พฤศจิกายน


ประเพณีปักธงชัย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ประเพณีปักธงชัย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เดือนพฤศจิกายน เป็นประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของอำเภอนครไทย ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา ในการนำธงขึ้นไปปักบนยอดเขาช้างล้วง


ชาวอำเภอนครไทย จะร่วมกันถักทอผืนธงสีขาว ขนาดใหญ่ ๓ ผืน ก่อนจะพร้อมใจกันแห่แหนนำขึ้นไปปักบนยอดเขาทั้ง ๓ ยอด ซึ่งเชื่อกันว่าผู้ใดขึ้นไปปักธงบนเขาทั้ง ๓ ยอด ก็จะอยู่เย็นเป็นสุข

ประเพณีปักธงชัย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ : ตำบล ท่าฉลอม อำเภอเมือง สมุทรสาคร
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย