"น้ำ" ศักดิ์สิทธิ์ ไม่งมงายตรงไหน?


<
"น้ำ" ศักดิ์สิทธิ์ ไม่งมงายตรงไหน?

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๑๑๗ แห่ง ทั่วประเทศ สำหรับพิธีทำ "น้ำอภิเษก" และ "น้ำสรงมุรธาภิเษก" เพื่อการ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" โดยมี "พิธีพลีกรรมตักน้ำ" ๑๐๗ แห่ง และ ๙ แห่ง และผู้ว่าฯ ๗๖ จังหวัดทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อย่าไปบอกว่า "งมงาย" หรือ "ไม่งมงาย"

แต่ให้บอกว่า "มีสาระ" หรือ "ไม่มีสาระ"

ทุกจังหวัดให้ตักน้ำมา ถือว่าน้ำนี้ศักดิ์สิทธิ์

ศักดิ์สิทธิ์ตรงที่แสดงถึงความจงรักภักดี และสามัคคีธรรม

ในหนึ่งประเทศ ทุกจังหวัดควรมีส่วนร่วม ก็เปรียบเสมือนว่า ทุกจังหวัดเป็นส่วนหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในสามัคคีธรรมของประเทศไทย ชนชาติของเรา

ไม่ต้องไปดูว่าศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ แค่นี้ก็ศักดิ์สิทธิ์แล้ว เพราะเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันของคนทั้งประเทศ

ไม่ต้องไปดูว่าน้ำตรงนั้นมาจากอะไร? ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ไหม? อยู่ที่ว่าเราใช้น้ำนั้นกันแล้วเกิดความศักดิ์สิทธิ์ คือ เกิดผล เกิดอานิสงส์

แต่ถ้าหากว่าไปอัญเชิญน้ำจากอินเดีย แม่น้ำ ๕ สายศักดิ์ิสิทธิ์ ได้แก่ ๑. คงคา ๒. ยมุนา (อ่านว่า ยะ-มุ-นา) ๓. อจิรวดี (อ่านว่า อะ-จิ-ระ-วะ-ดี) ๔. สรภู (อ่านว่า สอ-ระ-พู) และ ๕. มหิ

สิ่งนี้ถือตามโบราณราชประเพณีของไทย ความเป็น “พระมหากษัตริย์” โดยสมบูรณ์ จะทรงรับการ “บรมราชาภิเษก” เฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นพระราชพิธีสำคัญและศักดิ์สิทธิ์

ฉะนัั้น เราอย่าไปดูว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์มาจากไหน แต่ให้ดูที่ว่า "น้ำ" ตรงนัั้น ทำอะไรให้เกิดความศักดิ์ิสิทธิ์ อยู่ที่ว่า เราจะไปกระทำกรรมสิ่งใดให้เกิดเป็นผลแห่งความศักดิ์สิทธิ์

ความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้คืออะไร? คือ ความจงรักภักดี และมีความสามัคคีธรรม

ความจงรักภักดีจากไหน? จากใคร?

เราจงรักภักดีกับพระเจ้าอยู่หัว กับประเทศชาติ กับบรรพบุรุษของเราที่ได้สร้างประเทศไทยของเรานี้มาให้เรา

"ภักดี" ตรงที่เรารู้บุญคุณ กตัญญูกตเวที สำนึกรู้บุญคุณต่างๆ

"สามัคคีธรรม" ทุกจังหวัดกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย ที่มีส่วนร่วมในพิธีกรรมนี้ ทุกๆ คนมีส่วนร่วมกลายเป็นสามัคคีธรรม

นี่แหละ ศักดิ์สิทธิ์ไหม? ที่ประเทศนี้มี ๒ สิ่งนี้ ทั้งความจงรักภักดีและสามัคคีธรรม ประเทศย่อมเจริญรุ่งเรือง มีความสันติสุข

ศักดิ์สิทธิ์ไหม? ทุกคนคิดเอา..!!

^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   
 6,376 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย