สัมมาสมาธิ คืออะไรครับ มีประโยชน์อย่างไร?


<
สัมมาสมาธิ คืออะไรครับ มีประโยชน์อย่างไร?

สัมมาสมาธิ คือ สมาธิที่ตั้งใจแล้ว เอาสมาธิไปสร้างสรรค์สิ่งที่ดีตามครรลองครองธรรม

ประโยชน์ของสัมมาสมาธิ ก็คือ สร้างสรรค์ตามธรรม ก่อเกิดสร้างสรรค์ ความเป็นอุดม ความเป็นสมบูรณ์ ความเป็นไม่เข่นฆ่า ความเป็นไม่สังเวย

^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   
 6,807 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย