เสียงบรรยาย หนังสือพุทธประวัติ ฉบับยุวชน

เสียงบรรยาย หนังสือพุทธประวัติ ฉบับยุวชน ของท่านพุทธทาสภิกขุ
.

กำเนิดพระสิทธัตถะ ๑, วัยกุมาร ๒, ในวัยรุ่น ๓

 

ในวัยรุ่น ๓ (ต่อ), ในวัยหนุ่ม ๔,  ความเบื่อหน่าย ๕

 

ความเบื่อหน่าย ๕ (ต่อ), การสละโลก ๖,  พระมหากรุณาคุณ ๗

 

พระมหากรุณาคุณ ๗ (ต่อ),  ความพยายามก่อนตรัสรู้ ๘

 

ความพยายามก่อนตรัสรู้ ๘ (ต่อ), ประสพความสำเ็ร็จ ๙, ทรงประกาศพระธรรม ๑๐

 

ทรงประกาศพระธรรม ๑๐ (ต่อ), สิงคาลมาณพ ๑๑, สารีบุตรและโมคคัลลาน ๑๒

 

สารีบุตรและโมคคัลลาน ๑๒ (ต่อ), เสด็จกบิลพัสดุ์ ๑๓, พุทธกิจประจำวัน ๑๔, พระนางมหาปชาบดี ๑๕, ปาฏิหาริย์ ๑๖

 

ปาฏิหาริย์ ๑๖ (ต่อ), พระพุทธดำรัส ๑๗

 

ความกรุณาของพระพุทธองค์ ๑๘, เทวทัต ๑๙, ปรินิพพาน ๒๐

 

ปรินิพพาน ๒๐ (ต่อ)

 


 

Comments

comments

Comments are closed.