สิงหาคม


งานเทศกาลลำไยลำพูน จังหวัดลำพูน

งานเทศกาลลำไยลำพูน ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จังหวัดลำพูน เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ลำไยของจังหวัดลำพูน ตลอดจนส่งเสริมสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม (OTOP)


งานวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

งานเทศกาลลำไยลำพูน จังหวัดลำพูน
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง ลำพูน
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย