สวดมนต์ยังไงให้ไร้รูปลักษณ์


<
สวดมนต์ยังไงให้ไร้รูปลักษณ์

ถ้าเราสวดมนต์อยู่กับตัวอักษรก็จะตายตัว ทำไมคัมภีร์สวรรค์ถึงไม่มีอักษรแต่ไร้อักษร เพราะจะต้องใช้จิตไม่ใช่ใช้อักษร สมมติว่า สวดมนต์ใช้จิต จะเปล่งเสียงก็ได้

สวดมนต์ใช้จิต ไม่ผูกไว้กับสิ่งที่เป็นรูป สมมติว่า เปล่งเสียงโอม ไม่ใช่ว่าเสียงไปอยู่ที่โอม

แต่ฝึกใหม่ๆ ก็จะต้องมีอักษรโอม (ॐ) แต่ขั้น ๑-๒-๓-๔ ต้องมีอักษรโอม แต่พออยู่ขั้นที่ ๕ ต้องไม่ใช่โอมอยู่ที่อื่น แต่ถ้าอยู่ขั้นที่ ๓ เริ่มจะออกจากพวกนี้แล้ว ๑-๒ คุณจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ เหมือนกับนักเรียนจะต้องแต่งชุดรูปแบบยูนิฟอร์ม แต่ถ้าคุณเรียนมหาวิทยาลัยคุณไม่จำเป็นจะต้องแต่ง เขาก็รู้ว่าคุณเป็นนักศึกษา

แล้วจิตเราจะไปอยู่ที่ตรงไหน ถ้าไม่ไปอยู่ที่องค์เทพ?

จิตต้องอยู่ที่ธรรม

ถ้าจิตของเราอยู่ที่องค์เทพตอนนี้ถูกต้อง แต่อยู่กับองค์เทพแล้วจิตของคุณออกมาอยู่กับธรรมไหม?

"จิตอยู่กับธรรม" ก็คือ สิ่งต่างๆ ที่ทำให้เกิดเป็นองค์เทพ เช่น "พ่อพรหม" อยู่ดีๆ จะมาเป็นพ่อพรหมได้อย่างไร? ก็จะเป็นพลังแห่งการก่อเกิด พลังแห่งพรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นต้น ที่ทำให้เป็นพ่อพรหม

นี่แหละ เราจะปฏิบัติขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเราจะต้องรู้ว่าอะไรที่ทำให้เป็นพ่อพรหม

^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   
 6,373 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย