ความเข้าใจเทพเจ้าเกี่ยวกับการกินเจ


<
ความเข้าใจเทพเจ้าเกี่ยวกับการกินเจ

การไหว้สวดมนต์ เราก็จะไหว้กิ๋วอ๊วงฮูดโจว้ (九皇佛祖)

บางคนก็ใช้กิ๋วอ๊วงฮูดโจว้ กับบางคนก็ใช้คำว่า กิ๋วอ๊วงไต่ตี่ หมายความว่าอย่างไร?

กิ่วอ๊วงไต่ตี่ (九皇大帝) เป็นสายที่ท่านยังต้องทำงาน ยังไม่บรรลุ สายปราบมารได้

กิ่วอ๊วงฮูดโจว้ (九皇佛祖) จะเป็นสายบำเพ็ญ ให้ปัญญาและเคลียร์แก้ไขกรรม

กิ่วอ๊วงฮูดโจว้ (九皇佛祖) ก็คือนพเคราะห์ (नवग्रह) ทั้ง ๙ ได้แก่ ๑) พระอาทิตย์ ๒) พระจันทร์ ๓) พระอังคาร ๔) พระพุธ ๕) พระพฤหัสบดี ๖) พระศุกร์ ๗) พระเสาร์ ๘) พระราหู ๙) พระเกตุ

ทางจีนเรียกว่า เทพเจ้า ๙ พระองค์ (หรือ“เก้าอ๊อง”) ทรงตั้งปณิธานจักโปรดสัตว์โลกจึงได้แบ่งกายมาเป็นเทพเจ้า ๙ พระองค์ด้วยกัน ทรงอำนาจในการบริหารธาตุทั้งห้า คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และทอง คือ

๑. ไต้อวยเอี๊ยงเม้งทัมหลังไทแชกุน ๒. ไต้เจียกอิมเจ็งกื้อมึ้งงวนแชกุน ๓. ไต้กวนจิงหยิ้งลุกช้งเจงแชกุน ๔. ไต้ฮั่งเฮี่ยงเม้งม่งเคียกนิวแชกุน ๕. ไต้ปิ๊กตังง้วนเนี้ยบเจงกังแชกุน ๖. ไต้โพ้วปั๊กเก๊กบู๊เอียกกี่แชกุน ๗. ไต้เพียวเทียนกวนพัวกุงกวนแชกุน ๘. ไต้ตั่งเม้งงั่วคูแชกุน ๙. ฮุ้ยกวงไตเพียกแชกุน

ถ้าเปรียบเทียบ ไทย-อินเดีย กับจีน แล้วดังนี้

๑) พระวิชัยโลกมนจรพุทธะ (ดาวไท้เอี้ยงแช (太阳) คือ พระอาทิตย์)

๒) พระศรีรัตนโลกประภาโมษอิศวรพุทธะ (ดาวไท้อิมแช ( 太阴 ) คือพระจันทร์ )

๓) พระเวปุลลรัตนโลกวรรณสิทธิพุทธะ(ดาวฮวยแช ( 火德 ) คือ ดาวอังคาร)

๔) พระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะ(ดาวจุ้ยแช ( 水德 ) คือ ดาวพระพุทธ)

๕) พระวิสุทธิอาศรมโลกเวปุลลปรัชญาวิภาคพุทธะ(ดาวบักแช ( 木德 ) คือ ดาวพฤหัสบดี)

๖) พระธรรมมติธรรมสาครจรโลกมโนพุทธะ(ดาวกิมแช (金德 ) หรือไท้แปะ(太白) คือ ดาวพระศุกร์)

๗) พระเวปุลลจันทรโภคไภสัชชไวฑูรย์พุทธะ(ดาวโท้วแช (土德 ) คือ ดาวพระเสาร์)
และพระมหาโพธิสัตว์อีก ๒ พระองค์ คือ

๘) พระศรีสุขโลกปัทมอรรถอลังการโพธิสัตว์(ดาวล่อเกาแช (罗日侯) คือพระราหู)

๙) พระศรีเวปุลกสังสารโลกสุขอิศวร โพธิสัตว์ (ดาวโกยโต้วแช ( 计都 หรือดาวเจ้าสมุทร 海王星 ) คือ พระเกตุ)

นพเคราะห์นั้นจีนเรียก กิวเอี๋ยว(九曜) และเป็นหมู่ดาวคนละหมู่กับดาว“ปั้กเต้า”(北斗) (ภาษาแต๊จิ๋ว)

คตินี้มีพระพุทธเจ้าควบคุมดูแลมนุษย์ และสรรพสัตว์ รวมกันแล้วเป็นจักรวาลแห่งสุริยะ

หัวใจกินเจ คือ การชำระกรรม ก็คือ จากที่ไม่ดีให้ดี เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นดี

^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   
 6,588 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย