คัมภีร์วิสุทธิมรรค ควรแปลอย่างไรให้เข้าใจ เข้าถึง

 prommasit  

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ควรแปลอย่างไรให้เข้าใจ เข้าถึง

คัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลว่า "หนทางแห่งความบริสุทธิ์" แปลอย่างนี้มันสูงเกินไป มันยาก และคนจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ที่จะทำให้เราบริสุทธิ์

ในคัมภีร์แปล "บริสุทธิ์" แปลว่า หมดจด ไม่มีมลทิน

แต่ควรแปล"บริสุทธิ์" นี้ว่า "ทำให้มากขึ้น ยิ่งขึ้น" เหมือนกับน้ำกลั่น เหล้ากลั่นแล้วกลั่นอีก

คำว่า บริสุทธิ์ ควรแยก คำแปลระดับปรมัตถ์ กับระดับสามัญ ถ้าระดับสามัญควรแปลเช่นนี้ เหมือนกับคำว่า "ทุกข์" แปลแบบปรมัตถ์ แบบอภิธรรม ก็แปลอีกแบบหนึ่ง แปลแบบชาวบ้านก็แปลอีกแบบหนึ่ง จะเอามารวมกันไม่ได้ เพราะจะทำให้ชาวบ้านไม่เข้าใจ งงเอามาก

"ทุกข์" แปลแบบประมัตถ์ แปลว่า ไม่สามารถทนต่อสภาพนั้นๆ ได้

"ทุกข์" แปลแบบชาวบ้าน แปลว่า ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ

เหมือนกับสามก๊ก ต้นฉบับ เราไม่ไปแตะต้อง อย่างเช่น ท่านศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน ที่เอาสามก๊กมาอธิบายเพิ่มเติม ฉบับนักบริหาร

พระพุทธโฆษาจารย์. ๒๕๕๑. คัมภีร์วิสุทธิมรรค. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบเรียง. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพ : บริษัท ธนาเพรส จำกัด, ๓.

"ในคำเหล่านั้น คำว่า วิสุทธิ นักศึกษาพึงทราบว่า ได้แก่พระนิพพานอันปราศจากมลทินทั้งปวง อันบริสุทธิ์ที่สุด ทางแห่งวิสุทธิ ( คือพระนิพพาน ) นั้น ชื่อว่า วิสุทธิมัคค อุบายเป็นเครื่องบรรลุถึง เรียกว่า มัคคะ รวมความว่า ข้าพเจ้าจักรจนาคัมภีร์วิสุทธิมัคค คืออุบายเป็นเครื่องบรรลุถึงซึ่งวิสุทธิคือพระนิพพานนั้น

ก็แหละ ทางแห่งวิสุทธิ นี้นั้น"


^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์

เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต


• ความพึงพอใจสมความปรารถนานั้น ต้องนำไปสู่ หนึ่ง ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ สอง สันติสุขของมนุษย์ ถ้าไม่บรรลุ ๒ สิ่งนี้ ก็ไม่ควรเป็นหลักการของเศรษฐศาสตร์

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• พุทธศาสนา ๒ นิกาย ใหญ่ มหายาน กับ หีนยาน

• ธรรมะ สำหรับวัยรุ่นอกหัก

• ๓๕.ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย