การช่วยลูก


การช่วยลูก

๑. ปัญญา คือ ลูกเกิดปัญหาต้องติดปัญญาแก่เขา มีปัญญาในการที่จะวิเคราะห์ วิจารณ์ปัญหาได้ ต้องมีโยนิโสมนสิการ การรับปัญหา การรู้ปัญหา การแก้ไขปัญญาและการบริหารปัญหา สอนให้เขาเกิดปัญญา

๒. จริงใจ คือ เราต้องมีความจริงใจ จริงจัง เด็ดขาด ในการติดตาม สอน ตรวจสอบ สอนแล้วเขาเข้าใจแค่ไหน ฯลฯ

๓. จาคะ คือ ต้องมีความเสียสละ มีการอดทนอดกลั้นอย่างยิ่งยวด ทำให้เขาเกิดปัญญา เช่น
๑) สละความสุขของตน
๒) สละเวลาของตัว
๓) เวลาเราทำดี เขายังไม่รู้ว่าเราทำดีให้เขา เราต้องอดทนต่อไป

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   

6,414จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย