ความเข้าใจ "พระแม่ศรีอุมามหาเทวี" อย่างถูกต้องในธรรม


<
พระคาถาพระศรีมหาอุมาเทวี
โอม เจ มาตา กี, ตัสสะศักกะติ, ศิวะนะมัสสะตี,
อุมามะหาเทวี, ปาระวะตี สะวาหะ, โอม ศรีทุระคา
เจ นะมะฮา, ตัสสะ มะหากาลี, อุมา มะมะ,
นะสะ มาตา, อิตฺถี เทวะ นะมะเทวี, โอม นะมัส สิตฺตะวา, อะหัง วันทามิ, นะนะ มาตายะ, เทวะ มะนุสสะ,
ยักษะ วันทามิ, โอม สิทฺธิชัยยะ อิทฺธิพะลัง ภะวันตุเต,
เจ นะมะฮา, ส๎ะวาหะ, โอม อุ มะมะ อุ โอม๛

พระคาถาหัวใจพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
โอม เจ มาตา กี๛

ลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชา พระแม่อุมาเทวี ด้วยจิตศรัทธา พระแม่แห่งการปกครองสันติ ครอบครัว สังคม โลก ให้เกิดสันติสุข เกื้อหนุนคนดี ปราบปรามคนชั่ว ขจัดภัยพาล
บัดนี้ ลูกขอตั้งจิตอธิษฐาน เจริญรอยตามพระแม่ฯ มีจิตจงรักภักดี ต่อทุกคนในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และทุกสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง และสำนึกพระคุณต่อบุพการี ผู้มีคุณทุกท่าน และจะกตัญญูกตเวที ตอบแทนบุญคุณความดี สาธุ
บัดนี้ ลูกขอน้อมถวายของบูชา (ชื่อของถวาย...) ขอพระแม่ฯโปรดเมตตารับ และขอบารมีพระแม่ฯ โปรดเมตตาประทานพร ขอให้ตนเจริญด้วยบารมีแห่งองค์พระแม่อุมาฯ ว่าด้วยความภักดี ปกป้องคุ้มครอง รักษาตนเอง ครอบครัว และชาวโลก สุขสันติ สุขสันติ สันติสุข โอม๛

๑. ภูมิธรรม เป็นมารดาแห่งการเลี้ยงดู อู้มชู ปกปักรักษา ดูแลครอบครัว สามี ลูก

๒. ทิพยพลัง พลังแห่งปกป้องรักษา ดูแลครอบครัว

๓. การบูชา
๓.๑ พิธีกรรม การปฏิบัติ คือ ผลไม้
๓.๒ จิตวิญญาณ คือ เมตตา กรุณา คือ ความรัก
หัวใจความหมายของพระแม่ทั้ง ๕
พระแม่อุมา ลักษณะเด่น สันติ (ปกครอง)
สัญลักษณ์ บัวตูม (ปกครอง ดำรงรักษา)
พระแม่ลักษมี ลักษณะเด่น ความเจริญ, อยู่สมบูรณ์ เงินทอง
สัญลักษณ์ หน่อมะพร้าว บัวบาน
พระแม่สุรัสวดี ลักษณะเด่น ปัญญาศาสตร์ สื่อธรรมออกมาได้
สัญลักษณ์ พิณ (ภาษาพูดของธรรม)
พระแม่ธรณี ลักษณะเด่น อู้มชูเลี้ยงดู
สัญลักษณ์ มวยผม , ปลีกล้วย
พระแม่คงคา ลักษณะเด่น ชำระล้าง เสริมให้เจริญ
สัญลักษณ์ สายน้ำสะอาด
พระแม่ศักติ ลักษณะเด่น พลังแห่งการอุ้มชูให้เจริญ

บางตำรากล่าวว่า พ่อศิวะเป็นผู้สร้างพระแม่อุมาขึ้นมาเอง โดยเอาพระหัตถ์ขวาลูบที่พระอุระ (อก) ของพระองค์ แล้วก็บังเกิดเป็นพระแม่อุมาขึ้นมา และถือกันว่าเป็นศักติของพ่อศิวะ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเครื่องหมายของพระแม่จะเป็นโยนี ส่วนเครื่องหมายของพ่อศิวะจะเป็นศิวลึงค์รวมอยู่ด้วยกัน ครอบครัวของท่านจะมีพ่อศิวะเป็นพระสวามี พระขันธกุมา (สกันทะ) เป็นบุตรคนโต พ่อพิฆเณศ เป็นบุตรคนเล็ก

พระแม่อุมานี้ โดยรวมแล้วจะมีด้วยกัน ๓ ภาค คือ

ภาคที่ ๑ ใจดี เรียกว่า พระแม่อุมาเทวี ลักษณะของท่านจะสวยงดงาม ผิวเนื้อเหลืองกระจ่างสะอาดหมดจด มือจะมีสี่กร

ภาคที่ ๒ ดุและน่ากลัว เรียกว่า พระแม่กาลี หรือนางภัทรกาลี จะมีลักษณะอ้วนล่ำ แข็งแรง ผิวเนื้อดำ หน้าดุ สยายผมประบ่า มีสิบแขน มือถืออาวุธครบมือ มีโลหิตหยดตามปาก มีมือคนเป็นสร้อยร้อยประดับ มีงูเป็นสังวาล บางมือจะถือกะโหลกหัวยักษ์ถูกตัดศีรษะใหม่ๆ ยืนเหยียบมหิษาอสูร

ภาคที่ ๓ เรียกว่า พระแม่ทุรคาอยู่ในลักษณะของกัลยาผู้ที่สุนทรที่สุดในสามโลก มี ๑๐-๑๘ กร ถืออาวุธครบมือ ที่มีอำนาจไม่สิ้นสุด มีกายที่สว่างมาก มีพระเนตร ๓ ดวงที่มีลักษณะเหมือนปัทมา มีพระเกศที่นุ่มสละสลวย มีสีผิวสีทองแดง และมีดวงจันทร์ที่มีขนาดเป็นหนึ่งในสี่ส่วน ๑ ดวงอยู่บนพระนลาฏของพระนาง ประทับอยู่บนหลังสิงโต หรือเสือ ทรงทำยุทธกับมหิษาสูรซึ่งเป็นลูกของอสูรรัมภะกับนางกระบือ ซึ่งได้รับพรจากพระพรหมให้เป็นอมตะ และรบชนะทั้ง ๓ โลก พระแม่ทุรคาทรงมีเครื่องแต่งกายสีฟ้ามหาสมุทรที่แวววาวและสีแดง และส่องแสงรัศมีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปรานี

นวราตรี เก้าวันเก้าคืน โดยแบ่งเป็นการบูชาเทพนารีสามองค์ คือ พระลักษมี พระสรัสวดี และพระอุมาเทวีองค์ละสามคืนไล่เรียงกันไป
คืนแรก ปางไศลปุตรี ธิดาของหิมพาน ราชาแห่งภูเขา
คืนที่สอง ปางพรหมจาริณี พระแม่เกิดขึ้นเอง ไม่มีพ่อแม่ และอยู่เป็นโสด คืนที่สาม ปางจันทรฆัณฎา ทรงปราบอสูรด้วยเสียงระฆัง
คืนที่สี่ ปางกูษามาณฑา ทรงปราบอสูร ด้วยอาวุธ (บ้างว่าเป็นปางทุรคา)
คืนที่ห้า ปางสกันทมาตา ทรงเลี้ยงพระขันทกุมาร โอรสผู้เกิดจากพระศิวะ
คืนที่หก ปางกาตยานี ทรงปราบอสูร (บ้างว่าทรงปราบมหิษาสูร)
คืนที่เจ็ด ปางกาลราตรี หรือกาลี ทรงเสวยเลือดอสูร
คืนที่แปด ปางมหาเคารี ทรงเป็นเจ้าแม่แห่งธัญชาติ ทำให้พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์
คืนที่เก้า ปางสิทธิธาตรี ทรงเป็นเจ้าแม่แห่งความสำเร็จ   
 7,502 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย