การเห็นเงามืดแวบๆ

 prommasit  

การเห็นเงามืดแวบๆ

การเห็นเงามืดแวบๆ อยู่ข้างๆ บ้าง ข้างหลังบ้าง หรือข้างหน้าแต่เรือนราง มีสาเหตุเกิดจาก ๓ ประการ คือ

๑. เกิดจากจิตของเราระแวงสงสัย จิตของเราสามารถสร้างมโนภาพขึ้นมาได้ด้วยพลังอำนาจจิต โดยแท้จริงแล้วไม่มีอะไร เพียงแต่จิตเราสร้างขึ้นมาตามจริตของเรา

๒. พลังทางด้านใน เช่น พลังที่ดีและพลังที่ไม่ดี เช่น เทพ เทวดา เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา ผี สัมภเวสี และโอปปาติกะทั้งหลาย

๒.๑ ถ้าเรารู้ว่าเป็นพลังดี เราควรเปล่งวาจา "สาธุ" ที่ท่านมาคุ้มครองเรา

๒.๒ ถ้าเรารู้ว่าเป็นพลังร้าย ให้เราสวดมนต์องค์พ่อ เพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้จางหายไป

๓. เจ้ากรรมนายเวรมาเตือนเรา หมายถึงมีได้ ๓ นัย และควรปฏิบัติดังนี้

๓.๑ เจ้ากรรมนายเวรมาเตือนเราให้ทราบว่าเราเคยทำกรรมวิบากไว้ ควรที่จะสำนึกแก้ไขกรรมนั้น กรรมที่ไม่หนัก ควรทำบุญ เช่น ตักบาตร แล้วส่งกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวร

๓.๒ เจ้ากรรมนายเวรมาเตือนเราให้ทราบว่าสิ่งที่เราทำบุญส่งกุศลหรืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นั้นยังไม่ได้รับหรือได้รับแต่ยังไม่เพียงพอ ควรส่งบุญกุศลไปให้เพิ่มเติม

๓.๓ เราเคยเปล่งวาจา เคยอธิษฐาน สัญญาอะไรไว้แต่ยังไม่ได้ทำ ท่านจึงมาเตือนเรา เราจึงต้องย้อนคิดทบทวนว่าเราเคยให้สัจจะสัญญาสิ่งใดไว้ควรทำตามนั้น

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   


6,423


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย