การวิเคราะห์ค้นหาตัวตน บุคลิกภาพ และสุขภาพของคุณแบบองค์รวมการวิเคราะห์ค้นหาตัวตน บุคลิกภาพ และสุขภาพของคุณแบบองค์รวม

จากภูมิปัญญาโบราณทีสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน ที่เรียกว่า มรดกแห่งการดูแลสุขภาพ ตามหลักวิถีพุทธ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อเน้นให้เกิดสมดุลทางกาย จิตอารมณ์ และจิตวิญญาณ เพราะมนุษย์ทุกชีวิตล้วนแล้วแต่ประกอบด้วย สามเหลี่ยมสมดุลแห่งชีวิต

ด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ มีวิชาการพยากรณ์ และทฤษฏีต่าง ๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ค้นหาตัวตน บุคลิกภาพ ตลอดจนปูมของโรคที่อาจเกิดจาก กาย จิตอารมณ์ และจิตวิญญาณ ของมนุษย์แต่ละคนได้ โดยการใช้เพียง วัน เดือน ปีเกิด ราศี มาวิเคราะห์หรือพยากรณ์ตัวตน บุคลิกภาพของคนคนนั้น ตลอดจนปูมโรคที่อาจเกิดกับร่างกายคน ๆ นั้นได้


มาร่วมค้นหาตัวตนของคุณผ่านศาสตร์แห่งการพยากรณ์กันค่ะ

  • การค้นหาตัวตนของคุณผ่านฐานกายตามแนวแพทย์แผนไทย กับการวิเคราะห์ธาตุ 4 กายคุณมีธาตุอะไรเป็นธาตุเจ้าเรือน ที่ถือครองลักษณะกาย และส่งผลการเกิดปัญหาสุขภาพของคุณ
  • การเปิดใจเรียนรู้บุคลิกภาพที่แท้จริงตามแนวพุทธปรัชญา กับการวิเคราะห์จริต 6 จริตหรือจิตอารมณ์ บุคลิกภาพแท้ ๆ ลึก ๆ สันดานของคุณกับการเลือกปฏิบัติธรรม และปรับสมดุลจิตอารมณ์
  • การเปิดปูมโรคด้วยศาสตร์พยากรณ์แบบโหราเวชโบราณ ค้นหาปูมปัญหาโรคจุดที่มีความเสี่ยงหรือโอกาศเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพของคุณทั้งในอนาคตและปัจจุบัน
  • การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แบบมนุษยปรัชญา ความเชื่อมโยงของ กาย จิต วิญญาณ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ (อันนี้เป็นการวิเคราะห์รวม ธาตุ 4, จริต, โหราเวช) มีค่าใช้จ่าย (ต้องใช้โปรแกรมและผู้เชี่ยวชาญที่จีรัง)

โหราเวช คือ อะไร

โหราเวช คือ วิชาพยากรณ์ปูมโรคในร่างกายมนุษย์ก่อนจะทำการรักษา โดยถือเอาตำแหน่งของดาวนพเคราะห์ที่โคจรในเรือนชะตาของ แต่ละบุคคล กอร์ปด้วยหลักวิชาปรวนแปรของธาตุเจ้าเรือนด้วย


ต้องการวิเคราะห์ธาตุ ๔ ของตนเอง กรุณาใส่ข้อมูลของท่าน


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย