เมษายน


ประเพณีสงกรานต์ชาวมอญสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประเพณีสงกรานต์ชาวมอญสังขละบุรี เป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นชาวมอญผู้สูงอายุจะพากันไปถือศีลที่วัดและลูกหลานจะนำอาหารไปให้บุพการีที่วัด โดยการเทินหัวเพราะเป็นของมงคล จะมีการสรงนํ้าพระ โดยหนุ่ม ๆ ชาวมอญจะนอนควํ่าหน้าลงไปกับพื้นเรียงต่อกันให้พระสงฆ์เดิน


การสรงนํ้าพระจะทำรางไม้ไผ่ขนาดใหญ่ขึ้นมา และให้พุทธศาสนิกชนเทนํ้าลงไปในรางไม้ไผ่ และจะไหลรวมกันไปที่พระ เมื่อเสร็จพิธี เหล่าชายหนุ่มจะเป็นผู้อุ้มพระสงฆ์กลับกุฏิสงฆ์

ประเพณีสงกรานต์ชาวมอญสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
สถานที่ : เจดีย์พุทธคยา วัดวังก์วิเวการาม ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย