Dhammathai.org
มงคลที่ ๒.การคบบัญฑิต
ควรคบหา บัณฑิต เป็นมิตรไว้
จะช่วยให้ พ้นทุกข์ สบสุขสันต์
ความคิดดี เลิศล้ำ ยิ่งสำคัญ
ควรคบกัน อย่าเขว ทุกเวลา.
Home sitemap Dhamma World Wide Web
Contact Us
ภาษาไทย
English
หน้าแรก บทความธรรมะ เรื่องที่ 933
การสวดพระอภิธรรม

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ

ทุกท่านคงจะพบคาว่า สวดพระอภิธรรม หรือ ตั้งศพสวดพระ อภิธรรม ในบัตรเชิญหรือในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญไปร่วมงานบาเพ็ญกุศล แด่ท่านผู้วายชนม์อยู่บ่อยๆ ที่ว่า สวดพระอภิธรรม นั้น เมื่อท่านอ่านมาถึง ตรงนี้ย่อมทราบดีแล้วว่าหมายถึงอะไร

ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการนาเอาพระอภิธรรมมาสวด ในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและท่านได้ ให้ความเห็นไว้ว่าการบาเพ็ญกุศลในงานศพเพื่ออุทิศให้ผู้วายชนม์นั้น เป็น เรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับการที่

พุทธศาสนิกชนชาวไทยนาเอาคัมภีร์พระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับ ประเพณีนี้นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่างๆ ดังนี้

ประการแรก เป็นเพราะ พระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึง บุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรงจาแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และ อัพยา- กฤต (ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล) ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็น กลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะ มิสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป การได้ฟังพระอภิธรรมจะทาให้ผู้ฟังน้อมนามา เปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ ทาให้เห็นสัจจธรรมที่แท้จริงของชีวิต ท่านโบราณบัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ร่วมบาเพ็ญกุศลในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้นาเอาพระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง

อีกประการหนึ่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดา ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรม เทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่งสิ้นพระชนม์ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบุพการีอันได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้นาเอาพระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบาเพ็ญกุศลให้แก่ ผู้วายชนม์ โดยถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมาแม้ว่าท่านผู้วายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม แต่การนาเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว

ประการสุดท้าย เพราะเชื่อว่าพระอภิธรรมเป็นคาสอนขั้นสูงที่มี เนื้อหาละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ประการ หากนามาแสดงใน งานบาเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้บุญมาก

การสวดพระอภิธรรมก็คือการนาเอาคาบาลีขึ้นต้นสั้นๆ ในแต่ละ คัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี้ บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลสาคัญในราชวงศ์ เรียกว่า พิธีสดับปกรณ์ ซึ่งเพี้ยนมาจากคาว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์นั่นเอง (สัตต = เจ็ด, ปกรณ์ = คัมภีร์, ตารา)

ต่อมาภายหลังมีผู้รู้ได้นาเอาคาถาในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ของพระ อนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นทานอง สรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะสั้น-ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยนาเอาคาบาลีในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละ ปริจเฉท ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ปริจเฉทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด

ประโยชน์จากการศึกษาพระอภิธรรม

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาพระอภิธรรมมีอยู่มากมายหลาย ประการ แต่ที่สาคัญมีโดยสังเขปดังนี้

๑. การศึกษาพระอภิธรรมจะทาให้เข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนา เพราะพระอภิธรรมเกิดจากพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธองค์ การเข้าถึงพระอภิธรรมจึงเท่ากับเข้าถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง

๒. การศึกษาพระอภิธรรม ก็คือศึกษาธรรมชาติการทางานของ กายและใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราและสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจิต (วิญญาณ), เรื่องเจตสิก, เรื่องอานาจจิต, เรื่องวีถีจิต, เรื่องกรรมและการส่งผลของกรรม, เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด, เรื่องสัตว์ในภพภูมิต่างๆ และเรื่องกลไกการทางานของกิเลส ทาให้รู้ว่าชีวิตของเราในชาติปัจจุบันนี้มาจากไหนและมาได้อย่างไร มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นปัจจัย เมื่อได้คาตอบชัดเจนดีแล้วก็จะรู้ว่าตายแล้วไปไหนและไป ได้อย่างไร อะไรเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างชาตินี้กับชาติหน้า ทาให้หมดความสงสัยว่าตายแล้วเกิดอีกหรือไม่ นรก สวรรค์ มีจริงไหม ทาให้มีความเข้าใจเรื่องกรรมและการส่งผลของกรรม(วิบาก) อย่างละเอียดลึกซึ้ง

๓. ผู้ศึกษาพระอภิธรรมจะเข้าใจเรื่องของปรมัตถธรรม หรือสภาว ธรรมอันจริงแท้ตามธรรมชาติ ในพระอภิธรรมจะแยกสภาวะออกให้เห็น ว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคลอะไรทั้งนั้น คงมีแต่สภาวธรรม คือ จิต เจตสิก

รูป ที่วนเวียนอยู่ในความเกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยอาศัยเหตุ อาศัยปัจจัยอุดหนุนซึ่งกันและกัน เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ดับ ไปอีก มีสภาพเกิดดับอยู่เช่นนี้ตลอดเวลานานแสนนานไม่รู้กี่แสนชาติ กี่ ล้านชาติมาแล้วที่สืบต่อกันอยู่เช่นนี้โดยไม่รู้จักจบจักสิ้น แม้ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม สภาวธรรมทั้ง ๓ นี้ก็ทางานอยู่เช่นนี้โดยไม่มีเวลาหยุดพักเลย สภาวธรรมหรือธรรมชาติเหล่านี้มิใช่เกิดขึ้นจากพระผู้เป็นเจ้า พระพรหม พระอินทร์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ เป็นผู้บันดาลหรือเป็นผู้สร้าง แต่สภาวธรรมเหล่านี้เป็นผลอันเกิดมาจากเหตุ คือ กิเลสตัณหานั่นเองที่เป็นผู้สร้าง

๔. การศึกษาพระอภิธรรมจะทาให้เข้าใจสภาวธรรมอีกประการหนึ่ง อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่ต้องการให้เข้าถึงนั่นก็คือ นิพพานนิพพาน หมายถึง ความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหา ผู้ที่ปราศจากกิเลส ตัณหาแล้วนั้น เมื่อสิ้นชีวิตลงก็จะไม่มีการสืบต่อของจิต+เจตสิก และ รูปอีกต่อไป ไม่มีการสืบต่อภพชาติ หยุดการเวียนว่ายตายเกิด พ้นจากทุกข์ทั้งปวงโดยสิ้นเชิง จึงกล่าวว่านิพพานเป็นธรรมชาติที่ปราศจากกิเลส ตัณหา เป็นธรรมชาติที่ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงและเป็นธรรมชาติที่พ้นจากขันธ์ ๕ นิพพานมิใช่เป็นแดนสุขาวดีที่เป็นอมตะและเพียบพร้อมด้วยความสุขล้วนๆ ตลอดนิรันดร์กาลตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ

๕. การศึกษาพระอภิธรรมจะทาให้เข้าใจคาสอนที่มีคุณค่าสูงสุดใน พระพุทธศาสนา เพราะแค่การให้ทาน รักษาศีล และการเจริญสมาธิก็ยังมิใช่ คาสอนที่มีค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นเหตุให้ต้องเกิดมารับ ผลของกุศล

เหล่านั้นอีก ท่านเรียกว่าวัฏฏกุศล เพราะกุศลเหล่านี้ยังไม่ทาให้ พ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิด คาสอนที่มีค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐาน ๔ เพื่อให้เห็นว่า ทั้งนามธรรม (จิต+เจตสิก) และรูปธรรม (รูป) มีสภาพที่ไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ ได้ ไม่ใช่ตัวตน บังคับบัญชาไม่ได้ มีการเกิดดับ ๆ ตลอดเวลา หาแก่นสาร หาตัวตน หาเจ้าของไม่ได้เลย เมื่อมีปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วก็จะนาไปสู่การประหาณกิเลสและเข้าถึงพระนิพพาน ได้ในที่สุด

๖. การศึกษาพระอภิธรรม จะทาให้เข้าใจเรื่องอารมณ์ของวิปัสสนา ซึ่งต้องมีนามธรรม (จิต+เจตสิก )และรูปธรรม (รูป) เป็นอารมณ์ เมื่อกาหนด อารมณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ถูกต้อง การปฏิบัติก็ย่อมได้ผล ตามที่ต้องการ

๗. การศึกษาพระอภิธรรม เป็นการสั่งสมปัญญาบารมีที่ประเสริฐที่สุด ไม่มีวิทยาการใดๆ ในโลกที่ศึกษาแล้วจะทาให้เกิดปัญญารู้แจ้งโลกได้เท่ากับ การศึกษาพระอภิธรรม

๘. การศึกษาพระอภิธรรม เป็นการช่วยกันรักษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังและเป็นการช่วยสืบต่อพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงถาวรตลอดไป


รสมน [DT09230] [ วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2552 เวลา 07:47 น. ]
บทความธรรมะ


ยังไม่มี เรื่องธรรม เลยครับWarning: file(../ad468.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/randomad468.php on line 4
[ จำนวนคนอ่าน 534 คน ]
<a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loans online alberta</a>

MikeSeP [MikeSeP] ส่งเมล์ถึง MikeSeP (46.161.9.*) [ 11 ก.ย. 2560 เวลา 16:36 น. ] [ 1 ]

<a href=https://essayonline.us.com/>dissertation online</a> <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>loans online bad credit</a>

MikeSeP [MikeSeP] ส่งเมล์ถึง MikeSeP (46.161.9.*) [ 13 ก.ย. 2560 เวลา 12:40 น. ] [ 2 ]

<a href=http://buy-crestor.work/>crestor</a> <a href=http://plavixgeneric.store/>plavix</a>

Kennethrob [Kennethrob] ส่งเมล์ถึง Kennethrob (46.161.9.*) [ 14 ก.ย. 2560 เวลา 23:12 น. ] [ 3 ]

<a href=https://onlineloans.us.com/>payday loans online</a> <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday loans for bad credit</a>

MikeSeP [MikeSeP] ส่งเมล์ถึง MikeSeP (46.161.9.*) [ 15 ก.ย. 2560 เวลา 08:58 น. ] [ 4 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>

JohnSeP [JohnSeP] ส่งเมล์ถึง JohnSeP (46.161.9.*) [ 16 ก.ย. 2560 เวลา 05:54 น. ] [ 5 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday express</a>

JohnSeP [JohnSeP] ส่งเมล์ถึง JohnSeP (46.161.9.*) [ 16 ก.ย. 2560 เวลา 21:50 น. ] [ 6 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans</a>

JohnSeP [JohnSeP] ส่งเมล์ถึง JohnSeP (46.161.9.*) [ 17 ก.ย. 2560 เวลา 14:46 น. ] [ 7 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online no credit check</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 19 ก.ย. 2560 เวลา 03:56 น. ] [ 8 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loan online</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 19 ก.ย. 2560 เวลา 19:46 น. ] [ 9 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>More about the author</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 20 ก.ย. 2560 เวลา 10:57 น. ] [ 10 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>Going Here</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 21 ก.ย. 2560 เวลา 02:42 น. ] [ 11 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loan online</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 21 ก.ย. 2560 เวลา 18:31 น. ] [ 12 ]

<a href=https://onlineloans.us.com/>loans online</a> <a href=https://essayonline.us.com/>WRITEMYESSAY.US.COM</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 23 ก.ย. 2560 เวลา 01:42 น. ] [ 13 ]

<a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>same day deposit payday loans online</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 23 ก.ย. 2560 เวลา 18:09 น. ] [ 14 ]

<a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loans online</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 24 ก.ย. 2560 เวลา 09:24 น. ] [ 15 ]

<a href=https://onlineloans.us.com/>for more info</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 25 ก.ย. 2560 เวลา 00:50 น. ] [ 16 ]

<a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>click here</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 25 ก.ย. 2560 เวลา 16:41 น. ] [ 17 ]

<a href=https://loansforbadcredit.us.com/>loan</a> <a href=https://freesexchat.us.com/>sex chat</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 26 ก.ย. 2560 เวลา 08:50 น. ] [ 18 ]

WriteMyEssay.us.com <a href=https://essayonline.us.com>write my essay online</a> online essay writer https://essayonline.us.com - write essay online

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 30 ก.ย. 2560 เวลา 10:44 น. ] [ 19 ]

additional reading <a href=https://paydayloans.us.org/>online payday loan</a> top payday loans online <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>

Loans For Bad Credit [Online Loans ] ส่งเมล์ถึง Loans For Bad Credit (46.161.9.*) [ 2 ต.ค. 2560 เวลา 15:02 น. ] [ 20 ]

write my essay <a href=https://writemyessay.us.com>write my essay</a> write essay online <a href=https://writemyessay.us.com>help me with my essay</a>

Web Assign Utah [Google Essay Writer ] ส่งเมล์ถึง Web Assign Utah (46.161.9.*) [ 3 ต.ค. 2560 เวลา 00:27 น. ] [ 21 ]

write my essay <a href=https://writemyessay.us.com>my homework now</a> write my papers <a href=https://writemyessay.us.com>write my essay</a>

Help With My Essay [Assignment Notebooks ] ส่งเมล์ถึง Help With My Essay (46.161.9.*) [ 3 ต.ค. 2560 เวลา 11:22 น. ] [ 22 ]

essay buy <a href=https://essaywritingservice.us.com>essay writing services reviews</a> essay writing service https://essaywritingservice.us.com - essay writing service

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 5 ต.ค. 2560 เวลา 06:25 น. ] [ 23 ]

Learn More <a href=https://essaywritingservices.us.com>homework charts</a> essay writing service online https://essaywritingservices.us.com - essaywritingservices.us.com

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 6 ต.ค. 2560 เวลา 04:31 น. ] [ 24 ]

payday loans online <a href=https://onlineloans.us.com/>payday loans online</a> online payday advance <a href=https://onlineloans.us.com/>payday loans online</a>

Online Lenders [Online Loan ] ส่งเมล์ถึง Online Lenders (46.161.9.*) [ 8 ต.ค. 2560 เวลา 23:15 น. ] [ 25 ]

college essay writing services <a href=https://essaywritingservices.us.com>essay writing service</a> essay writing services reviews https://essaywritingservices.us.com - cheap custom essay writing service

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 9 ต.ค. 2560 เวลา 15:28 น. ] [ 26 ]

payday loans <a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>vip payday loans online</a> payday loans online <a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>online payday loan</a>

Spotloan [Quick Loans ] ส่งเมล์ถึง Spotloan (46.161.9.*) [ 9 ต.ค. 2560 เวลา 22:36 น. ] [ 27 ]

personal loans <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online no credit check same day</a> cash payday loans online <a href=https://paydayloans.us.org/>Get More Info</a>

Speedycash [Speedy Cash ] ส่งเมล์ถึง Speedycash (46.161.9.*) [ 11 ต.ค. 2560 เวลา 01:42 น. ] [ 28 ]

best essay writing service reviews <a href=https://essaywritingservices.us.com>custom essay writing services</a> third grade homework <a href=https://essaywritingservices.us.com>essay writing service</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 13 ต.ค. 2560 เวลา 06:01 น. ] [ 29 ]

write essay online <a href=https://essayonline.us.com>online essay</a> write my essay online <a href=https://essayonline.us.com>buy essay online</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 13 ต.ค. 2560 เวลา 11:08 น. ] [ 30 ]

payday loans online direct lenders <a href=https://paydayloansonline.us.com/>payday loans online no credit check no faxing</a> Learn More https://paydayloansonline.us.com/ - online payday loan

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 15 ต.ค. 2560 เวลา 13:08 น. ] [ 31 ]

Full Report <a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loan</a> view website <a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loans online reviews</a>

Paydayloan [Personal Loans ] ส่งเมล์ถึง Paydayloan (46.161.9.*) [ 17 ต.ค. 2560 เวลา 14:07 น. ] [ 32 ]

Learn More Here <a href=https://onlineloans.us.com/>payday loans online</a> easy payday loans online <a href=https://onlineloans.us.com/>online payday lenders</a>

Loans Online [Quick Loans ] ส่งเมล์ถึง Loans Online (46.161.9.*) [ 17 ต.ค. 2560 เวลา 21:55 น. ] [ 33 ]


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความ * :
โดย * :
E-mail :
จังหวัด * :
 
Security Code
ใส่ตัวอักษรด้านซ้าย
ลงช่องล่างด้วยครับ
 
   

หน้าหลัก
ปิดหน้านี้
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org