สร้างกุศลให้มีสิทธิ์ที่จะให้รู้ปัญญา


สร้างกุศลให้มีสิทธิ์ที่จะให้รู้ปัญญา

มุฑิตา เป็นแนวความคิด เป็นปณิธานอย่างนี้ๆ เมื่อนำแนวความคิดปณิธานไปปฏิบัติแล้ว ออกมาเป็นผลคือกุศล

กุศลเป็นผลของมุฑิตา มุฑิตาเป็นเหตุ กุศลเป็นผล

ทีนี้ต่อไป กุศลเป็นเหตุ เป็นเหตุให้ว่ามีสิทธิ์ที่จะให้รู้ปัญญา เช่น เราทำกุศลเราก็มีสิทธิ์รู้ปัญญา ยกตัวอย่าง เราทำกุศลมาเป็นสื่อพระแม่ธรณี เขาก็มีสิทธิ์ได้รับปัญญา แล้วปัญญาตัวไหน เช่น ปัญญาปลีกล้วย ปัญญาแห่งความอุ้มชู เราก็จะมีความรู้สึกแห่งการอุ้มชู กลายเป็นว่าเราได้ปัญญาตรงนั้น ทำให้เรามีสิทธิ์ได้รู้ปัญญาตรงนี้ ปัญญาเท่ากับว่าเป็นผลของกุศล กุศลเป็นเหตุ แล้วปัญญาก็จะไปเป็นผลตรงนี้ แต่เป็นเหตุต่อไปอีกตัวหนึ่งล่ะ ต่อไปก็คือ

ไปรู้เหตุ แก้เหตุ พอรู้เหตุ แก้เหตุได้ กลายเป็นผลของปัญญา

ปัญญาเป็นเหตุ เหตุนี้เป็นผลของปัญญา ทีนี้ต่อไป สิ่งนี้เป็นเหตุล่ะ เป็นเหตุของใคร เป็นเหตุของกรรม ของผลต่อไป

เพราะว่ามีเหตุเช่นนี้ จึงมีผลเช่นนี้ เหตุผลสืบเนื่องต่อไป

เพราะมีเหตุนี้ จึงเนื่องมีผลนี้ มีผลนี้ย่อมที่จะเป็นเหตุให้เกิดผลนั้นๆ ต่อไป พระพุทธเจ้าจึงประกาศว่า สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง กรรมมีได้อันเนื่องมาจากเหตุ เป็นต้น

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
 6,386 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย