ท่านมีวิธีสอนกรรมฐานแก้กรรมแก่พุทธศาสนิกชนอย่างไร มีจุดเด่นคืออะไร?


ท่านมีวิธีสอนกรรมฐานแก้กรรมแก่พุทธศาสนิกชนอย่างไร มีจุดเด่นคืออะไร?

สอนวิธีแก้กรรมด้วย

๑. อริยสัจ ๔

๒. ทุกสิ่งมันมาจากเหตุ จึงมีผลเช่นนั้น ฉะนั้น จงแก้เหตุ ผลย่อมเปลี่ยน

๓. ต้องภาวนา ให้ทำอย่างเป็นประจำต่อเนื่องสม่ำเสมอ

จุดเด่น คือ ให้จริง รู้จัดชัด รู้ซึ้งประจักษ์ บรรลุถึงเหตุและผล

^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต
 6,230 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย