นิพพานเป็นไปตามภาวะธรรม ไม่ถูก "สุข ทุกข์" ครอบงำ


นิพพานเป็นไปตามภาวะธรรม ไม่ถูก "สุข ทุกข์" ครอบงำ

ปรมา สนฺติ นิพฺพานํ. นิพพานมีความสงบอย่างยิ่ง

นิพพานัง ปะระมัง สุขัง. นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

คำนี้ ถ้าพูดระดับสามัญทั่วไปก็ย่อมได้ แต่ถ้าพูดถึงระดับปรมัตถ์แล้วไม่ได้

แล้วพุทธทาสบอกว่า นิพพานัง ปะระมัง สุญญัง. นิพพานเป็นว่างอย่างยิ่ง

คำนี้ก็ไม่ได้อีก ผิดอีก เพราะสุดโต่งคนละข้าง เพราะว่า นิพพานไม่มีคำว่าสุขหรือทุกข์ ไม่มีคำว่า "อย่างยิ่ง" ในนิพพาน

นิพพาน ในระดับปรมัตถ์ ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ ไม่มีสงบ ไม่มีวุ่นวาย แต่เป็นไปตามภาวะธรรม สิ่งนี้ถือว่าเป็นแท้ไม่ได้ สิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่จริง แต่ถือว่าเป็นแท้ไม่ได้ นิพพานเป็นแท้ เพราะเป็นไปตามภาวะแห่งธรรมนัั้นๆ เราเข้าใจ เรามีภูมิปัญญาแห่งนั้นๆ แล้วเราไม่ถูกครอบงำ เราไม่ถูกเป็นไปตามนั้น นี่แหละ ภาวะนิพพาน

ตรงนี้สุขมา เราก็ไม่ต้องยุ่งกับความสุข

ตรงนี้ทุกข์มา เราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนกับความทุกข์

คือความเข้าใจ

เหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสว่า นายช่างบ้านไม่ต้องมาสร้างบ้านให้ฉัน เพราะฉันรู้แล้ว นี่แหละคือนิพพาน

^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต


• พรสวรรค์มันหายได้เหมือนกัน ถ้าเราไม่ใช้เป็นทุนให้ดีขึ้น ให้เจริญงอกงาม

• คนที่คิดจะได้จะเอา เวลาให้ การให้ก็คือการสูญเสีย แต่ถ้าคนคิดจะให้ การให้จะกลายเป็นการได้

• การ์ตูนซีรีส์ หลวงปู่จรัญกับเณรน้อยช่างคิด ตอน ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

• ๒๕.ปางปฐมเทศนาหรือปางแสดงธรรมจักร

• หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม นำสวดมนต์ คำทำวัตรเช้า

• ตัจฉกสูกรชาดก ชาดกว่าด้วย หมูพร้อมใจกันสู้เสือ | ชาดก 500 ชาติ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย