๘ อรหันต์สู่ความสำเร็จ
 prommasit   10 ส.ค. 2561

๘ อรหันต์สู่ความสำเร็จ

๘ ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นกุญแจไขไปสู่ความสำเร็จในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าหน้าที่ การงาน การเงิน การดำเนินชีวิต ไปจนถึงระดับพระอรหันต์ ซึ่งเป็นหลักธรรมในการประยุกต์อริยสัจ ๔ มาอธิบายขยายเป็น ๘ ขั้นตอน ดังนี้

๑. ให้ความสำคัญ

๒. ตั้งปฏิญาณตน

๓. ฉันทะในการปฏิบัติ

๔. ตรวจสอบสิ่งที่ปฏิบัติมา

๕. แก้ไขพัฒนา

๖. สรุปหาเหตุและผล

๗. สรุปวิธีการปฏิบัติ ทำต่อเนื่องต่อไป

๘. จริงจัง จริงใจ เด็ดขาด เพิ่มตบะ ขันติ อดทน อดออม มุมานะ วิริยะ อุตสาหะ (ตบะ คือ การตั้งใจมุ่งมั่น แน่วแน่ มั่นคง ทนต่อการยั่วยุอารมณ์ ตบะนี้จะเป็นตัวป้องกันยักษ์ ๓ ตัว)

---------------------------

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์DT018320

prommasit

10 ส.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  2345 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย