กรรมทรมานสัตว์ให้หิวโหย


กรรมทรมานสัตว์ให้หิวโหย

อาการที่เกิดเช่นนี้เป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวร มาทวงอยากได้บุญกุศลจากเรา ให้เราสร้างบุญกุศล ดังนี้

เจ้ากรรมนายเวร สายทรมานสัตว์ ให้เขาอดๆ อยากๆ หิวโหย และอาหารที่ให้ก็ไม่ดี มีบูดเน่า เป็นต้น

ให้เราสำนึกผิดที่ได้ทำบาปกรรมนี้ ด้วยการสร้างกุศล ดังนี้


1. ให้ทำบุญสร้างกุศล ตักบาตรพระ จำนวน 9 รูป

ตั้งฐานจิต เจตนาในการใส่บาตร คือ "ข้าพเจ้าขอตั้งฐานจิตเจตนาว่าทำบุญกุศล เพื่อสืบทอดพระศาสนา เจริญบุญกุศลในธรรม จรรโลงคุณงามความดี พระที่อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า เป็นตัวแทนของพระสงฆ์ ผู้ที่ศึกษาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า รู้ซึ้งประจักษ์แจ้งแล้ว นำธรรมนั้นมาถ่ายทอดแก่ประชาชน ชาวโลก และสัตว์โลกทุกชั้นภูมิ"2. ซื้อผ้าเหลืองอาบน้ำฝน พร้อมกับสังฆทาน 4 ชุด ถวายพระ 4 รูป ด้วยเจตนาในการสร้างกุศล เพื่อสืบทอดพระศาสนา

ตั้งฐานจิต เจตนาในการถวายสังฆทาน+ผ้าอาบน้ำฝน คือ "ข้าพเจ้าขอตั้งฐานจิตเจตนาว่าทำบุญกุศล เพื่อสืบทอดพระศาสนา เจริญบุญกุศลในธรรม จรรโลงคุณงามความดี พระที่อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า เป็นตัวแทนของพระสงฆ์ ผู้ที่ศึกษาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า รู้ซึ้งประจักษ์แจ้งแล้ว นำธรรมนั้นมาถ่ายทอดแก่ประชาชน ชาวโลก และสัตว์โลกทุกชั้นภูมิ"
3. ให้ซื้ออาหารหมา หรือเนื้อไก่ทอดไปเลี้ยงหมาจรจัด (หมาที่ไม่มีเจ้าของได้ยิ่งดี)

โอม เม กะ มะ อุ (สวด 16 จบ) กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง สันติสุข โอม (สวด 3 จบ)

ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดที่ได้มีการทำร้ายทรมานคนและสัตว์ ให้หิวโหยกระหาย ให้ได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆ ไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ ชาตินี้หรืออดีตชาติ ด้วยกาย วาจา ใจ ทุกสิ่งที่เป็นบาปกรรมตรงนี้ พฤติกรรมเช่นนี้

บัดนี้ ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในพฤติกรรมเช่นนี้

ข้าพเจ้าขอตั้งปณิธานว่า จะไม่ทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกต่อไป ขอพระแม่ธรณีโปรดมาเป็นประจักษ์พยานในการสร้างบุญกุศลในครั้งนี้

ณ บัดนี้ ขอส่งกุศลให้ ด้วยแรงแห่งกุศลนี้ขอเจ้ากรรมนายเวรจงไปสู่สุคติ สุขสันติ สันติสุขเทอญ สาธุ4. ให้ซื้อยาโรคกระเพาะ และยาพาราเซนตามอล ถวายพระ

ก่อนจะทำบุญสร้างกุศล ทั้ง 4 อย่างนี้ ให้จุดธูป 16 ดอก ทั้ง 4 ข้อนี้ แล้วจับของที่เราจะทำบุญยกขึ้นเหนือหัวเรา แล้วให้ระลึกถึงพระแม่ธรณี ขอพระแม่ธรณีโปรดมาเป็นประจักษ์พยาน แล้วกล่าวบทสวด ดังนี้

โอม เม กะ มะ อุ (สวด 16 จบ)

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง สันติสุข โอม

ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดที่ได้มีการทำร้ายทรมานคนและสัตว์ ให้หิวโหยกระหาย ให้ได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆ ไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ ชาตินี้หรืออดีตชาติ ด้วยกาย วาจา ใจ ทุกสิ่งที่เป็นบาปกรรมตรงนี้ พฤติกรรมเช่นนี้

บัดนี้ ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในพฤติกรรมเช่นนี้

ข้าพเจ้าขอตั้งปณิธานว่า จะไม่ทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกต่อไป ขอพระแม่ธรณีโปรดมาเป็นประจักษ์พยานในการสร้างบุญกุศลในครั้งนี้

ณ บัดนี้ ขอส่งกุศลให้ ด้วยแรงแห่งกุศลนี้ขอเจ้ากรรมนายเวรจงไปสู่สุคติ สุขสันติ สันติสุขเทอญ สาธุ เสร็จแล้วเราก็ไปทำบุญสร้างกุศล แล้วกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้เคยไปทรมานเขา

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
 6,270 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย