หน้าที่ของพระพุทธเจ้าในสั่งสอน


หน้าที่ของพระพุทธเจ้าในสั่งสอน

ฉะนั้น พระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นคน เราจะอยู่ยังไง?

๑. อยู่ให้รอด
๒. อยู่ให้ได้
๓. อยู่ให้เป็น
๔. อยู่ให้ดี
๕. แล้วอยู่ให้สันติ

นี่คือหน้าที่หลักของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตั้งปณิธานมาเพื่อให้เจริญธรรมตรงนี้ สอนให้ชาวบ้านให้เข้าใจ นี่แหละหัวใจของพระพุทธเจ้า คือ สอนให้คนเป็นคน แล้วอยู่อย่างสันติได้

พระพุทธเจ้าไม่มีความปรารถนาเลยว่า จะเอาภิกษุเยอะๆ

พระพุทธเจ้าต้องการสอนคนตรงนี้เยอะๆ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นภิกษุก็ได้ แต่ในเมื่อบางกลุ่มอยากศึกษาให้เต็มที่ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้ แต่คุณต้องไปนะ

คุณศึกษาเสร็จคุณต้องไปโปรดสัตว์นะ พระพุทธเจ้าเน้นเลย ดังพุทธดำรัส ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค บรรทัดที่ ๑๑๒๐-๑๑๖๐ หน้าที่ ๔๖-๔๗ ว่า

"จะระถะ ภิกขะเว จาริกัง พะหุชะนะหิตายะ พะหุชะนะสุขายะ โลกานุกัมปายะ อัตถายะ หิตายะ สุขายะ เทวะมนุสฺสานัง."

แปลว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขต่อชนหมู่มาก เพื่อเกื้อกูล อนุเคราะห์ต่อชาวโลก ทั้งทวยเทพ เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย"

พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านจะเน้นมากเลย ไม่ใช่ว่าเป็นเทวดาแล้วจะนั่งอยู่เฉยๆ รอคนมาขอไม่ได้ พระพุทธเจ้าไม่มีการให้รอคนมาขอ คุณจะต้องไปโปรดเขา

ฉะนั้น พระภิกษุเวลานี้ ผิดคำสัญญามากเลย พระพุทธเจ้าตรัสบอกให้พระภิกษุไปโปรด แต่เดี๋ยวนี้นั่งกับวัดให้คนมาขอ

คิดง่ายๆ เลย ขนาดที่ว่าบิณฑบาต เขาเรียกว่าโปรดสัตว์ใช่ไหม? แต่โปรดที่ไหน ไปเอาข้าวปลาเฉยๆ ไปโปรดเขาสักนิดไหม? พระบางรูปโปรดสัตว์ เวลาให้พรยังหน้าบึ้งเลย สายตายังไม่มองโยมเลย สวดเสร็จก็เดินไปแล้ว โปรดสัตว์หน่อยไหม? จะยิ้มให้โยมหน่อยไหม?


โอ้!! โยม ตั้งใจให้ดีๆ เน๊าะ กุศลได้เต็มเลย... แค่นี้ก็เป็นกำลังใจโยมแล้ว

การให้กำลังใจ เป็นการโปรดสัตว์ไหม?


การให้กำลังก็ถือว่าเป็นการโปรดสัตว์เช่นเดียวกัน

บางคนไม่อยากทำดีมาก แต่พอได้ยินคำนี้ ได้ยินคำกำลังใจ เขาก็ชื่นใจ แล้วอยากทำต่อ จริงหรือไม่?
 6,710 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย