๔ ข้อเป็นพื้นฐานดำเนินชีวิต
 prommasit   1 มิ.ย. 2562

๔ ข้อเป็นพื้นฐานดำเนินชีวิต

เราจะไปทางไหน ดำเนินชีวิตไปทางไหน คุณธรรมดังกล่าวนี้จะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตสายทางนั้น ถ้าเราตั้งใจอยากเป็นพระอรหันต์ ๔ ข้อนี้ก็เป็นพื้นฐานในการไปให้ถึงพระอรหันต์ ดังนี้

๑. คิดให้ถูกต้อง สัมมาทิฏฐิ

๒. ปณิธาน ยืนยัน สัจจะ

๓. ต้องมีใจมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติอะไรต่างๆ จิตใจมุ่งมั่น มั่นคงที่จะทำ

๔. ปฏิบัติ ต้องทำ ดำเนินการต่อไป

^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิตDT018320

prommasit

1 มิ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  305 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย