พระอุปคุต

 prommasit  

พระคาถาบูชา พระอุปคุต

นะมัส นะโม อุปะคุต, ชัยยะ มารัง, สันติ โอม (3 จบ)

ลูกนอบน้อมคารวะสักการะบูชา พ่ออุปคุตมหาเถระ ด้วยจิตศรัทธา องค์พ่อผู้เป็นพระอรหันต์ ทรงปฏิสัมภิทาญาณ ทรงศีล ทรงธรรม ทรงอภิญญา มีปฏิปทาจริยาวัตรอันงดงาม เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติถูกต้องในธรรม องค์พ่อผู้ชนะมารทั้งหลายทั้งปวง "มาร" คือสิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณงามความดี หรือจากสิ่งที่ประเสริฐ ขัดขวางมิให้บรรลุถึงผลอันสำเร็จ มีดังนี้


๑. กิเลสมาร คือ นิสัย พฤติกรรม หรือการกระทำต่างๆ ที่ไม่ดี เป็นกิเลสคอยขัดขวางไม่ให้เราทำความดี

๒. ขันธมาร คือ ร่างกายไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างความดี บกพร่อง พิการ อัมพฤกษ์ อัมพาต ต่างๆ นานา

๓. อภิสังขารมาร คือ ความนึกคิดปรุงแต่งมิจฉาที่ไม่ดี เกิดความยึดมั่นถือมั่น สำคัญผิดในธรรม

๔. เทวบุตรมาร คือ หลงในความสุข ความสบาย ความเก่งกล้าสามารถ หลงในยศฐาบรรดาศักดิ์ ทำให้เพลิดเพลินในความสุขนั้น ไม่สร้างความดีเพิ่ม ติดกับดักความดี ไม่เดินทางต่อ

๕. มัจจุมาร คือ ความตาย ที่ตัดโอกาสทำความดี หรืออารมณ์ที่เปลี่ยนไป เราจะทำดี แต่อารมณ์เปลี่ยน เลยไม่มีโอกาสทำดี

กลไกล เครื่องมือของมาร มุ่งร้าย มักง่าย มั่ว


บัดนี้ ลูกขอตั้งปณิธาน เจริญรอยตามพ่ออุปคุตมหาเถระ ยึดถือพ่ออุปคุตเป็นแบบอย่าง เป็นสรณะ เป็นที่พึ่ง ที่อาศัย เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณ ชนะจิตมารในใจตน และตัั้งใจจะประพฤติปฏิบัติตน ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่ออุปคุต

และเจริญพรหมวิหาร ๔ ของพ่อพรหมธาดา เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยฐานจิต อกเขา-อกเรา เอื้อ-เกื้อ-กัน ให้อภัยไม่ถือสา ด้วยจิตหัวใจ ๕ กตัญญู ศรัทธา เชื่อมั่น หนักแน่น มั่นคง ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันไปมิได้ขาด อย่างจริงจัง จริงใจ เด็ดขาด จะมีปิติในการบำเพ็ญ

ด้วยบุญกุศล อานิสงส์แห่งการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบนี้ ขอบารมีองค์พ่ออุปคุต โปรดอำนวยอวยพรให้เหล่ามวลมนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงพ้นจากเคราะห์ พ้นทุกข์ พ้นโศก พ้นโรค พ้นภัย พ้นจากอันตรายใดๆ ถึงสันติสุขด้วยเทอญ

บัดนี้ ขอให้ลูก อย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วย อย่าได้มีโรคภัยมาเบียดเบียน ขอให้มีความปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ สมดุล สุขสันติ สุขสันติ สันติสุข โอม

ขอสัตว์โลกทุกชั้นภูมิ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ โลกบาดาล จงมารับอานิสงส์ อยู่อย่างสันติสุข โอม


• เสียงสัตว์ ๘ ชนิด ( อัฏฐสัททชาดก )

• ฉลาดในการช่วย

• แรงกรรมอดีต สืบเนื่อง เป็นมาอย่างไร

• ต่างคนต่างกรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• "การให้ผลของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย