเกิดปัญหาสุขภาพของคุณ

โปรแกรมวิเคราะห์ธาตุ 4

การวิเคราะห์จริต 6

- การเปิดใจเรียนรู้บุคลิกภาพที่แท้จริงตามแนวพุทธปรัชญา กับการวิเคราะห์จริต 6 จริตหรือจิตอารมณ์ บุคลิกภาพแท้ ๆ ลึก ๆ สันดานของคุณกับการเลือกปฏิบัติธรรม และปรับสมดุลจิตอารมณ์

โปรแกรมวิเคราะห์จริต 6

โหราเวช คือ อะไร

โหราเวช คือ วิชาพยากรณ์ปูมโรคในร่างกายมนุษย์ก่อนจะทำการรักษา โดยถือเอาตำแหน่งของดาวนพเคราะห์ที่โคจรในเรือนชะตาของ แต่ละบุคคล กอร์ปด้วยหลักวิชาปรวนแปรของธาตุเจ้าเรือนด้วย

- การเปิดปูมโรคด้วยศาสตร์พยากรณ์แบบโหราเวชโบราณ ค้นหาปูมปัญหาโรคจุดที่มีความเสี่ยงหรือโอกาศเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพของคุณทั้งในอนาคตและปัจจุบัน

โปรแกรมวิเคราะห์โหราเวช

การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แบบมนุษยปรัชญา

การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แบบมนุษยปรัชญา ความเชื่อมโยงของ กาย จิต วิญญาณ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ (อันนี้เป็นการวิเคราะห์รวม ธาตุ 4, จริต, โหราเวช)

ปรึกษาและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย