ภาวะผู้นำ


ภาวะผู้นำ

๑. ต้องมีน้ำใจ
๒. เข้าใจคนอื่นได้
๓. พร้อมที่จะแก้ปัญหาให้เขา
๔. พร้อมจะหาวิธีการให้เขา
๕. รู้จักแบ่งปันผลงานความดี
๖. ห่วงใยครอบครัวเขา
๗. มีความไว้ใจเขา ให้เขารู้ว่าเราไว้วางใจเขา
๘. ต้องมีความยุติธรรม ให้คุณให้โทษ
๙. ให้เขามีความหวังซึ่งกันและกัน เป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน
๑๐. คิดถึงอนาคตเขา
๑๑. วางแผนให้ลูกหลาน จะก่อให้เกิดความภักดี
๑๒. สอนให้เป็นคนมีธรรมะ

สรุปรวม เอื้อ - เกื้อ - กัน

---------------------------

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
 6,226 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย