วินัยชาวพุทธ

พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ. ปยุตฺโต )

วินัยชาวพุทธ

พระสงฆ์มีวินัยของพระภิกษุ ที่จะต้องประพฤติให้เป็นผู้มีศีล
ชาวพุทธทั่วไป ก็มีวินัยของคฤหัสถ์ ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน

วินัยชาวพุทธ

^ คลิกที่ปุ่มลูกศรลง=เปิดหน้าถัดไป , ปุ่มลูกศรขึ้น=ย้อนกลับ | ปุ่ม – + ย่อ/ขยายข้อความ

——————————————————————————————————————–


Go to top

จีรัง กรุ๊ป

Copyright © 2018. All rights reserved.