"นิพพาน" ของพระพุทธศาสนาคืออะไร?

 prommasit  

"นิพพาน" ของพระพุทธศาสนาคืออะไร?

เป้าหมายของพระพุทธศาสนา คือ ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง .... ตอบอย่างนี้ผิด!!

ภาวะนิพพาน คือ รู้แจ้งแห่งทั้งปวงของภาวะธรรมนั้น ไม่ถูกครอบในธรรมนั้นๆ เช่น เรารู้แจ้งแห่งทุกข์ จึงไม่ถูกทุกข์ครอบงำ เราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ขนาดนั้น แต่ไม่ได้หมายความว่า ทุกข์ทั้งหมดนั้น หมดไปในธรรม ซึ่งเป็นไปไม่ได้ "สุข" ก็เช่นเดียวกัน เป็นปัญญาแห่งการรู้แจ้ง

ฉะนั้น จริงๆ แล้วปัญญาไม่มีแดน มีแต่ภาวะ

คนมักเข้าใจผิดว่า นิพพานเป็นแดน หรือสถานที่ หรือแดนสุขาวดี ฯลฯ อันนัั้นก็ไม่ต่างอะไรกับสวรรค์ เพียงแต่ว่าสุขกว่า หรือไม่ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเท่านั้นเอง จึงไม่แตกต่างกัน

อะไรคือภาวะนิพพาน?

"ภาวะ" คือ ความเป็นอยู่ สภาวะแห่งการเข้าใจภาวะตรงนัั้น

พอเรามีนิพพานเป็นปัญญา

สมมติว่าเรายังไม่สิ้นกิเลส เราก็ไปนิพพานได้ ถ้าเราเข้าสู่ภาวะนิพพาน เหมือนกับพุทธทาสบอกว่า นิพพานลองชิม

ทีนี้ ถ้าเราสามารถเข้าสู่ภาวะนิพพาน เราจะไปอยู่สวรรค์ก็ได้ จะอยู่ตรงไหนก็มีภาวะนิพพาน

ฉะนั้น นิพพานไม่ใช่สถานที่ ขออย่าได้เข้าใจผิด

การเข้าสู่นิพพาน ก็คือ การเข้าสู่ภาวะแห่งภูมิปัญญา ไม่ใช่ภพภูมิ ถ้าเป็นภพภูมิสิ่งนั้นไม่ใช่นิพพานแล้ว

"นิพพาน" ไม่มีภพภูมิ มีแต่ภาวะภูมิแห่งปัญญา

ชาวตะวันตกบางคน มาศึกษาเกี่ยวกับนิพพาน มาเปรียบเทียบกับแดนพระเจ้าแล้ว เข้าสรุปว่ามันก็เป็นอย่างเดียวกัน เพราะว่าแดนแห่งพระเจ้าก็มีความสุข สงบ อย่างเช่นที่คนทั่วไปพูดกัน จึงไม่แตกต่างกัน

ถ้านิพพานมีความสุข ก็ไม่ต่างอะไรกับการไปสวรรค์ สวรรค์มีการเสวยสุข แต่นิพพานไม่ได้เสวยสุข

แต่ถ้านิพพานเสวยสุข ก็แสดงว่าถูกความสุขครอบงำ ก็แสดงว่าไม่ใช่นิพพานอีกนั่นแหละ

หัวใจของนิพพาน ก็คือ ไม่ถูกสิ่งธรรมใดๆ ครอบงำ ให้เป็นไปตามธรรมนัั้นๆ ครอบงำความคิด

^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   


6,603


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย