คำว่า "ตัดกรรม" ผิดถูกอย่างไร


คำว่า "ตัดกรรม" ผิดถูกอย่างไร

ถ้าเราใช้วิธีตัดกรรม จะเป็นวิธีของมาร เพราะว่าเราไม่ใช่การตัดกรรม เราเจรจากรรม แล้วจะถามว่ามีวิธีตัดกรรมใหม? มี นั่นเราเจรจาเสร็จแล้ว เขายินยอม จึงจะเป็นการตัดกรรม

สรุปเลย เราต้องเจรจา เราไม่พลการ ยินยอมแล้วจะเอาวิธีไหนก็สุดแล้วแต่จะตกลง เช่น เอาละ กูยอมรับกุศล ถ้าทำกุศลให้กูตรงนี้แล้วกูจะอโหสิให้ อโหสิก็คือไปตัดกรรม เพราะว่าฟังแล้วเข้าใจง่าย แต่ถ้าหากว่า ตามหลักการแล้ว เรียกว่า เขาอโหสิแล้ว คินสู่ธรรมทั้งหมด

ที่เราไปตัดกรรม เราตัดกรรมก็คืนสู่ธรรม ที่ว่าตัดกรรม นั่นคือ เขาอโหสิกรรมแล้ว คือเจรจาแล้วเขายอม สมมติว่า เจรจาติดเงินเขา ๕๐๐ บาท เวลานี้เราไม่มีเราให้ข้าวสารเขาสองถุง เขายินดีล่ะ อย่างนี้เคลียร์แล้ว นี่แหละตัดกรรมล่ะ คืออโหสิกรรมต่อกัน ไม่ต้องมีวิบากต่อกัน

เราจะเคลียร์กรรมได้ เราต้องรู้จักจาคะ ถ้าไม่จาคะก็ไม่อโหสิกรรมต่อกันได้

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
 6,286 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย