กุมภาพันธ์


ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก จังหวัดยโสธร

งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกเป็นประเพณี ที่มีอัตลักษณ์แสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยการนำเอาข้าวตอกมาร้อยเป็นพวงมาลัยแทนดอกมณฑารพแห่งสรวงสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็น ประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย


กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนรถตกแต่งแห่มาลัยข้าวตอกสวยงาม การแสดงแสง สี เสียง สื่อประสมการประกวด มาลัยข้าวตอก การแสดงศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก จังหวัดยโสธร
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก ตำบล ฟ้าหยาด อำเภอ มหาชนะชัย ยโสธร
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย