ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ ยังไงให้ได้มหากุศล

พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์

<
ทำไมการห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ถึงได้กุศลเยอะ ก็เพราะว่า คนต้องมีศาสนา และนับถือศาสนากันมาก และทุกคนต้องมาพึ่งศาสนา นับถือศาสนาเป็นสรณะทางจิตวิญญาณ เปรียบเสมือนกับว่าเรามีน้ำ ๑ แก้ว กับมีแท้งค์น้ำ ๑ แท้งค์ อย่างไหนคนจะใช้เยอะกว่ากัน เมื่อได้กุศลเยอะ กุศลนี้ก็สามารถเคลียร์วิบากกรรมของเราได้มากยิ่งขึ้น๛

การทำบุญถวายห่มผ้าพระธาตุ เป็นบุญกุศลที่ใหญ่ เราจะต้องตั้งฐานจิตเพื่อสืบทอดพระศาสนา เจริญบุญกุศลในธรรม จรรโลงคุณงามความดี ผ้าห่มพระธาตุเป็นสื่อนำจิตของเราให้ตั้งปณิธานเพื่อที่จะทำตามเจตนารมณ์ที่ตั้งฐานจิตไว้ ๓ ประการข้างต้นนี้ แล้วทำไมการห่มผ้าพระธาตุเจดีย์จึงจัดว่าเป็นมหาบุญกุศลที่ใหญ่ ด้วยเหตุผลดังนี้๛

๑.พระธาตุเจดีย์เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า๛

๒. พระธาตุเจดีย์เป็นสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดี เป็นนิมิตหมายเครื่องเตือนใจ ละชั่วทำดี๛

เมื่อเรานำผ้าห่มพระธาตุมาถวายห่มพระเจดีย์ เป็นการรักษาให้พระเจดีย์ยังคงอยู่สืบทอดต่อไป และเพื่อแสดงปณิธานเจตนารมณ์ ที่จะยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เท่ากับยังพระศาสนาให้ยั่งยืนตลอดกาล ก็เปรียบเสมือนเราได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้า และเหล่าผู้คน ได้ทำความดี ละเว้นความชั่ว ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทำให้โลกนี้เกิดความปลอดภัย พบสันติสุข๛

   
 6,473 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย