ประสาทรับและประสาทส่งไม่เท่ากัน


ประสาทรับและประสาทส่งไม่เท่ากัน

อายตนะ คือ แดนเชื่อมต่อระหว่างตัวเรากับโลก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทวารที่รับต่อโลก มีทั้งหมด ๖ ทาง แต่ทวารที่แสดงต่อโลกมี ๓ ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ทำไมถึงไม่เหมือนกันรับ ๖ ออกก็น่าจะ ๖ ทางเหมือนกัน

อายตนะนี้รับ ๖ ทาง แล้วออกไป ๓ ทางใหญ่ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ๓ ทางใหญ่นี้ ยังมี ๙ ทางเล็ก ถ้ารวมกัน ๓ X ๖ = ๑๘ คือ

๑. กระทำทางกาย ด้วย ๑) ตา ๒) หู ๓) จมูก ๔) ลิ้น ๕) กาย ๖) ใจ

๒. กระทำทางวาจา ด้วย ๑) ตา ๒) หู ๓) จมูก ๔) ลิ้น ๕) กาย ๖) ใจ

๓. กระทำทางใจ ด้วย ๑) ตา ๒) หู ๓) จมูก ๔) ลิ้น ๕) กาย ๖) ใจ

ใจ เวลาเรานึกแล้วแสดงออกไปทางไหน ก็ออกไปทุกทาง ทั้งทางกาย วาจา

ฉะนั้น เหมือนกับเรากินกาแฟ ทรีอินวัน เหมือนกับผสมหลายๆ อย่าง แต่ผสมแค่ ๓ อย่าง แต่เป็นสามอย่างใหญ่ แต่ข้างในยังผสมอีกเยอะแยะ

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   

6,400จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย