Dhammathai.org
มงคลที่ ๗.ความเป็นพหูสูต
การสนใจ ใฝ่คว้า หาความรู้
ให้เป็นผู้ แก่เรียน เพียรศึกษา
มีศีลดี สติมั่น เกิดปัญญา
ย่อมนำพา ตัวรอด เป็นยอดดี.
Home sitemap Dhamma World Wide Web
Contact Us
ภาษาไทย
English
หน้าแรก บทความธรรมะ เรื่องที่ 933
การสวดพระอภิธรรม

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ

ทุกท่านคงจะพบคาว่า สวดพระอภิธรรม หรือ ตั้งศพสวดพระ อภิธรรม ในบัตรเชิญหรือในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญไปร่วมงานบาเพ็ญกุศล แด่ท่านผู้วายชนม์อยู่บ่อยๆ ที่ว่า สวดพระอภิธรรม นั้น เมื่อท่านอ่านมาถึง ตรงนี้ย่อมทราบดีแล้วว่าหมายถึงอะไร

ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการนาเอาพระอภิธรรมมาสวด ในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและท่านได้ ให้ความเห็นไว้ว่าการบาเพ็ญกุศลในงานศพเพื่ออุทิศให้ผู้วายชนม์นั้น เป็น เรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับการที่

พุทธศาสนิกชนชาวไทยนาเอาคัมภีร์พระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับ ประเพณีนี้นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่างๆ ดังนี้

ประการแรก เป็นเพราะ พระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึง บุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรงจาแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และ อัพยา- กฤต (ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล) ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็น กลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะ มิสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป การได้ฟังพระอภิธรรมจะทาให้ผู้ฟังน้อมนามา เปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ ทาให้เห็นสัจจธรรมที่แท้จริงของชีวิต ท่านโบราณบัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ร่วมบาเพ็ญกุศลในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้นาเอาพระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง

อีกประการหนึ่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดา ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรม เทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่งสิ้นพระชนม์ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบุพการีอันได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้นาเอาพระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบาเพ็ญกุศลให้แก่ ผู้วายชนม์ โดยถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมาแม้ว่าท่านผู้วายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม แต่การนาเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว

ประการสุดท้าย เพราะเชื่อว่าพระอภิธรรมเป็นคาสอนขั้นสูงที่มี เนื้อหาละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ประการ หากนามาแสดงใน งานบาเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้บุญมาก

การสวดพระอภิธรรมก็คือการนาเอาคาบาลีขึ้นต้นสั้นๆ ในแต่ละ คัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี้ บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลสาคัญในราชวงศ์ เรียกว่า พิธีสดับปกรณ์ ซึ่งเพี้ยนมาจากคาว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์นั่นเอง (สัตต = เจ็ด, ปกรณ์ = คัมภีร์, ตารา)

ต่อมาภายหลังมีผู้รู้ได้นาเอาคาถาในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ของพระ อนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นทานอง สรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะสั้น-ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยนาเอาคาบาลีในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละ ปริจเฉท ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ปริจเฉทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด

ประโยชน์จากการศึกษาพระอภิธรรม

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาพระอภิธรรมมีอยู่มากมายหลาย ประการ แต่ที่สาคัญมีโดยสังเขปดังนี้

๑. การศึกษาพระอภิธรรมจะทาให้เข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนา เพราะพระอภิธรรมเกิดจากพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธองค์ การเข้าถึงพระอภิธรรมจึงเท่ากับเข้าถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง

๒. การศึกษาพระอภิธรรม ก็คือศึกษาธรรมชาติการทางานของ กายและใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราและสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจิต (วิญญาณ), เรื่องเจตสิก, เรื่องอานาจจิต, เรื่องวีถีจิต, เรื่องกรรมและการส่งผลของกรรม, เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด, เรื่องสัตว์ในภพภูมิต่างๆ และเรื่องกลไกการทางานของกิเลส ทาให้รู้ว่าชีวิตของเราในชาติปัจจุบันนี้มาจากไหนและมาได้อย่างไร มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นปัจจัย เมื่อได้คาตอบชัดเจนดีแล้วก็จะรู้ว่าตายแล้วไปไหนและไป ได้อย่างไร อะไรเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างชาตินี้กับชาติหน้า ทาให้หมดความสงสัยว่าตายแล้วเกิดอีกหรือไม่ นรก สวรรค์ มีจริงไหม ทาให้มีความเข้าใจเรื่องกรรมและการส่งผลของกรรม(วิบาก) อย่างละเอียดลึกซึ้ง

๓. ผู้ศึกษาพระอภิธรรมจะเข้าใจเรื่องของปรมัตถธรรม หรือสภาว ธรรมอันจริงแท้ตามธรรมชาติ ในพระอภิธรรมจะแยกสภาวะออกให้เห็น ว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคลอะไรทั้งนั้น คงมีแต่สภาวธรรม คือ จิต เจตสิก

รูป ที่วนเวียนอยู่ในความเกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยอาศัยเหตุ อาศัยปัจจัยอุดหนุนซึ่งกันและกัน เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ดับ ไปอีก มีสภาพเกิดดับอยู่เช่นนี้ตลอดเวลานานแสนนานไม่รู้กี่แสนชาติ กี่ ล้านชาติมาแล้วที่สืบต่อกันอยู่เช่นนี้โดยไม่รู้จักจบจักสิ้น แม้ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม สภาวธรรมทั้ง ๓ นี้ก็ทางานอยู่เช่นนี้โดยไม่มีเวลาหยุดพักเลย สภาวธรรมหรือธรรมชาติเหล่านี้มิใช่เกิดขึ้นจากพระผู้เป็นเจ้า พระพรหม พระอินทร์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ เป็นผู้บันดาลหรือเป็นผู้สร้าง แต่สภาวธรรมเหล่านี้เป็นผลอันเกิดมาจากเหตุ คือ กิเลสตัณหานั่นเองที่เป็นผู้สร้าง

๔. การศึกษาพระอภิธรรมจะทาให้เข้าใจสภาวธรรมอีกประการหนึ่ง อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่ต้องการให้เข้าถึงนั่นก็คือ นิพพานนิพพาน หมายถึง ความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหา ผู้ที่ปราศจากกิเลส ตัณหาแล้วนั้น เมื่อสิ้นชีวิตลงก็จะไม่มีการสืบต่อของจิต+เจตสิก และ รูปอีกต่อไป ไม่มีการสืบต่อภพชาติ หยุดการเวียนว่ายตายเกิด พ้นจากทุกข์ทั้งปวงโดยสิ้นเชิง จึงกล่าวว่านิพพานเป็นธรรมชาติที่ปราศจากกิเลส ตัณหา เป็นธรรมชาติที่ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงและเป็นธรรมชาติที่พ้นจากขันธ์ ๕ นิพพานมิใช่เป็นแดนสุขาวดีที่เป็นอมตะและเพียบพร้อมด้วยความสุขล้วนๆ ตลอดนิรันดร์กาลตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ

๕. การศึกษาพระอภิธรรมจะทาให้เข้าใจคาสอนที่มีคุณค่าสูงสุดใน พระพุทธศาสนา เพราะแค่การให้ทาน รักษาศีล และการเจริญสมาธิก็ยังมิใช่ คาสอนที่มีค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นเหตุให้ต้องเกิดมารับ ผลของกุศล

เหล่านั้นอีก ท่านเรียกว่าวัฏฏกุศล เพราะกุศลเหล่านี้ยังไม่ทาให้ พ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิด คาสอนที่มีค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐาน ๔ เพื่อให้เห็นว่า ทั้งนามธรรม (จิต+เจตสิก) และรูปธรรม (รูป) มีสภาพที่ไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ ได้ ไม่ใช่ตัวตน บังคับบัญชาไม่ได้ มีการเกิดดับ ๆ ตลอดเวลา หาแก่นสาร หาตัวตน หาเจ้าของไม่ได้เลย เมื่อมีปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วก็จะนาไปสู่การประหาณกิเลสและเข้าถึงพระนิพพาน ได้ในที่สุด

๖. การศึกษาพระอภิธรรม จะทาให้เข้าใจเรื่องอารมณ์ของวิปัสสนา ซึ่งต้องมีนามธรรม (จิต+เจตสิก )และรูปธรรม (รูป) เป็นอารมณ์ เมื่อกาหนด อารมณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ถูกต้อง การปฏิบัติก็ย่อมได้ผล ตามที่ต้องการ

๗. การศึกษาพระอภิธรรม เป็นการสั่งสมปัญญาบารมีที่ประเสริฐที่สุด ไม่มีวิทยาการใดๆ ในโลกที่ศึกษาแล้วจะทาให้เกิดปัญญารู้แจ้งโลกได้เท่ากับ การศึกษาพระอภิธรรม

๘. การศึกษาพระอภิธรรม เป็นการช่วยกันรักษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังและเป็นการช่วยสืบต่อพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงถาวรตลอดไป


รสมน [DT09230] [ วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2552 เวลา 07:47 น. ]
บทความธรรมะ


ยังไม่มี เรื่องธรรม เลยครับWarning: file(../ad468.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/randomad468.php on line 4
[ จำนวนคนอ่าน 607 คน ]
<a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loans online alberta</a>

MikeSeP [MikeSeP] ส่งเมล์ถึง MikeSeP (46.161.9.*) [ 11 ก.ย. 2560 เวลา 16:36 น. ] [ 1 ]

<a href=https://essayonline.us.com/>dissertation online</a> <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>loans online bad credit</a>

MikeSeP [MikeSeP] ส่งเมล์ถึง MikeSeP (46.161.9.*) [ 13 ก.ย. 2560 เวลา 12:40 น. ] [ 2 ]

<a href=http://buy-crestor.work/>crestor</a> <a href=http://plavixgeneric.store/>plavix</a>

Kennethrob [Kennethrob] ส่งเมล์ถึง Kennethrob (46.161.9.*) [ 14 ก.ย. 2560 เวลา 23:12 น. ] [ 3 ]

<a href=https://onlineloans.us.com/>payday loans online</a> <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday loans for bad credit</a>

MikeSeP [MikeSeP] ส่งเมล์ถึง MikeSeP (46.161.9.*) [ 15 ก.ย. 2560 เวลา 08:58 น. ] [ 4 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>

JohnSeP [JohnSeP] ส่งเมล์ถึง JohnSeP (46.161.9.*) [ 16 ก.ย. 2560 เวลา 05:54 น. ] [ 5 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday express</a>

JohnSeP [JohnSeP] ส่งเมล์ถึง JohnSeP (46.161.9.*) [ 16 ก.ย. 2560 เวลา 21:50 น. ] [ 6 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans</a>

JohnSeP [JohnSeP] ส่งเมล์ถึง JohnSeP (46.161.9.*) [ 17 ก.ย. 2560 เวลา 14:46 น. ] [ 7 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online no credit check</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 19 ก.ย. 2560 เวลา 03:56 น. ] [ 8 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loan online</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 19 ก.ย. 2560 เวลา 19:46 น. ] [ 9 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>More about the author</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 20 ก.ย. 2560 เวลา 10:57 น. ] [ 10 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>Going Here</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 21 ก.ย. 2560 เวลา 02:42 น. ] [ 11 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loan online</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 21 ก.ย. 2560 เวลา 18:31 น. ] [ 12 ]

<a href=https://onlineloans.us.com/>loans online</a> <a href=https://essayonline.us.com/>WRITEMYESSAY.US.COM</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 23 ก.ย. 2560 เวลา 01:42 น. ] [ 13 ]

<a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>same day deposit payday loans online</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 23 ก.ย. 2560 เวลา 18:09 น. ] [ 14 ]

<a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loans online</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 24 ก.ย. 2560 เวลา 09:24 น. ] [ 15 ]

<a href=https://onlineloans.us.com/>for more info</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 25 ก.ย. 2560 เวลา 00:50 น. ] [ 16 ]

<a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>click here</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 25 ก.ย. 2560 เวลา 16:41 น. ] [ 17 ]

<a href=https://loansforbadcredit.us.com/>loan</a> <a href=https://freesexchat.us.com/>sex chat</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 26 ก.ย. 2560 เวลา 08:50 น. ] [ 18 ]

WriteMyEssay.us.com <a href=https://essayonline.us.com>write my essay online</a> online essay writer https://essayonline.us.com - write essay online

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 30 ก.ย. 2560 เวลา 10:44 น. ] [ 19 ]

additional reading <a href=https://paydayloans.us.org/>online payday loan</a> top payday loans online <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>

Loans For Bad Credit [Online Loans ] ส่งเมล์ถึง Loans For Bad Credit (46.161.9.*) [ 2 ต.ค. 2560 เวลา 15:02 น. ] [ 20 ]

write my essay <a href=https://writemyessay.us.com>write my essay</a> write essay online <a href=https://writemyessay.us.com>help me with my essay</a>

Web Assign Utah [Google Essay Writer ] ส่งเมล์ถึง Web Assign Utah (46.161.9.*) [ 3 ต.ค. 2560 เวลา 00:27 น. ] [ 21 ]

write my essay <a href=https://writemyessay.us.com>my homework now</a> write my papers <a href=https://writemyessay.us.com>write my essay</a>

Help With My Essay [Assignment Notebooks ] ส่งเมล์ถึง Help With My Essay (46.161.9.*) [ 3 ต.ค. 2560 เวลา 11:22 น. ] [ 22 ]

essay buy <a href=https://essaywritingservice.us.com>essay writing services reviews</a> essay writing service https://essaywritingservice.us.com - essay writing service

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 5 ต.ค. 2560 เวลา 06:25 น. ] [ 23 ]

Learn More <a href=https://essaywritingservices.us.com>homework charts</a> essay writing service online https://essaywritingservices.us.com - essaywritingservices.us.com

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 6 ต.ค. 2560 เวลา 04:31 น. ] [ 24 ]

payday loans online <a href=https://onlineloans.us.com/>payday loans online</a> online payday advance <a href=https://onlineloans.us.com/>payday loans online</a>

Online Lenders [Online Loan ] ส่งเมล์ถึง Online Lenders (46.161.9.*) [ 8 ต.ค. 2560 เวลา 23:15 น. ] [ 25 ]

college essay writing services <a href=https://essaywritingservices.us.com>essay writing service</a> essay writing services reviews https://essaywritingservices.us.com - cheap custom essay writing service

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 9 ต.ค. 2560 เวลา 15:28 น. ] [ 26 ]

payday loans <a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>vip payday loans online</a> payday loans online <a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>online payday loan</a>

Spotloan [Quick Loans ] ส่งเมล์ถึง Spotloan (46.161.9.*) [ 9 ต.ค. 2560 เวลา 22:36 น. ] [ 27 ]

personal loans <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online no credit check same day</a> cash payday loans online <a href=https://paydayloans.us.org/>Get More Info</a>

Speedycash [Speedy Cash ] ส่งเมล์ถึง Speedycash (46.161.9.*) [ 11 ต.ค. 2560 เวลา 01:42 น. ] [ 28 ]

best essay writing service reviews <a href=https://essaywritingservices.us.com>custom essay writing services</a> third grade homework <a href=https://essaywritingservices.us.com>essay writing service</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 13 ต.ค. 2560 เวลา 06:01 น. ] [ 29 ]

write essay online <a href=https://essayonline.us.com>online essay</a> write my essay online <a href=https://essayonline.us.com>buy essay online</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 13 ต.ค. 2560 เวลา 11:08 น. ] [ 30 ]

payday loans online direct lenders <a href=https://paydayloansonline.us.com/>payday loans online no credit check no faxing</a> Learn More https://paydayloansonline.us.com/ - online payday loan

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 15 ต.ค. 2560 เวลา 13:08 น. ] [ 31 ]

Full Report <a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loan</a> view website <a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loans online reviews</a>

Paydayloan [Personal Loans ] ส่งเมล์ถึง Paydayloan (46.161.9.*) [ 17 ต.ค. 2560 เวลา 14:07 น. ] [ 32 ]

Learn More Here <a href=https://onlineloans.us.com/>payday loans online</a> easy payday loans online <a href=https://onlineloans.us.com/>online payday lenders</a>

Loans Online [Quick Loans ] ส่งเมล์ถึง Loans Online (46.161.9.*) [ 17 ต.ค. 2560 เวลา 21:55 น. ] [ 33 ]

help writing a essay <a href=https://collegeessay.us.com>help with essay</a> writing a essay for college https://collegeessay.us.com - college essay editing service

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 25 ต.ค. 2560 เวลา 21:17 น. ] [ 34 ]

buy essay <a href=https://buyessays.us.com>college level essay writing</a> buy college essays <a href=https://buyessays.us.com>buy essays</a>

Online Paper Writer [Term Paper Writer ] ส่งเมล์ถึง Online Paper Writer (46.161.9.*) [ 26 ต.ค. 2560 เวลา 16:01 น. ] [ 35 ]

help on writing essays <a href=https://collegeessay.us.com>college essay help</a> i need help writing my essay <a href=https://collegeessay.us.com>college essay</a>

Buy Essay Paper [Write College Essays ] ส่งเมล์ถึง Buy Essay Paper (46.161.9.*) [ 27 ต.ค. 2560 เวลา 02:03 น. ] [ 36 ]

short loans <a href=https://shorttermloans.us.com>quick loans</a> short term payday loans https://shorttermloans.us.com - credit loan

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 2 พ.ย. 2560 เวลา 00:10 น. ] [ 37 ]

essay help <a href=https://writemyessay.us.com>essay help</a> Discover More https://writemyessay.us.com - custom essay writing

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 2 พ.ย. 2560 เวลา 18:06 น. ] [ 38 ]

easy small loans <a href=https://quickloans.us.com>fast loans</a> quick cash loans online <a href=https://quickloans.us.com>fast loans</a>

Payday Loan Online [Get A Loan ] ส่งเมล์ถึง Payday Loan Online (46.161.9.*) [ 3 พ.ย. 2560 เวลา 02:31 น. ] [ 39 ]

short term loans no credit check <a href=https://shorttermloans.us.com>onlineloans</a> short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans online</a>

Best Payday Loan [Fastest Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Best Payday Loan (46.161.9.*) [ 4 พ.ย. 2560 เวลา 00:44 น. ] [ 40 ]

help with college essay writing <a href=https://collegeessay.us.com>help writing essays for college</a> help essay <a href=https://collegeessay.us.com>writing a college level essay</a>

Joevuppy [Joevuppy] ส่งเมล์ถึง Joevuppy (46.161.9.*) [ 4 พ.ย. 2560 เวลา 03:43 น. ] [ 41 ]

quick loans <a href=https://quickloans.us.com>fast pay day loan</a> personal loans quick approval <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans</a>

Bad Credit [Direct Lender Loans ] ส่งเมล์ถึง Bad Credit (46.161.9.*) [ 4 พ.ย. 2560 เวลา 22:50 น. ] [ 42 ]

essay writing service <a href=https://essaywritingservices.us.com>essay writing service</a> Bonuses https://essaywritingservices.us.com - essay writing service

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 5 พ.ย. 2560 เวลา 18:16 น. ] [ 43 ]

help writing essays <a href=https://collegeessay.us.com>college admissions essay help</a> writing a essay for college <a href=https://collegeessay.us.com>buy college essays online</a>

Help My Essay [Buy Essays Papers ] ส่งเมล์ถึง Help My Essay (46.161.9.*) [ 6 พ.ย. 2560 เวลา 06:29 น. ] [ 44 ]

buy an essay <a href=https://buyessay.us.com>help me essay</a> buy essays online <a href=https://buyessay.us.com>buy essay writing online</a>

Buy Essay Paper [French Homework ] ส่งเมล์ถึง Buy Essay Paper (46.161.9.*) [ 6 พ.ย. 2560 เวลา 15:18 น. ] [ 45 ]

best essay writing services <a href=https://essaywritingservices.us.com>Check Out Your URL</a> essay writing service <a href=https://essaywritingservices.us.com>buy a essay</a>

Joevuppy [Joevuppy] ส่งเมล์ถึง Joevuppy (46.161.9.*) [ 8 พ.ย. 2560 เวลา 07:58 น. ] [ 46 ]

HTTPS://WRITEMYESSAY.US.COM <a href=https://essayonline.us.com>writing essay online</a> essay online <a href=https://essayonline.us.com>buy essay online</a>

Joevuppy [Joevuppy] ส่งเมล์ถึง Joevuppy (46.161.9.*) [ 9 พ.ย. 2560 เวลา 01:38 น. ] [ 47 ]

essay prompts <a href="https://essayprompts.webcam">essay prompts</a> critical essays <a href=https://essayprompts.webcam>help assignment</a> slander homework help <a href="https://paperwriting.stream">writing a paper</a> writing a paper <a href=https://paperwriting.stream>writing a paper</a> writing my paper <a href="https://writemypaperforme.bid">maths online homework</a> do my algebra homework <a href=https://writemypaperforme.bid>write my paper for me</a> payday loans online direct lenders <a href="https://paydayloansonlinedirectlender.stream">direct payday lenders online</a> payday loans online direct lender <a href=https://paydayloansonlinedirectlender.stream>online payday loans direct lenders</a> quick loan <a href="https://onlineloans.trade">cash loans no credit check</a> online loans <a href=https://onlineloans.trade>no credit check payday loans</a> best online payday loans <a href="https://samedaypaydayloansonline.trade">same day payday loans online</a> easy online payday loans <a href=https://samedaypaydayloansonline.trade>online payday loans instant approval</a> payday loan lenders <a href="https://directloanlenders.trade">cash advance no credit check</a> direct loan lenders <a href=https://directloanlenders.trade>direct loan lenders</a> buy essay online <a href="https://buyanessay.trade">i need help with my math homework</a> buy an essay <a href=https://buyanessay.trade>buy an essay</a> payday loan lenders <a href="https://paydayloanlenders.science">payday loan lenders</a> payday loan lenders <a href=https://paydayloanlenders.science>direct payday loan lenders</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 9 พ.ย. 2560 เวลา 12:02 น. ] [ 48 ]

payday bad credit loan <a href="https://easiestpaydayloantoget.loan">payday loans</a> cash advance <a href=https://easiestpaydayloantoget.loan>a payday loan</a> paper writing <a href="https://writingapaper.webcam">writing a paper</a> writing my paper <a href=https://writingapaper.webcam>paper writing service</a> online payday loan lenders <a href="https://paydayloanlenders.science">direct lenders no credit check</a> payday loan lenders <a href=https://paydayloanlenders.science>direct payday loan lenders</a> write my research paper <a href="https://writemyresearchpaper.science">live chat homework help</a> masters dissertation writing <a href=https://writemyresearchpaper.science>write my paper for me</a> online payday loans for bad credit <a href="https://samedaypaydayloansonline.trade">online payday loans</a> direct payday loan lenders <a href=https://samedaypaydayloansonline.trade>online payday loans</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 10 พ.ย. 2560 เวลา 06:28 น. ] [ 49 ]

scholarship essay <a href="https://scholarshipessay.webcam">college essay</a> essay writer <a href=https://scholarshipessay.webcam>scholarship essay</a> pay day loan <a href="https://directloanlenders.trade">payday loan direct lenders</a> payday advance online <a href=https://directloanlenders.trade>payday loan direct lenders</a> buy essay <a href="https://buyessay.stream">physics online homework</a> application essay <a href=https://buyessay.stream>buy essay</a> writing a paper <a href="https://writingapaper.webcam">pay someone to write my research paper</a> writing a research paper middle school <a href=https://writingapaper.webcam>paper writing</a> direct payday lenders <a href="https://directpaydaylenders.loan">direct payday lenders</a> payday loan direct lenders <a href=https://directpaydaylenders.loan>bad credit loans direct lenders</a> writing my paper <a href="https://paperwritingservice.trade">paper writing</a> literature review writing services <a href=https://paperwritingservice.trade>paper writing service</a> live porn webcam <a href="https://liveporncam.trade">free webcam sluts</a> live porn cam <a href=https://liveporncam.trade>live porn cam</a> advance payday loans online <a href="https://easypaydayloansonline.webcam">easy payday loans online</a> easy payday loans online <a href=https://easypaydayloansonline.webcam>easy payday loans online</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 10 พ.ย. 2560 เวลา 11:34 น. ] [ 50 ]

payday loans <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a> Discover More Here https://paydayloans.us.org/ - payday express

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 10 พ.ย. 2560 เวลา 14:57 น. ] [ 51 ]

short term loans online <a href=https://shorttermloans.us.com>loans at home</a> loans short term unsecured <a href=https://shorttermloans.us.com>fast short term loans</a>

Easy Payday Loan [Payday Loans Online ] ส่งเมล์ถึง Easy Payday Loan (46.161.9.*) [ 10 พ.ย. 2560 เวลา 16:11 น. ] [ 52 ]

fast loans no credit check <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a> quick cash loans <a href=https://quickloans.us.com>bad credit quick loans</a>

Online Payday Loan [Best Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Online Payday Loan (46.161.9.*) [ 10 พ.ย. 2560 เวลา 23:34 น. ] [ 53 ]

Check Out Your URL <a href=https://paydayloans.us.org/>no fax payday loans online</a> personal loans <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans</a>

Joevuppy [Joevuppy] ส่งเมล์ถึง Joevuppy (46.161.9.*) [ 12 พ.ย. 2560 เวลา 02:45 น. ] [ 54 ]

short term loans online <a href=https://shorttermloans.us.com>quick easy loans</a> short term fast cash loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term bad credit loans</a>

Payday Express [Pay Day Loan ] ส่งเมล์ถึง Payday Express (46.161.9.*) [ 12 พ.ย. 2560 เวลา 18:02 น. ] [ 55 ]

fast track loans <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans reviews</a> quicken loans <a href=https://quickloans.us.com>quick personal loans online</a>

Personal Loans [Payday Express ] ส่งเมล์ถึง Personal Loans (46.161.9.*) [ 13 พ.ย. 2560 เวลา 15:08 น. ] [ 56 ]

no fax payday loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans no credit check</a> short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term payday</a>

Cash Loan [Loans ] ส่งเมล์ถึง Cash Loan (46.161.9.*) [ 19 พ.ย. 2560 เวลา 03:00 น. ] [ 57 ]

payday loans quickly <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans</a> quick personal loans bad credit <a href=https://quickloans.us.com>fast loans</a>

Payday Loans Online [Loans ] ส่งเมล์ถึง Payday Loans Online (46.161.9.*) [ 19 พ.ย. 2560 เวลา 09:21 น. ] [ 58 ]

payday advance loan <a href="https://paydayadvanceonline.science">cash til payday loan</a> online payday advance loan <a href=https://paydayadvanceonline.science>online payday advance</a> direct lender loans <a href="https://directlenderloans.trade">payday loans direct lender</a> easy payday loan <a href=https://directlenderloans.trade>best cash advance loans online</a> girls chat <a href="https://girlschat.trade">live chat</a> one on one chat rooms <a href=https://girlschat.trade>girl chat</a> easy online payday loans <a href="https://thebestonlinepaydayloans.stream">payday advance loans</a> small online payday loans <a href=https://thebestonlinepaydayloans.stream>installment loan</a> argument essays <a href="https://buyessays.science">buy essays</a> college papers <a href=https://buyessays.science>argument essays</a> college admission essay <a href="https://collegeadmissionessay.stream">need help assignment</a> assignments help <a href=https://collegeadmissionessay.stream>college admission essay</a>

Pamvuppy [Pamvuppy] ส่งเมล์ถึง Pamvuppy (46.161.9.*) [ 20 พ.ย. 2560 เวลา 22:56 น. ] [ 59 ]

loans online no credit check <a href="https://easypaydayloan.science">easy payday loan</a> payday loan lenders <a href=https://easypaydayloan.science>payday</a> easy approval payday loans <a href="https://onlinepaydayloansinstantapproval.loan">instant online loans</a> online installment loans <a href=https://onlinepaydayloansinstantapproval.loan>instant online payday loan</a> instant online loans <a href="https://instantpaydayloans.stream">instant payday loans</a> instant payday loans <a href=https://instantpaydayloans.stream>payday loans lenders</a> webcam amateur <a href="https://webcamamateur.science">webcam amateur</a> webcam amateur <a href=https://webcamamateur.science>webcam amateur</a> adult webcam sites <a href="https://hotwebcamgirls.trade">chat cam sex</a> live webcam porn <a href=https://hotwebcamgirls.trade>show girls</a>

Pamvuppy [Pamvuppy] ส่งเมล์ถึง Pamvuppy (46.161.9.*) [ 21 พ.ย. 2560 เวลา 14:05 น. ] [ 60 ]

easy payday loans online <a href="https://bestpaydayloansonline.trade">best payday loans online</a> best payday loans online <a href=https://bestpaydayloansonline.trade>best online payday loans</a> bad credit payday loans direct lenders <a href="https://badcreditloansdirectlenders.cricket">bad credit loans direct lenders</a> direct lenders <a href=https://badcreditloansdirectlenders.cricket>loans</a> buy essays <a href="https://essayshelp.cricket">buy essays</a> buy essays <a href=https://essayshelp.cricket>buy essays</a> cash advance lenders <a href="https://instantonlineloans.science">instant online loans</a> bad credit payday loans <a href=https://instantonlineloans.science>instant online loans</a> small payday loans <a href="https://instantpaydayloans.stream">bad credit</a> instant payday loans <a href=https://instantpaydayloans.stream>instant payday loans</a> webcam amateur <a href="https://webcamamateur.science">webcam amateur</a> webcam amateur <a href=https://webcamamateur.science>cam chat</a> engineering assignment help <a href="https://illustrationessay.webcam">illustration essay</a> illustration essay <a href=https://illustrationessay.webcam>illustration essay</a> college paper <a href="https://collegepaper.science">college essay</a> career research paper <a href=https://collegepaper.science>college essay</a>

Pamvuppy [Pamvuppy] ส่งเมล์ถึง Pamvuppy (46.161.9.*) [ 21 พ.ย. 2560 เวลา 18:13 น. ] [ 61 ]

college essay help <a href="https://collegeessayprompts.webcam">college essay help</a> college essay <a href=https://collegeessayprompts.webcam>college essay help</a> payday loan direct lender <a href="https://bestpaydayloansonline.trade">best payday loans online</a> payday loans direct lender <a href=https://bestpaydayloansonline.trade>best payday loans online</a> paper writing service <a href="https://writingservices.trade">writing my paper</a> paper writing service <a href=https://writingservices.trade>writing services</a> school papers <a href="https://schoolpapers.bid">term paper</a> no dissertation doctorate <a href=https://schoolpapers.bid>research papers</a> research papers <a href="https://schoolpapers.stream">how to write college application essays</a> writing homework help <a href=https://schoolpapers.stream>trig homework help</a> cash advance lenders <a href="https://guaranteedpaydayloans.stream">easy payday loans</a> easy payday loans <a href=https://guaranteedpaydayloans.stream>instant payday loans</a> online payday loans for bad credit <a href="https://loansonlinebadcredit.trade">payday loans bad credit</a> online payday loans for bad credit <a href=https://loansonlinebadcredit.trade>payday loans bad credit</a> payday bad credit loan <a href="https://onlinepaydayadvanceloan.science">online payday advance loan</a> online payday advance loan <a href=https://onlinepaydayadvanceloan.science>online payday advance loan</a>

Pamvuppy [Pamvuppy] ส่งเมล์ถึง Pamvuppy (46.161.9.*) [ 22 พ.ย. 2560 เวลา 01:47 น. ] [ 62 ]

Check This Out <a href=https://essayonline.us.com>homework online</a> Bonuses <a href=https://essayonline.us.com>essay writer online</a>

Joevuppy [Joevuppy] ส่งเมล์ถึง Joevuppy (46.161.9.*) [ 24 พ.ย. 2560 เวลา 14:00 น. ] [ 63 ]

quick loans online <a href=https://quickloans.us.com>quick personal loans same day</a> quick easy payday loans <a href=https://quickloans.us.com>quick personal loans</a>

Quick Loan [Spotloan ] ส่งเมล์ถึง Quick Loan (46.161.9.*) [ 25 พ.ย. 2560 เวลา 18:30 น. ] [ 64 ]

personal loans bad credit az <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>no credit check personal loans online</a> money loan bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit</a>

Loan Cash [Personal Loans ] ส่งเมล์ถึง Loan Cash (46.161.9.*) [ 25 พ.ย. 2560 เวลา 19:58 น. ] [ 65 ]

buying essay <a href=https://buyessays.us.com>buy essay online</a> buy essays online <a href=https://buyessays.us.com>buy essay</a>

Essay Writer Online [Define Assignations ] ส่งเมล์ถึง Essay Writer Online (46.161.9.*) [ 25 พ.ย. 2560 เวลา 23:45 น. ] [ 66 ]

buy essay online <a href=https://buyessays.us.com>buy essay</a> order essay <a href=https://buyessays.us.com>buy an essay for college</a>

Buy College Essays [Buy Cheap Essays ] ส่งเมล์ถึง Buy College Essays (46.161.9.*) [ 26 พ.ย. 2560 เวลา 02:45 น. ] [ 67 ]

buy essay papers <a href=https://buyessay.us.com>buy essay without getting caught</a> websites that write essays <a href=https://buyessay.us.com>buy college essays</a>

Write An Essay [English Essay Writer ] ส่งเมล์ถึง Write An Essay (46.161.9.*) [ 26 พ.ย. 2560 เวลา 09:11 น. ] [ 68 ]

buy an essay online cheap <a href=https://buyessay.us.com>essay buying</a> college essay review services <a href=https://buyessay.us.com>buy essay online</a>

Buy College Essays [Assignment Helper ] ส่งเมล์ถึง Buy College Essays (46.161.9.*) [ 26 พ.ย. 2560 เวลา 11:57 น. ] [ 69 ]

webcam sex <a href=https://webcamsex.us.com>wife on webcam</a> free nude cams https://webcamsex.us.com - adult cam

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 26 พ.ย. 2560 เวลา 22:47 น. ] [ 70 ]

short term quick loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term payday loans</a> online payday loan <a href=https://shorttermloans.us.com>short term personal loans</a>

Joevuppy [Joevuppy] ส่งเมล์ถึง Joevuppy (46.161.9.*) [ 29 พ.ย. 2560 เวลา 15:04 น. ] [ 71 ]

payday loan direct lender <a href=https://shorttermloans.us.com>loans no credit check</a> ez loan <a href=https://shorttermloans.us.com>no doc loans</a>

Pay Day Loan [Fastest Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Pay Day Loan (46.161.9.*) [ 1 ธ.ค. 2560 เวลา 17:13 น. ] [ 72 ]

easy money cash loans <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans</a> quick small loans <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans online</a>

Payday [Speedy Cash ] ส่งเมล์ถึง Payday (46.161.9.*) [ 2 ธ.ค. 2560 เวลา 05:30 น. ] [ 73 ]

https://loansforbadcredit.us.com/ <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>helpful resources</a> as an example <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>instant online loans</a>

Joevuppy [Joevuppy] ส่งเมล์ถึง Joevuppy (46.161.9.*) [ 2 ธ.ค. 2560 เวลา 13:48 น. ] [ 74 ]

quicken loans <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a> quicken loans <a href=https://quickloans.us.com>quick loans online</a>

Getting A Loan [Get A Loan ] ส่งเมล์ถึง Getting A Loan (46.161.9.*) [ 2 ธ.ค. 2560 เวลา 13:52 น. ] [ 75 ]

personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans reviews</a> personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans for bad credit uk</a>

Bad Credit [Speedycash ] ส่งเมล์ถึง Bad Credit (46.161.9.*) [ 3 ธ.ค. 2560 เวลา 02:31 น. ] [ 76 ]

loan <a href="https://loan.us.org">online loans</a> installment loans no credit check <a href=https://loan.us.org>get a loan</a>

Get A Loan [Quick Loans ] ส่งเมล์ถึง Get A Loan (46.161.9.*) [ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 13:39 น. ] [ 77 ]

loans for bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday loans for bad credit</a> Visit Your URL https://loansforbadcredit.us.com/ - payday bad credit loan

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 01:18 น. ] [ 78 ]

http://writemyessay.us.com/ <a href=https://writemyessay.us.com>write my thesis</a> website to write essays <a href=https://writemyessay.us.com>my thesis</a>

Joevuppy [Joevuppy] ส่งเมล์ถึง Joevuppy (46.161.9.*) [ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 03:14 น. ] [ 79 ]

loan <a href="https://loan.us.org">loan</a> cash loans <a href=https://loan.us.org>payday loan</a>

Pay Day Loan [Payday Loans ] ส่งเมล์ถึง Pay Day Loan (46.161.9.*) [ 8 ธ.ค. 2560 เวลา 07:53 น. ] [ 80 ]

payday <a href="https://payday.us.com">payday</a> payday loans no credit check <a href=https://payday.us.com>advance cash payday loan</a>

Quick Loans [Loans Online ] ส่งเมล์ถึง Quick Loans (46.161.9.*) [ 8 ธ.ค. 2560 เวลา 13:56 น. ] [ 81 ]

cash loans no credit check <a href="https://payday.us.com">payday</a> payday loan online <a href=https://payday.us.com>payday</a>

Personal Loans [Payday Loan Online ] ส่งเมล์ถึง Personal Loans (46.161.9.*) [ 9 ธ.ค. 2560 เวลา 15:44 น. ] [ 82 ]

payday loan <a href="https://loan.us.org">cash loan</a> short term payday loan <a href=https://loan.us.org>loan</a>

Easy Payday Loan [Direct Lenders ] ส่งเมล์ถึง Easy Payday Loan (46.161.9.*) [ 9 ธ.ค. 2560 เวลา 21:58 น. ] [ 83 ]

short term loans florida <a href=https://shorttermloans.us.com>short term payday</a> short term loans online https://shorttermloans.us.com - online loans direct lenders

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 10 ธ.ค. 2560 เวลา 17:11 น. ] [ 84 ]


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความ * :
โดย * :
E-mail :
จังหวัด * :
 
Security Code
ใส่ตัวอักษรด้านซ้าย
ลงช่องล่างด้วยครับ
 
   

หน้าหลัก
ปิดหน้านี้
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org