พระแม่อุมา พลังแห่งการปกครองยังไง?

 prommasit  

พระแม่อุมา พลังแห่งการปกครองยังไง?

พระแม่อุมาเทวี (Uma–उमा) พระแม่แห่งการปกครองครอบครัว สังคม และโลก พลังของท่านเป็นยังไง?

ยกตัวอย่าง บ้านพ่อศิวะมหาเทพ (Shiva–शिव) ใครเป็นผู้ดูแล?

พระแม่อุมาฯ เป็นผู้ดูแล แล้วนี่ใช่การปกครองไหม?

แล้วพ่อศิวะท่านมีลูกน้อง มีบริวารไหม?

ก็มี

แล้วใครปกครอง?

ก็มีองค์พ่อนนทิ (Nandi-नंदी) แล้วองค์พ่อนนทิก็ขึ้นกับพระแม่อุมา ก็เปรียบเสมือนพ่อไปทำงานนอกบ้าน แล้วที่บ้านใครจะเป็นผู้ดูแล ก็พระแม่อุมาดูแล ก็เพราะว่าท่านเป็นแม่ศรีเรือน ก็ในเมื่อท่านดูแลลูกน้องขององค์พ่อศิวะ พระแม่ก็ต้องดูแลลูกน้องของลูกน้องตามไปด้วย นี่แหละเป็นสายปกครองดูแล

ถ้าอย่างนั้น เราจะดูลักษณะตรงไหนว่า เป็นพลังสายปกครอง?

ทำไมเวลาเราเดือดร้อนจึงต้องเข้าหาองค์เทพ ถ้าท่านไม่ใช่ด้านปกครองแล้วเราจะเข้าหาท่านทำไม

สัญลักษณ์แห่งการปกครอง คือ "รู้มากกว่า ฉันทำได้"

องค์พ่อวิษณุนารายณ์ท่านก็ปกครองเหมือนกัน สายเดียวกัน

แต่องค์พ่อวิษณุนารายณ์ (VishnuNarayan–विष्णुनारायण) ไม่ใช่สายปกครองปฏิบัติการ แต่ท่านเป็นสายปกครองแบบนโยบาย (policy) หรือเป็นสายปกครองใหญ่ๆ อย่างเช่น กลียุคท่านต้องอวตารลงมาปราบ พอโลกไม่ไหวท่านต้องมาเปลี่ยนแปลงยุคต่างๆ นี่แหละเป็นหน้าที่ของพ่อวิษณุนารายณ์ เสร็จแล้วพระแม่ทั้ง ๕ องค์ไปดูแลต่อ

พระแม่อุมา สายรัฐศาสตร์ พระแม่ลักษมีสายการคลัง ทรัพย์สินเงินทอง พระแม่สุรัสวดีสายปัญญา วิชาการ พระแม่คงคาสายชำระ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลงโทษ พระแม่ธรณีสายอุ้มชู ดูแลให้แข็งแรง เลี้ยงดูให้เติบโต

มหาเทพเป็นหัวเรือใหญ่ ถ้าหากว่าเปรียบเสมือนกษัตริย์ พระแม่ทั้ง ๕ ก็รับราชโองการโดยหน้าที่สายตรง

ถ้าคณะเทพ เช่น พ่อพิฆเณศ พ่อขันธกุมาร พ่อนนทิ ท้าวเวสสุวรรณ พ่อราหู ฯลฯ อันนี้เป็นสายมหาเทพมีพระราชโองการมอบหมายหน้าที่ให้ไปทำเป็นงานๆ เป็นเรื่องๆ แต่ถ้าขึ้นตรงต่อมหาเทพก็คือ พระแม่ทั้ง ๕ เป็นหน้าที่โดยตรง โดยถูกบัญญัติไว้แล้ว ถูกวางตำแหน่งหน้าที่ไว้แล้ว แต่ถ้าเป็นคณะเทพต่างๆ จะได้รับมอบหมายว่าให้ทำอะไร

ตรงไหนภาระหน้าที่มันเกิน หรือให้ไปดูแลแล้วทำไม่ไหว ก็จะมีคำสั่งเพิ่มเติม สมมติว่า ท่านองค์เทพองค์ใดองค์หนึ่งไปดูแลแล้วไม่ไหว ก็ต้องมาบอกกล่าว เช่น พ่อศิวะก็จะต้องเสริมพลังให้ บางครัั้งประทานสิ่งของให้ไปทำ เช่น อาวุธ หรือสิ่งของวิเศษ เป็นต้น หรือให้พรสิทธิพิเศษต่างๆ

การปฏิบัติหน้าที่ ภาระบางอย่างมีด้วยเหรอที่ท่านทำแล้วมันหนักหนาสาหัส หนักเกิน ยกตัวอย่างพ่อท้าวเวสสุวรรณ ท่านรับบางกรณีไม่ไหวจำเป็นจะต้องขอสิ่งของหรือพรเพิ่มเติม?

มีแน่นอน เช่น เจอพญามารบางองค์ มันเหลือเกินจริงๆ ยกตัวอย่าง ตำรวจบางท้องที่เอาไม่อยู่ จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยกองปราบปรามฯ มาช่วยเหลือ บางทีหน่วยกองปราบไม่มา ก็ต้องให้หน่วยซีล (SEAL) มา หรือหน่วยคอมมานโด (Commando)มา หรือทหารหรือหน่วยพิเศษมาช่วย นี่แหละเป็นขั้นๆ บางทีโจรมันเก่งจริงๆ ก็ต้องขอความช่วยเหลือ

การวิเคราะห์หรือการแก้ปัญหาบางทีจะยกเข่งไม่ได้หรือรวมความไม่ได้ ต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป เราจะต้องดูที่อริยสัจจ์ ดูเหตุก่อน

สายทางจีนก็มีเหมือนกัน เช่น พระโพธิสัตว์ก็เทียบเท่ากับพระแม่ ที่ขึ้นตรงต่อพระยูไล เช่น ตี่จั่งอ๊วง (地藏王菩薩) ก็ทำหน้าที่โปรดสัตว์นรก เจ้าแม่กวนอิม 觀世音(Guānshìyīn) ก็ทำหน้าที่เมตตา กรุณา พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ 文殊 (Wénshū); 文殊師利 (Wénshūshīlì) แต่ได้รับการบัญชาก็เป็นอย่างๆ ไป เช่น เทพสามตาก็จะได้รับหน้าที่ทำเป็นอย่างๆ ไป ก็เป็นระบบเดียวกัน ทางจีนก็จะผสมเต๋ากับพุทธ แต่ถ้าเป็นทางอินเดียก็จะผสมพุทธกับพราหมณ์ นี่แหละร่วมกันทำงาน

แต่คนทั่วไปก็จะบอกว่านอกรีต และจริงๆ แล้วคริสต์กับอิสลามก็จะคล้ายๆ กัน เหมือนกับเต๋ากับพุทธ แต่คนมาทีหลังสร้างเรื่องให้ไม่พอใจกัน เลยกลายเป็นปัญหา ไม่ยอมอยู่ใต้กัน อยากใหญ่กว่ากัน จึงมีการรบราฆ่าฟันกันอยู่ตลอด จึงเกิดสงครามครูเสด

^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   


6,905


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย