หัวใจนิพพาน

พุทธทาสภิกขุ (เทศนาสุดท้ายของพุทธทาส)

“…นิพพานคืออะไร ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวพุทธควรรู้ ควรเข้าใจและควรเข้าให้ถึงอย่างที่สุด ในขณะที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบันทึกในช่วงสุดท้ายของชีวิตว่า ‘พระนิพพานนั้นต้องรู้ เรื่อง ต้องรู้จัก ต้องดื่มรสให้จงได้’…”

หัวใจนิพพาน

^ คลิกที่ปุ่มลูกศรลง=เปิดหน้าถัดไป , ปุ่มลูกศรขึ้น=ย้อนกลับ | ปุ่ม – + ย่อ/ขยายข้อความ

——————————————————————————————————————–


Go to top

จีรัง กรุ๊ป

Copyright © 2018. All rights reserved.