พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
หน้าแรก ชมรมธรรมะไทย  
 

 • กระดานข้อความ
 • ข้อมูลชมรมและคณะกรรมการ
 • กิจกรรม
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดหนังสือและเสียง
 • เว็บบอร์ด
 • สมาชิกชมรม
 • Vdo clips


คณะกรรมการชมรมธรรมะไทย
ประธานชมรม
คุณเสงี่ยม ไตรหัตถทรัพย์
เลขาธิการชมรม
คุณวรชาติ แซ่ก๊ก
นายทะเบียน
คุณดำรงค์ สมฤทธิ์
ประสานงาน
คุณชุติมา พราพงษ์์
ประชาสัมพันธ์
คุณศรีอุบล พิมพ์พงษ์  
ปฏิคม
คุณจารีรักษ์ วีระหงส์

ที่ปรึกษาและวิทยากร
วิทยากร
ท่านอาจารย์อิทธิ
วิทยากร
อาจารย์แม่หิ่งห้อยน้อย
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ ดร.สุวัฒน์ วรานุสาสน์
ที่ปรึกษา
คุณล้วนชาย ว่องวานิช

ข้อมูลการติดต่อกับชมรม
ประธานชมรม : 082-2243654
ประสานงาน : 081-8130897
ประชาสัมพันธ์ : 081-3496730
club@dhammathai.org
144 รังสิต-นครนายก 26 ซอย 1
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130
 facebook | ชมรมธรรมะไทย

ตารางจัดปฏิบัติธรรม
ศาลาปฏิบัติธรรม สวนวนธรรม ทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือน
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม สวนวนธรรม
หลังห้างพาราไดซ์ ถ.ศรีนครินทร์ กทม.


ข้อบังคับของชมรม ธรรมะไทย

หมวดที่ 1 บททั่วไป

1.ชื่อชมรม

ชมรมนี้มีชื่อภาษาไทยว่า “ชมรมธรรมะไทย”
ใช้อักษรย่อ “ ธ.ท.”

ชื่อภาษาอังกฤษ “Dhammathai Club”
ใช้อักษรย่อ “D.C.

2.วัตถุประสงค์ของชมรม การจัดตั้งชมรมนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และมีวัตถุประสงค์ดังนี้

2.1 เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยอาศัยการศึกษาและปฏิบัติ ตามบาลีในพระไตรปิฎกเท่านั้น
2.2 เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดังสมัยพุทธกาล
2.3 เพื่อร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกัน

3.สำนักงานของชมรม

ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 144 รังสิต-นครนายก 26 ซอย 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

หมวดที่ 2 สมาชิก

4. คุณสมบัติของสมาชิก

4.1 นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
4.2 ไม่จำกัดเพศ อายุ และอาชีพ
4.3 มีความประสงค์ที่จะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของชมรม

5. การเข้าเป็นสมาชิก

การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัคร จะต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อที่  4 ในการสมัครสมาชิก ผู้สมัครต้องเปิดเผย ชื่อ นามสกุล และต้องแจ้งที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์และ อีเมลล์ ให้แก่กรรมการบริหารชมรม

6. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

6.1       มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ รับทราบข่าวสารของชมรม และรับบริการต่างๆ ที่ชมรมได้จัดให้มีขึ้น
6.2       มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของชมรม
6.3       มีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการทั้งหลายของชมรม
6.4       มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งประธานชมรม และลงมติอื่นๆในที่ประชุม
6.5       มีหน้าที่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของชมรมอย่างเคร่งครัด
6.6       มีหน้าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน ช่วยเหลือกิจการต่างๆ ของชมรม
6.7       มีหน้าที่ประพฤติตนให้เหมาะสมเพื่อรักษาเกียรติคุณของชมรม และช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของชมรม
6.8       มีหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกตามบาลีในพระไตรปิฎก
6.9       มีหน้าที่รักษาจิตของตนเองให้อยู่ในระดับสูงอยู่เนืองๆตามกำลังอินทรีย์ของแต่ละคน
6.10     มีหน้าที่ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอกพูนอินทรีย์ให้ยิ่งๆขึ้นไป

7. การขาดจากสมาชิกภาพ

สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
7.1   มีเจตนาบิดเบือนพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
7.2   ประพฤติตนนำความเสื่อมเสียมาสู่ชมรม
7.3   ตาย
7.4   ลาออก

8. อัตราค่าบำรุงชมรม

8.1 ค่าบำรุงชมรม สำหรับสมาชิกสามัญและกรรมการชมรม 1,000 บาทต่อปี
8.2 สมาชิกวิสามัญ หรือสมาชิกทั่วไป ฟรี

หมวดที่ 3 คณะกรรมการบริหารชมรม

9. การตั้งกรรมการบริหารชมรมอาศัยเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกชมรม สมาชิกทุกคนในชมรมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการออกเสียงเลือกกรรมการบริหารชมรม คณะกรรมการบริหารชมรมมีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขป ดังต่อไปนี้

(1)   ประธานชมรม เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม และที่ประชุมใหญ่ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของชมรม มีอำนาจถอดถอนกรรมการที่ตนแต่งตั้งโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
(2)   รองประธานชมรม มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานชมรมในการบริหารกิจการชมรม และทำหน้าที่แทนประธานชมรมเมื่อประธานชมรมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
(3)   เลขาธิการ มีหน้าที่ดำเนินงานของชมรม ตามที่ประธานชมรมหรือรองประธานชมรมจะกำหนดมอบหมายให้ และมีหน้าที่ติดต่อกับสมาชิก และบุคคลภายนอกในกิจการทั่วๆ ไปของชมรม รักษาระเบียบและข้อบังคับของชมรม นัดประชุมต่างๆ และจดบันทึกการประชุม ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารชมรมหรือของสมาชิกและเป็นผู้รักษาสรรพเอกสารของชมรมมิให้สูญหายและเปิดเผย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารชมรม
(4) เหรัญญิก หน้าที่รับ – จ่าย และรักษาเงินตลอดจนเอกสารทางการเงิน รวมทั้งทำบัญชีแสดงฐานะทางการเงิน รายได้หรือรายรับ ค่าใช้จ่าย หรือรายจ่ายประจำเดือน และประจำงวดงบประมาณ จัดทำงบดุลประจำปีเสนอคณะกรรมการบริหารชมรม
(5)   นายทะเบียน มีหน้าที่จัดทำทะเบียนและประวัติของสมาชิก ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บค่าบำรุงชมรมจากสมาชิกสามัญ
(6) ปฏิคม มีหน้าที่ให้การต้อนรับแขกของชมรม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของชมรม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของชมรม
(7) ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงของชมรม ให้สมาชิกและบุคคลทั่วไป เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
(8) กรรมการตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริหารชมรมเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้น โดยเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับกำหนดไว้
(9) สมาชิกสามัญ - สมาชิกที่จ่ายค่าบำรุงชมรม
(10) สมาชิกทั่วไป

10. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่งน่านตราบเท่าที่เป็นสมาชิกของชมรม อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สมาชิกชมรมจะทำการเลือกคณะกรรมการใหม่เพื่อให้กิจการของชมรมดำเนินต่อไปโดยไม่บกพร่อง

11.   การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ กรรมการบริหารชมรมจะพ้นจากตำแหน่งโดย

11.1 เสียชีวิต
11.2 ลาออกโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการบริหารชมรม และคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ลาออก
11.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
11.4 ศาลสั่งให้เป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
11.5 ศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

12. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรม

12.1 บริหารกิจการของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
12.2 ออกระเบียบปฏิบัติต่างๆ ขึ้นใช้ โดยไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบังคับของชมรม
12.3 แต่งตั้งที่ปรึกษาชมรม เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำในกิจการทั่วไปของชมรม แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ดำเนินกิจการไปตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย ให้เป็นครั้งคราว ทั้งที่ปรึกษาและอนุกรรมการจะอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการบริหารที่แต่งตั้ง
12.4 พิจารณาเชิญผู้มีเกียรติคุณ หรืออุปการคุณเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
12.5 แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของชมรม
12.6 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์ทั้งหมดของชมรม
12.7 มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ ชมรม
ให้ถูกต้อง และสามารถให้สมาชิกตรวจสอบได้เมื่อร้องขอ
12.8 จัดทำบันทึกการประชุมต่างๆ ของชมรม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และจัดส่งให้สมาชิกรับทราบ
12.9 มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้

13. การประชุมของคณะกรรมการบริหารชมรม

13.1 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของชมรม
13.2 ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม การลงมติของคณะกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
13.3 ในการประชุม ถ้าประธานและรองประธานชมรมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่เข้าประชุม
ในคราวนั้นเลือกกันเอง เพื่อให้คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคราวนั้น
13.4 ในการประชุมทุกครั้งให้เลขาธิการชมรม เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และให้ประธานในการประชุมลงชื่อ
รับรอง

หมวดที่ 4 บุคลากรและกิจกรรม

14. บุคลากรของชมรม

บุคลากรของชมรมในหัวข้อนี้ประกอบด้วยบุคลากรในตำแหน่งดังแสดงไว้ในหัวข้อที่ 9 รวมถึงวิทยากรและที่ปรึกษา
1. ที่ปรึกษาและวิทยากร 1. ท่านอาจารย์อิทธิฯ, 2. อาจารย์นิษวัน วรานุสาสน์, 3. อาจารย์สุวัฒน์ วรานุสาสน์
2. ประธานชมรม           คุณเสงี่ยม
3. เลขาธิการชมรม        คุณหนุ่ม
...
..
.

15. กิจกรรม

15.1         ทำการจัดปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ที่สามของ ทุกเดือน ณ สวนวนธรรม ถนนศรีนครินทร์ กทม.*
15.2         ทำการจัดการสอนธรรมะตามการร้องขอของหน่วยงาน สถานศึกษา หรือภาคเอกชนที่สนใจ
15.3         จัดทำเอกสาร หนังสือ และสื่อการสอนต่างๆสำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

*หมายเหตุ อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

 

การปฏิบัติอบรมจิตในแนวปัญญาวิมุติและเจโตวิมุติ

อาจารย์อิทธิ  วิทยากร

รูปแบบของการจัดปฏิบัติ

รูปแบบการปฏิบัติเป็นการฝึกปฏิบัติอบรมจิต เพื่อให้เข้าใจถึงมัคคจิตและผลจิต โดยอบรมจิตในแนวปัญญาวิมุติและเจโตวิมุติ ดังนี้

 1. เจริญอริยสัจ ๔  อนัตตลักขณสูตร และบทอรหัตตมัคค โดยอาศัยฌานเป็นบาท
  (ทั้งโลกียฌานและโลกุตตรฌาน)
 2. ฝึกปฏิบัติเจริญฌานสมาบัติทั้งอารัมมณูปนิชฌานและลักขณูปนิชฌาน 
 3. อบรมบรรยายทั้งปริยัติ (ภาคทฤษฎี) และปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้มีความรู้ในเรื่องของจิต
  และสภาวธรรมที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพจิตของตนจากโลกียกุศลสู่โลกุตตระกุศล
 4. อธิบาย/บรรยายให้เข้าใจถึงเรื่อง อริยะมัคค ๔ อริยะผล ๔ 

 

กำหนดการปฏิบัติ
09.00 - 12.00 น. เจริญปัญญาวิมุติ โดยพิจารณาอริยสัจจ์ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท และเจริญเจโตวิมุติ
ในฌานสมาบัติ 8 และสภาวะการเข้าสู่สัญญาเวทยิทนิโรธสมาบัติ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่จัดเตรียมไว้ร่วมกัน
13.00 - 14.00 น. ท่านอาจารย์เมตตาบรรยายธรรม  พร้อมสนทนา /ตอบข้อซักถาม
14.00 - 16.00 น. เจริญปัญญาวิมุติ โดยพิจารณาอนัตตลักขณสูตร มีฌาน 4 เป็นบาท
จิตตกรีฑา เพิ่มอินทรีย์ 8 ให้แก่กล้า เพื่อเจริญเจโตวิมุติ 
ตอบข้อซักถาม แผ่เมตตา และอธิษฐานจิต

สถานที่จัดกิจกรรม                กำหนดจัดกิจกรรม  ดังนี้

 • วันอาทิตย์ที่สามของแต่ละเดือน จัดกิจกรรม ณ ศาลาปฏิบัติธรรม สวนวนธรรม ถนนเฉลิมพระเกียรติ
  ร.๙ ซอย 7 ใกล้แยกอุดมสุข  หรือเข้าทางเส้นศรีนครินทร์ สามแยกไฟแดงข้างห้างพาราไดซ์พาร์ค 
  ถนนพรีเมียร์ 1 ซอยศรีนครินทร์ 57 แยก 14

สนับสนุนโดย  ชมรมธรรมะไทย  http://www.dhammathai.org/dhammathaiclub/

ติดตามข่าวสารและเข้าร่วมกลุ่มทาง facebook ที่ “ชมรมธรรมะไทย”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  "ทูตกิจกรรม" โทร 0813496730 (คุณหมู)  
Email/MSN :   siamnative@hotmail.co.th
  “ผู้นำสาส์น ธำรงค์ธรรมะไทย” 


หนังสือแนะนำการปฏิบัติ
โดย ท่านอาจารย์อิทธิ

 

เสียงสอนการปฏิบัติธรรม
โดย ท่านอาจารย์อิทธิ

 

รับฟังเสียงการเจริญปัญญาวิมุติ โดยพิจารณาอริยสัจจ์ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท เจริญเจโตวิมุติ ในฌานสมาบัติ 8 และสภาวะการเข้าสู่สัญญาเวทยิทนิโรธสมาบัติ

  ดาวน์โหลด mp3 (58MB)  

1.การเจริญอารมณ์วิปัสสนาสู่โสดาบัน
2.ปํญญาวิมุติ (อิทธิบาท 4 จากการเข้าณาน)
3.อิทธิบาท 4 จากการเข้าณานสมาบัติ 8 (จิตตกรีฑา 1)
4.อิทธิบาท 4 จากการเข้าณานสมาบัติ 8 (จิตตกรีฑา 2)
5.เจโตวิมุตติ(สัญญาเวทยิทนิโรธสมาบัติ)


วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 54

1. ช่วงเช้า คลิกที่นี่ (wma 15.7MB - 2:12)

2. ช่วงบ่าย คลิกที่นี่ (wma 23.8MB - 3:20)  
  ดาวน์โหลด pdf ไฟล์ (2.48MB)  
  ** ดาวน์โหลดเสียง คลิกขวา เลือก Save target As... หรือ บันทึกลิ้งค์เป็น... **

ขอเชิญร่วมซื้อที่ดินถวายเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม "พิบูลแก้ว"
2 ธ.ค. 2558 เวลา 10:43 น.
โพสต์ล่าสุด โดย mmc4146
2 ธ.ค. 2558 เวลา 10:43 น.
ถึงจะรู้ร้อยเรื่องพันเรื่อง ก็ไม่สู้รู้เรื่องดับทุกข์
3 ธ.ค. 2555 เวลา 17:27 น.
โพสต์ล่าสุด โดย rockzead
3 ธ.ค. 2555 เวลา 17:27 น.
" ไหว้พระเขี้ยวแก้วศรีลังกา พ้นไปท่องเกาะสวรรค์มัลดีฟส์ 5วัน 4 คืน 28 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2
14 พ.ย. 2555 เวลา 10:15 น.
โพสต์ล่าสุด โดย piyamart
14 พ.ย. 2555 เวลา 10:15 น.
ทานเจ ก็เป็น ธรรมะ ไหมครับ ช่วยตอบด้วยครับ
13 ต.ค. 2555 เวลา 21:44 น.
โพสต์ล่าสุด โดย suhinama
13 ต.ค. 2555 เวลา 21:44 น.
สำนักพุทธฯ เตรียมจัดงาน “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ครั้งยิ่งใหญ่ในวันวิสาขบู
10 พ.ค. 2555 เวลา 12:01 น.
โพสต์ล่าสุด โดย jaoh18
10 พ.ค. 2555 เวลา 12:01 น.
ขอเชิญร่วมงานผ้าป่าสามัคคีและงานวางศิลาฤกษ์เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ วัดป่าธรรมอุทยาน
22 มี.ค. 2555 เวลา 11:35 น.
โพสต์ล่าสุด โดย ปสุโต
22 มี.ค. 2555 เวลา 11:35 น.
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมถือศีล8 และ หล่อพระจังหวัดกาญจนบุรี
14 มี.ค. 2555 เวลา 23:38 น.
โพสต์ล่าสุด โดย mlimchai
14 มี.ค. 2555 เวลา 23:38 น.
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
14 ธ.ค. 2554 เวลา 18:00 น.
โพสต์ล่าสุด โดย tonpotonsai@gmail.com
14 ธ.ค. 2554 เวลา 18:00 น.
ขอมาศึกษาธรรมะกับท่านผู้รู้ค่ะ
12 ธ.ค. 2554 เวลา 16:05 น.
โพสต์ล่าสุด โดย ข้าวต้มมัด
12 ธ.ค. 2554 เวลา 16:05 น.
ฟื้นฟูวัดในชนบท
14 ก.ย. 2554 เวลา 20:51 น.
โพสต์ล่าสุด โดย Numfon_me
14 ก.ย. 2554 เวลา 20:51 น.
ติ๊กเกอร์ค่ะ
8 ส.ค. 2554 เวลา 15:37 น.
โพสต์ล่าสุด โดย tickker
8 ส.ค. 2554 เวลา 15:37 น.
การเจริญทานกุศลที่ชาวพุทธไม่รู้
20 มิ.ย. 2554 เวลา 16:17 น.
โพสต์ล่าสุด โดย puthakun
20 มิ.ย. 2554 เวลา 16:17 น.

ท่านสามารถสมัครเข้าชมรมธรรมะไทย ดังนี้

 1. ถ้ายังไม่ได้สมัครสมาชิกเว็บธรรมะไทย เริ่มจากสมัครเป็นสมาชิกเว็บธรรมะไทยและเลือกสมัครเข้าชมรมฯ

  ต้องการสมัครสมาชิก คลิกที่นี่

 2. เป็นสมาชิกเว็บธรรมะไทยแล้ว ท่านสามารถสมัครเข้าชมรมธรรมะไทยได้จากหน้าสมาชิกเว็บหลังจากท่าน Login เข้าระบบมาแล้วครับ

  ต้องการ Login เข้าระบบ คลิกที่นี่หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย